Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 27 d.

Europos Komisijos veiksmai apsaugant įmones nuo apgaulingos rinkodaros praktikos

Briuselis, 2012 m. lapkričio 27 d. Šiandien Europos Komisija įvardijo tam tikras priemones, kuriomis siekiama apsisaugoti nuo apgaulingos rinkodaros praktikos, kuria užsiima, pvz., įmonių katalogų rengėjai. Taip siekiama visoje Europoje geriau apsaugoti įmones, laisvųjų profesijų atstovus ir NVO nuo nesąžiningų prekeivių, kurie nepaisydami taisyklių užsiima klaidinančia rinkodaros praktika, pvz., siunčia anketas, kuriose į jų rengiamus katalogus įtrauktų įmonių prašo atnaujinti savo duomenis sudarydami įspūdį, kad ši paslauga yra nemokama, tačiau vėliau iš šių įmonių reikalauja sumokėti metinį mokestį. Nuo tokių sukčių ypač nukenčia mažos įmonės, labai dažnai jie vykdo veiklą Europos Sąjungos teritorijoje esančioje kitoje jurisdikcijoje, todėl būna sunku imtis teisėsaugos priemonių. Dėl šios priežasties Komisija paskelbė ketinanti sustiprinti galiojančius teisės aktus (Direktyvą 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos), kad būtų vienareikšmiškai uždrausta tokia praktika, kai, pvz., slepiamas informacinio pranešimo komercinis tikslas, ir kad būtų galima griežčiau įgyvendinti taisykles tarpvalstybinio masto bylose.

„Tik turėdami patikimas visoje Europoje galiojančias taisykles galėsime apsaugoti įmones nuo apgavysčių ir neleisime sukčiams dangstytis nacionalinėmis sienomis. Dėl šios priežasties šiandien pristatome šį išsamų planą, – sakė už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Būtina padėti tašką apgaulingai rinkodaros praktikai, kuria užsiima įmonių katalogų rengėjai, sąskaitų-faktūrų falsifikavimui ir panašioms apgavystėms. Mažos įmonės yra Europos ekonomikos ramstis, joms gyvybiškai svarbu apsisaugoti nuo sukčių. Mes pasiryžę sukurti Europoje verslui saugesnes sąlygas“.

ES įsisteigusios įmonės, laisvųjų profesijų atstovai ir pilietinės visuomenės organizacijos nesąžiningos komercinės veiklos aukomis tampa kiekvieną dieną. Apgaudinėjama įvairiais būdais – gali būti pateikiama neteisinga arba apgaulinga informacija apie paslaugas, siunčiamos sąskaitos apie neva užsakytas ar neapmokėtas prekes ar paslaugas, taip pat gali būti siunčiamos klaidinančios anketos, kuriose prašoma į katalogus įtrauktų įmonių atnaujinti savo duomenis ir pan. Turimi duomenys rodo, kad visame pasaulyje populiarėja naujas būdas, kaip apgaudinėti įmones. Spėjama, kad naudodamiesi masinės rinkodaros priemonėmis apsukriausi sukčiaujantys įmonių katalogų rengėjai per metus gali išsiųsti iki 6 milijonų anketų. Apskaičiuota, kad kiekvienai nuo tokių sukčių nukentėjusiai įmonei per metus padaroma žala gali siekti nuo 1 000 iki 5 000 EUR. 23 mln. mažųjų ir vidutinių įmonių Europoje sudaro 99 % visų ES įmonių, 2002–2010 m. jos sukūrė 99 % naujų darbo vietų. Šios įmonės yra pagrindinis ekonomikos variklis, todėl būtina gintų jų teises.

Šiandien Komisija paskelbė strategiją (komunikato pavidalu), kurioje smulkiai išvardijami veiksmai, leisiantys ateityje geriau apsaugoti įmones.

1. Persvarstyti taisykles, draudžiančias tam tikrą praktiką, kad jos būtų veiksmingesnės

  1. Siekiant padidinti teisinį tikrumą ir pašalinti visas spragas bus vienareikšmiškai uždrausta kai kuri akivaizdžiai apgaulinga praktika, kuria užsiima įmonių katalogų rengėjai, taip tokie prekeiviai iškart sužinos, kad tokia praktika patenka į direktyvos dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos taikymo sritį ir todėl yra neteisėta.

  2. Siekdama, kad visi laikytųsi verslui taikomų taisyklių, Komisija ketina sugriežtinti sankcijas už pažeidimus. Valstybės narės turės užtikrinti, kad jų teisės aktuose būtų numatytos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

2. Stiprinti taisyklių, kuriomis kovojama su klaidinančia rinkodaros praktika, vykdymo užtikrinimą tarpvalstybinėse bylose

  1. Iš visų valstybių narių bus reikalaujama paskirti už vykdymo užtikrinimą atsakingą instituciją, turinčią reikiamus įgaliojimus užtikrinti, kad taisyklės būtų taikomos ir tarpįmoniniams santykiams. Šiuo metu ne visos ES valstybės narės taiko šias taisykles.

  2. Komisija nustatys už vykdymo užtikrinimą atsakingų institucijų bendradarbiavimo procedūrą. Toks vykdymo užtikrinimo tinklas leis atitinkamoms institucijoms, kaip antai konkurencijos ar vartotojų apsaugos tarnyboms, keistis informacija, prašyti vienos kitų tarpvalstybinės pagalbos ir užkirsti kelią į įmones nukreiptai apgaulingai praktikai.

Siekdama atnaujinti galiojančias taisykles Komisija, atlikusi nuodugnų poveikio vertinimą, ketina 2013 m. pateiti pasiūlymą.

Komisija ėmėsi veiksmų po to, kai Europos Parlamentas atliko apklausą (žr. IP/11/1224) ir buvo surengtos visuomenės konsultacijos, kuriose įvairaus dydžio ir profilio įmonės aktyviai ragino ES lygmeniu stiprinti įmonių apsaugą nuo apgaulingos rinkodaros praktikos. 84 % respondentų palaikė ES lygmens teisės aktus, kuriais būtų kovojama su komercine praktika, nuo kurios įmonės nukenčia labiausiai.

Pagrindiniai faktai

ES teisės akte dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (2006 m. gruodžio 12 d. Direktyvoje 2006/114/EB) nustatyti minimalūs ES mastu taikomi įmonių apsaugos nuo klaidinančios rinkodaros praktikos teisiniai standartai. Juo taip pat užtikrinama, kad lyginamojoje reklamoje būtų lyginami lygiaverčiai produktai, nemenkinami kitų įmonių prekių ženklai ir nekeliama painiavos tarp prekybininkų.

Nesąžiningi prekeiviai plačiai naudoja keletą klaidinančios rinkodaros praktikos metodų. Dažniausiai apgaudinėjama pagal tokį principą: nesąžiningas prekeivis apgaulės būdu gauna aukos sutikimą ir neva sudaroma sutartis nustatant aukai nepalankias sąlygas. Pagal tokią sutartį reikalaujama sumokėti nemenką sumą mainais neprisiimant jokių įsipareigojimų arba pasižadant suteikti kokias nors nereikšmingas paslaugas. Vėliau sukčiaujantis prekeivis imasi visų įmanomų priemonių mokėjimui išieškoti.

Labai plačiai paplitusi įmonių katalogų rengėjų klaidinanti praktika: jie siunčia ūkio subjektams (pvz., parduotuvių savininkams, architektams ir gydytojams) anketas, kuriose jų prašo atnaujinti savo duomenis sudarydami įspūdį, kad ši paslauga yra nemokama. Užpildžiusiai anketą aukai pranešama, kad ji pasirašė sutartį ir privalės mokėti nemažą metinį mokestį. Per ES mastu atliktą apklausą užfiksuota 13 000 skundų dėl įmonių katalogų rengėjų sukčiavimo. Manoma, kad tai tėra ledkalnio viršūnė. Susiklosčius tokiai padėčiai kol kas yra sudėtinga veiksmingai užtikrinti ES taisyklių vykdymą, kai auka ir pažeidėjas yra skirtingose ES valstybėse.

Europos Parlamentas taip pat ne kartą pabrėžė šios temos svarbą. Dviejose svarbiose (2008 m. ir vėlesnėje 2011 m. birželio 9 d.) Europos Parlamento rezoliucijose buvo atkreiptas ypatingas dėmesys į įmonių katalogų rengėjų sukčiavimo problemą.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Įmonių apsauga nuo klaidinamosios rinkodaros veiklos ir veiksmingo vykdymo užtikrinimas“

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/communication_misleading_practices_protection_en.pdf

Viešųjų konsultacijų rezultatai:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/111021_en.htm

ES teisės aktai dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar