Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. marraskuuta 2012

Euroopan komissio vahvistaa yritysten suojaa markkinointihuijauksia vastaan

Bryssel 27. marraskuuta 2012 – Euroopan komissio on tänään esitellyt joukon toimia, joilla torjutaan esimerkiksi hakemistoyhtiöiden markkinointihuijauksia. Tavoitteena on suojella eri puolilla Eurooppaa toimivia yrityksiä, ammatinharjoittajia ja kansalaisjärjestöjä epärehellisiltä yhtiöiltä, jotka eivät noudata sääntöjä vaan harjoittavat harhaanjohtavaa mainontaa. Ne esimerkiksi lähettävät yrityksille lomakkeita ja pyytävät niitä päivittämään yritystiedot hakemistoon antaen vaikutelman, että palvelu on ilmainen. Jälkeenpäin yrityksiltä kuitenkin laskutetaan vuosimaksu. Pienyritykset ovat erityisen alttiita näille huijareille, jotka toimivat usein joltain toiselta lainkäyttöalueelta EU:ssa, mikä vaikeuttaa säännösten täytäntöönpanoa. Tästä syystä komissio aikoo vahvistaa nykyistä lainsäädäntöä (direktiivi 2006/114/EY harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta) siten, että kielletään yksiselitteisesti esimerkiksi käytännöt, joilla pyritään markkinointiviestinnän kaupallisen aikomuksen piilottamiseen, ja tehostetaan samalla sääntöjen täytäntöönpanoa maiden rajat ylittävissä tapauksissa.

”Yrityksiin kohdistuvat huijaukset ja syyllisten piiloutuminen kansallisten rajojen taakse voidaan estää ainoastaan tiukkojen, EU:n laajuisesti sovellettavien säännösten avulla. Siksi esittelemme tänään tämän kattavan suunnitelman”, sanoi komission varapuheenjohtaja ja EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding. ”Yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt, väärennetyt laskut ja vastaavat huijaukset on saatava loppumaan. Pienyritykset ovat Euroopan talouden selkäranka, ja niillä ei ole varaa menettää rahaa huijareille. Siksi eurooppalaisen yritystoiminnan turvallisuutta on ehdottomasti parannettava."

EU:ssa toimivia yrityksiä, ammatinharjoittajia ja kansalaisjärjestöjä joutuu päivittäin markkinointihuijausten uhriksi. Huijaukset vaihtelevat palveluita koskevan virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon antamisesta siihen, että lähetetään laskuiksi naamioituja tarjouksia tai harhaanjohtavia lomakkeita, joissa kehotetaan päivittämään yrityshakemistoja. Tilastoista on havaittu myös uusi suuntaus, joka voi haitata yrityksiä maailmanlaajuisesti: massamarkkinointitekniikoiden leviämisen myötä on esitetty, että harhaanjohtavien hakemistojen ylläpitäjät voivat lähettää pahimmillaan jopa kuusi miljoonaa lomaketta vuodessa. Hakemistohuijauksista yksittäisille yrityksille koituvien kustannusten arvioidaan olevan 1 000 – 5 000 euroa vuodessa yritystä kohti. EU:ssa on 23 miljoonaa pk-yritystä, mikä on 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä. EU:ssa vuosina 2002–2010 luoduista uusista työpaikoista 85 prosenttia syntyi pk-yrityksissä. Pk-yritykset ovat näin ollen keskeisiä talouskasvun ylläpitäjiä, ja niiden oikeuksia pitää suojella.

Komission tänään julkaisemassa tiedonannossa esitellään yksityiskohtainen luettelo toimenpiteistä, joilla yritysten suojelua parannetaan tulevaisuudessa:

1. Tarkistetaan ja lujitetaan tietyt käytännöt kieltäviä sääntöjä

  1. Selkeästi harhaanjohtavat käytännöt, kuten harhaanjohtavien hakemistoyritysten toiminta, kielletään yksiselitteisesti oikeusvarmuuden parantamiseksi ja porsaanreikien poistamiseksi, jotta toimijat tietävät välittömästi tällaisten käytäntöjen kuuluvan harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin alaan ja olevan siten laittomia.

  2. Komissio aikoo kiristää rikkomusten seuraamuksia varmistaakseen, että kaikki noudattavat sääntöjä. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden lainsäädännössä määrättävät seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2. Tehostetaan harhaanjohtavat markkinointikäytännöt kieltävien sääntöjen täytäntöönpanoa maiden rajat ylittävissä tapauksissa

  1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä täytäntöönpanoviranomainen, jolla on valtuudet varmistaa sääntöjen soveltaminen myös yritysten keskinäisissä suhteissa. Kaikissa EU-maissa ei vielä toimita näin.

  2. Komissio luo täytäntöönpanoviranomaisten verkostoitumiseen perustuvan yhteistyömenettelyn, jonka ansiosta toimivaltaiset viranomaiset, kuten kilpailu- ja kuluttajansuojavirastot, voivat vaihtaa tietoja, pyytää toisiltaan apua rajatylittävissä tilanteissa ja lopettaa yrityksiä haittaavat harhaanjohtavat käytännöt.

Komissio aikoo toteuttaa perusteellisen vaikutustenarvioinnin ja tehdä sen jälkeen vuoden 2013 aikana ehdotuksen nykyisten sääntöjen vahvistamiseksi.

Komission toimet ovat jatkoa Euroopan parlamentin toteuttamalle kyselylle ja julkiselle kuulemiselle (ks. IP/11/1224), jossa kaikenkokoiset ja kaikkia aloja edustavat yritykset kehottivat painokkaasti parantamaan EU-tason suojelua nimenomaan yrityksiin kohdistuvia harhaanjohtavia markkinointikäytäntöjä vastaan. Vastaajista 84 prosenttia kannatti EU:n laajuista lainsäädäntöä kaikista vahingollisimpia harhaanjohtavia markkinointikäytäntöjä vastaan.

Taustaa

Harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevassa EU:n lainsäädännössä (12. joulukuuta 2006 annettu direktiivi 2006/114/EY) vahvistetaan EU-tason vähimmäisnormit yritysten suojelemiseksi harhaanjohtavalta mainonnalta. Tavoitteena on lisäksi varmistaa, että vertailevassa mainonnassa vertaillaan samankaltaisia tuotteita ja että siinä ei vähätellä muiden yritysten tavaramerkkejä eikä aiheuteta sekaannusta elinkeinonharjoittajien keskuudessa.

Epärehelliset toimijat harjoittavat laajamittaisesti useita harhaanjohtavia markkinointikäytäntöjä. Yleisimmät huijaukset ovat usein pohjimmiltaan samanlaisia: epärehellinen toimija harhauttaa uhrin antamaan suostumuksensa, minkä seurauksena syntyy väitetty sopimus, johon ei sisälly juuri minkäänlaista palvelua, mutta jonka hinta ja sopimusehdot ovat kohtuuttomat. Jälkeenpäin harhaanjohtava yritys pyrkii kaikin keinoin saamaan maksun.

On erittäin yleistä, että harhaanjohtavat hakemistoyritykset lähettävät kaupallisille toimijoille (kuten kauppiaille, arkkitehdeille tai lääkäreille) lomakkeita, joissa näitä pyydetään päivittämään yhteystietonsa ja annetaan ymmärtää, että palvelu on ilmainen. Myöhemmin käy kuitenkin ilmi, että uhrit ovat itse asiassa allekirjoittaneet sopimuksen, jonka perusteella ne joutuvat maksamaan huomattavan vuosimaksun. EU:n laajuisessa selvityksessä tuli esille 13 000 yrityshakemistohuijauksista tehtyä valitusta, ja tämän uskotaan olevan vasta jäävuoren huippu. Tähän liittyvien EU:n sääntöjen täytäntöönpano on tällä hetkellä vaikeaa, jos uhri ja tekijä ovat kotoisin EU:n eri jäsenvaltioista.

Myös Euroopan parlamentti on nostanut nämä ongelmat esille useaan otteeseen. Se on antanut kaksi päätöslauselmaa, ensimmäisen vuonna 2008 ja toisen 9. kesäkuuta 2011, joissa käsitellään erityisesti yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavia käytäntöjä.

Lisätietoja

Tiedonanto Yritysten suojaaminen harhaanjohtavilta markkinointikäytännöiltä ja direktiivin tehokas täytäntöönpano

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/communication_misleading_practices_protection_en.pdf

Julkisen kuulemisen tulokset:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/111021_en.htm.

EU:n lainsäädäntö harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm.

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding.

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56


Side Bar