Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. november 2012

Euroopa Komisjon võtab meetmeid, et kaitsta ettevõtteid turunduspettuste eest

Brüssel, 27. november 2012. Täna tutvustas Euroopa Komisjon hulka meetmeid võitlemiseks turunduspettustega, näiteks eksitavate ärikataloogide väljaandjate tegevusega. Eesmärk on kaitsta paremini kogu Euroopa ettevõtteid, vabade kutsealade töötajaid ja valitsusväliseid organisatsioone ebaausate ettevõtjate eest, kes ei järgi kehtivaid eeskirju ja kasutavad eksitavaid kaubandustavasid: näiteks saadetakse välja ankeete, milles palutakse ettevõtetel uuendada oma andmeid nende kataloogides – näiliselt tasuta, kuid seejärel nõutakse neilt aastamaksu tasumist. Väikeettevõtjad on pettustele eriti vastuvõtlikud, kuna sageli tegutsevad petturid ELi piires mõne teise jurisdiktsiooni alusel. See muudab õigusnormide täitmise tagamise keeruliseks. Seetõttu teatas komisjon, et kavatseb tugevdada kehtivaid õigusnorme (direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta), et keelata selgesõnaliselt ära sellised tavad nagu teabe kaubandusliku eesmärgi varjamine, tõhustades samal ajal õiguskaitset piiriüleste juhtumite korral.

„Üksnes tugevad Euroopa-ülesed eeskirjad võimaldavad meil võidelda ettevõtete vastu suunatud pettustega ja hoolitseda selle eest, et süüdlased ei saaks varjuda riigipiiride taha. See on põhjus, miks me täna selle kava esitasime,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident, õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Eksitavate ärikataloogide väljaandjate tegevus, võltsarved ja muud sarnased pettused tuleb lõpetada. Väikeettevõtjad on Euroopa majanduse selgroog ja nad ei saa endale lubada raha kaotamist tüssajate taskusse. Me oleme kindlalt otsustanud parandada Euroopas ettevõtlusega tegelemise turvalisust.”

ELi ettevõtjad, vabade kutsealade töötajad ja kodanikuühiskonna organisatsioonid langevad iga päev turunduspettuste ohvriks. Need ulatuvad vale või eksitava teabe esitamisest teenuse kohta arvetena esitatud pakkumiste või eksitavate ankeetide saatmiseni, kus palutakse andmete uuendamist ärikataloogis. Arvud näitavad uut trendi, mis võib mõjutada ettevõtlust kogu maailmas. Seoses massiturustusvõtete levikuga võivad kurikuulsaimad eksitavate ärikataloogide väljaandjad väidetavalt välja saata kuni kuus miljonit ankeeti aastas. Eksitavate ärikataloogide väljaandjate pettustest tulenev rahaline kahju üksikutele ettevõtjatele on hinnanguliselt vahemikus 1000–5000 eurot aastas ettevõtte kohta. Euroopa 23 miljonit väikest ja keskmise suurusega ettevõtet (VKEd) moodustavad 99% ELi ettevõtetest ja on loonud aastatel 2002—2010 ELis 85% uutest töökohtadest. Nad on majanduskasvu peamiseks tõukejõuks ja nende õigusi tuleks kaitsta.

Täna avaldas komisjon strateegia (teatise), milles tutvustatakse üksikasjalikku tegevuskava tulevikuks, et suurendada ettevõtete kaitset:

1. Vaadata tugevdamise eesmärgil läbi eeskirjad, mis keelavad teatavad tavad

  1. Et suurendada õiguskindlust ja tagada lünkade puudumine, keelatakse sõnaselgelt ära mõned selgelt eksitavad võtted, näiteks eksitavate ärikataloogide väljaandjate tegevus. Nõnda on ettevõtjatele kohe selge, et sellised võtted kuuluvad eksitava ja võrdleva reklaami direktiivi kohaldamisalasse ja on seega ebaseaduslikud.

  2. Et kõik tegutseksid eeskirjade kohaselt, kavatseb komisjon tugevdada karistusi rikkumiste eest. Liikmesriigid peavad tagama, et nende õigusaktid näevad ette tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused.

2. Tugevdada eksitavate turundusvõtete vastaste eeskirjade täitmise tagamist piiriülestel juhtudel:

  1. Iga liikmesriik peab määrama vajalike volitustega täitevasutuse, kindlustamaks, et eeskirju kohaldatakse ka ettevõtetevahelistes suhetes. Praegu see veel kõigis ELi riikides nii ei ole.

  2. Komisjon loob koostöökorra täitevasutuste vahel. See õiguskaitsevõrgustik võimaldab asjakohastel asutustel, näiteks konkurentsi- või tarbijakaitseametitel, vahetada teavet, taotleda üksteiselt piiriülest abi ja peatada ettevõtteid mõjutavad eksitavad tegevused.

Et kehtivaid eeskirju ajakohastada, kavatseb komisjon pärast põhjalikku mõju hindamist esitada 2013. aasta jooksul ettepaneku.

Komisjoni tegevus järgneb Euroopa Parlamendi uuringule ja avalikule arutelule (vt IP/11/1224), kus iga suurusega ettevõtted kõigist sektoritest nõudsid häälekalt tugevamat kaitset ELi tasandil spetsiaalselt ettevõtetele suunatud eksitavate turundusvõtete vastu. 84% vastanutest toetas kogu ELi hõlmavate õigusaktide vastuvõtmist ettevõtteid kõige enam kahjustavate kaubandustavade vastu.

Taust

ELi õigusaktis eksitava ja võrdleva reklaami kohta (12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/114/EÜ) on kehtestatud kogu ELi hõlmavad õiguslikud miinimumnõuded ettevõtete kaitsmiseks eksitavate turundusvõtete eest. Samuti tagatakse sellega, et võrdlevas reklaamis võrreldakse omavahel samaväärseid tooteid. See tähendab, et reklaamis ei tohi halvustada teiste ettevõtjate kaubamärke ega tekitada ettevõtjate seas segadust.

Ebaausad kaupmehed kasutavad massiliselt mitut eksitavat turundusvõtet. Kõige levinumad pettused põhinevad sageli samal skeemil: ebaaus kaupmees petab ohvrit, meelitades teda nõustuma, ja väidetavalt sõlmitakse leping, mille eest osutatakse vähe teenust või üldse mitte, kuid nõutakse ülemäärast tasu ja kehtivad ebaõiglased lepingutingimused. Seejärel kasutab eksitav kaupmees kõiki võimalikke vahendeid, et tasu välja nõuda.

Väga levinud skeem on eksitavate ärikataloogide väljaandjate tegevus, kes saadavad välja ankeedid, kus palutakse ettevõtjatel (näiteks poepidajad, arhitektid, arstid) näiliselt tasuta ajakohastada oma andmeid. Kui ohver on vormi täitnud, teatatakse talle, et ta on alla kirjutanud lepingule ja peab maksma aastas märkimisväärse summa. Kogu ELi hõlmava uuringu raames tuvastati 13 000 kaebust ärikataloogidega seotud pettuste kohta, kuid see on oletatavasti ainult jäämäe tipp. Tõhus ELi eeskirjade täitmise tagamine on praegu keeruline, kui ohver ja õiguserikkuja on pärit ELi kahest eri riigist.

Küsimuse olulisust on mitmel korral rõhutanud ka Euroopa Parlament. Ärikatalooge koostavate petturite probleemi on käsitletud kahes Euroopa Parlamendi resolutsioonis, millest üks avaldati 2008. aastal ja teine 9. juunil 2011.

Lisateave

Teatis „Ettevõtete kaitsmine eksitavate turundusvõtete vastu ja tõhusa jõustamise tagamine”

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/communication_misleading_practices_protection_en.pdf

Avaliku arutelu tulemused:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/111021_en.htm

ELi õigusaktid eksitava ja võrdleva reklaami kohta:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar