Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. listopadu 2012

Evropská komise zvyšuje ochranu podniků před marketingovými podvody

Brusel 27. listopadu 2012 – Evropská komise dnes nastínila řadu opatření, která mají řešit marketingové podvody páchané např. podvodnými katalogovými firmami. Cílem těchto opatření je zlepšit ochranu podniků, živnostníků a nevládních organizací v celé Evropě před nepoctivými obchodníky, kteří porušují pravidla a používají klamavé obchodní praktiky, např. nabízejí podnikům zdánlivě bezplatnou aktualizaci jejich údajů ve svých katalozích firem, ale následně si účtují roční poplatky. Obzvlášť snadnou obětí podvodníků, kteří často působí v jiném právním systému v rámci EU, a jejichž stíhání je proto obtížné, jsou malé společnosti. Komise proto informuje o svém záměru zlepšit současnou legislativu (směrnici 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě) s cílem výslovně zakázat činnosti, např. skrývání obchodního záměru sdělení, a posílit prosazování práva v přeshraničních případech.

„Tvrdě potlačovat podvody na podnicích a zajistit, aby se pachatelé nemohli skrývat za hranicemi jiného státu, lze pouze tehdy, budeme-li mít k dispozici přísná pravidla platná v celé EU. Proto dnes předkládáme tento komplexní plán,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Praktikám podvodných katalogových firem, falešným fakturám a podobným podvodům se musí učinit přítrž. Malé podniky jsou páteří evropského hospodářství a kvůli podvodníkům si nemohou dovolit přicházet o peníze. Jsme tedy pevně rozhodnuti zlepšit bezpečnost podnikání v Evropě.“

Oběťmi marketingových podvodů – od poskytování nepravdivých či zavádějících informací o službách přes zasílání nabídek maskovaných jako faktury až pod zavádějící formuláře nabízející aktualizaci údajů v katalozích firem – se v EU každodenně stávají podniky, živnostníci i organizace občanské společnosti. Čísla poukazují na nový trend, který může zasáhnout podniky na celém světě. S rozšířením technik hromadného marketingu rozešlou podvodné katalogové firmy údajně až 6 milionů formulářů ročně. Finanční škody vzniklé jednotlivým společnostem v důsledku podvodů s klamavými katalogy se odhadují od 1 000 do 5 000 EUR ročně na jednu společnost. Celých 99 % evropských podniků tvoří 23 milionů malých a středních podniků, které v letech 2002 až 2010 vytvořily 85 % nových pracovních míst. Tyto podniky jsou klíčovým faktorem hospodářského růstu, a jejich práva je proto třeba chránit.

Komise dnes zveřejnila strategii (sdělení) s podrobným výčtem opatření, která mají v budoucnu ochranu podniků zvýšit:

1. Posílit v rámci přezkumu pravidla zakazující některé postupy

  1. V zájmu vyšší právní jistoty a odstranění všech mezer se výslovně zakážou některé jasně klamavé praktiky, např. postupy podvodných katalogových firem, aby obchodníci okamžitě věděli, že se na takové praktiky vztahuje směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, a že tyto praktiky jsou tudíž protiprávní.

  2. S cílem zajistit, aby všichni dodržovali pravidla, chce Komise posílit sankce za protiprávní jednání. Členské státy budou muset zaručit, že jejich právní předpisy obsahují účinné, přiměřené a odrazující sankce.

2. Zlepšit prosazování pravidel proti klamavým obchodním praktikám v přeshraničních případech:

  1. Každý členský stát bude muset určit donucovací orgán s příslušnými pravomocemi, aby se tato pravidla používala i v mezipodnikových vztazích (v některých zemích EU tomu dosud tak není).

  2. Komise vypracuje postup pro spolupráci mezi donucovacími orgány. Tato síť pro prosazování práva umožní příslušným orgánům, např. úřadům pro hospodářskou soutěž či spotřebitelským organizacím, aby si vyměňovaly informace, mohly žádat o přeshraniční pomoc a bránily klamavým praktikám postihujícím podniky.

S cílem modernizovat současná pravidla chce Komise po důkladném posouzení dopadů předložit příslušný návrh v roce 2013.

K tomuto opatření přistupuje Komise na základě průzkumu provedeného Evropským parlamentem a po veřejné konzultaci (viz IP/11/1224), v níž podniky všech velikostí a ze všech odvětví důrazně požadovaly větší ochranu na úrovni EU před klamavými obchodními praktikami, které se zaměřují konkrétně na podniky. Celoevropské právní předpisy proti obchodním praktikám nejvíce poškozujícím podniky podpořilo 84 % respondentů.

Souvislosti

Legislativa EU o klamavé a srovnávací reklamě (směrnice 2006/114/ES z 12. prosince 2006) stanoví minimální, celoevropské právní normy pro ochranu podniků před podvodnými obchodními praktikami. Zároveň zajišťuje, aby srovnávací reklama „srovnávala srovnatelné“, aby nezpůsobila znevážení ochranné známky jiných hospodářských subjektů a nemátla obchodníky.

Nepoctiví obchodníci používají některé klamavé obchodní praktiky ve velkém rozsahu. Nejčastější podvody mají často podobný scénář: nepoctivý obchodník podvodně přesvědčí poškozeného, aby mu udělil souhlas, a uzavře s ním smlouvu s malým nebo žádným plněním, avšak za nehoráznou cenu a nekalých smluvních podmínek. Obchodník pak použije všechny možné prostředky k vymáhání plateb.

Velmi běžným scénářem je též situace, kdy podvodné katalogové firmy rozesílají formuláře, v nichž obchodním subjektům (např. majitelům obchodů, architektům či lékařům) nabízejí zdánlivě bezplatnou aktualizaci jejich údajů. Jakmile poškození podepíšou, dozvědí se, že podepsali smlouvu, a naúčtují se jim značné roční částky. Průzkum, který probíhal v celé EU, zaznamenal 13 000 stížností na podvody týkající se katalogů firem, což je zřejmě jen špička ledovce. Jsou-li poškozený a pachatel ze dvou různých zemí EU, je v současné době účinné prosazování pravidel EU obtížné.

Na význam této problematiky poukázal při mnoha příležitostech rovněž Evropský parlament, který právě k podvodným katalogovým firmám přijal dvě usnesení, první v roce 2008 a druhé 9. června 2011.

Další informace

Sdělení „Ochrana podniků před klamavými obchodními praktikami a zajištění účinného prosazování práva“:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/communication_misleading_practices_protection_en.pdf

Výsledky veřejné konzultace:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/111021_en.htm

Právní předpisy EU o klamavé a srovnávací reklamě:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar