Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 ноември 2012 г.

Европейската комисия предприема действия за защита на предприятията от маркетингови измами

Брюксел, 27 ноември 2012 г. – Днес Европейската комисия очерта серия от действия за справяне с маркетинговите измами, като например заблуждаващата реклама от издателства на фирмени указатели. Целта е да се осигури по-добра защита на фирми, специалисти и неправителствени организации в Европа от непочтени търговци, използващи подвеждащи търговски практики, като например предлагане на привидно безплатна актуализация на данни във фирмен указател, за която след това потребителите биват таксувани годишни такси. Малките предприятия са особено уязвими по отношение на измамниците, които често действат под юрисдикцията на друга държава от ЕС и така затрудняват правоприлагането. Поради тази причина Комисията обяви плановете си за подсилване на действащото законодателство (Директива 2006/114/ЕО за заблуждаващата и сравнителната реклама) с цел изрично забраняване на практики като прикриването на търговски намерения при кореспонденция и по-строго прилагане на правилата при трансгранични случаи.

„Само строги общоевропейски правила ще ни позволят да се преборим с измамите, насочени към предприятията, и да попречим на виновниците да се крият в чужбина. Това е причината да представим този подробен план днес,“ каза заместник-председателят Рединг, комисар на ЕС в областта на правосъдието. „Практиките, свързани с фалшиви фактури, заблуждаваща реклама на фирмени указатели и други подобни измами трябва да бъдат спрени. Малките предприятия са гръбнакът на европейската икономика и не могат да си позволят да губят пари заради измамници. Решени сме да подобрим сигурността на бизнеса в Европа“.

Всеки ден предприятия, професионалисти и организации на гражданското общество в ЕС стават жертва на маркетингови измами под формата на невярна или заблуждаваща информация за услугата, маскирани като фактури оферти, подвеждащи формуляри за актуализация на данни във фирмени указатели и др. Статистиката показва нова тенденция, която може да засегне бизнеса по целия свят. Твърди се, че с разпространението на масовия маркетинг най-известните оператори на заблуждаващи указатели могат да изпращат до 6 милиона формуляра годишно. Изчислено е, че финансовите щети за всяко отделно предприятие в резултат от подобни измами са между 1000 и 5000 евро годишно. 23-те милиона малки и средни предприятия в Европа представляват 99 % от предприятията в ЕС и са създали 85 % от нетните нови работни места в ЕС от 2002 до 2010 г. Те са двигателят на икономическия растеж и правата им трябва да бъдат защитавани.

Днес Комисията публикува стратегия (съобщение), в която подробно са описани бъдещите действия за подобряване на защитата на предприятията:

1. По-строги правила за забрана на някои практики

  1. За да се повиши правната сигурност и попълнят пропуските, някои явно заблуждаващи практики, като например подвеждащата реклама на фирмени указатели, ще бъдат изрично забранени, за да бъдат търговците сигурни, че те попадат в обхвата на директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама и са незаконни.

  2. За да се гарантира, че всички спазват правилата, Комисията предвижда да увеличи наказанията в случай на нарушение. Държавите членки ще трябва да гарантират, че в законите им са предвидени ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

2. По-строго прилагане на правилата при трансгранични случаи:

  1. Всяка държава членка ще трябва да посочи орган по правоприлагане с необходимите правомощия, за да се гарантира прилагането на правилата и в отношенията между предприятия. Това все още не е така във всички страни от ЕС днес.

  2. Комисията ще установи процедура за сътрудничество между органите по правоприлагане. Така създадената мрежа за правоприлагане ще позволи на съответните органи, като например агенциите за защита на конкуренцията или потребителите, да обменят информация, да искат трансгранично съдействие и да възпрепятстват подвеждащите практики, засягащи фирмите.

Комисията възнамерява да представи предложение за актуализиране на сегашните правила през 2013 г. след задълбочена оценка на въздействието.

Действията на Комисията са следствие от проучване на Европейския парламент и обществена консултация (вж. IP/11/1224), при които големи и малки предприятия от всички сектори настояха за засилена защита на равнище ЕС от подвеждащи маркетингови практики. 84 % от анкетираните подкрепиха създаването на общоевропейско законодателство срещу най-вредните търговски практики, засягащи предприятията.

Контекст

Със законодателството на ЕС в областта на заблуждаващата и сравнителната реклама (Директива 2006/114/ЕО от 12 декември 2006 г.) се установяват минимални общоевропейски правни стандарти за защита на бизнеса от заблуждаващи търговски практики. С директивата се гарантира също така, че сравнителната реклама сравнява стоки или услуги, предназначени за задоволяване на едни и същи нужди или предвидени за една и съща цел, не омаловажава търговските марки на други предприятия и не създава объркване сред търговците.

Има няколко заблуждаващи практики, които се използват масово от непочтените търговци. Най-разпространените измами често се основават следната схема: непочтен търговец подмамва жертвата да се съгласи да сключи злоупотребяващ договор, при който за незначителна или несъществуваща услуга се изисква огромна цена. След това търговецът измамник използва всички възможни средства, за да принуди жертвата си да заплати.

При една от най-често срещаните измами издателства на фирмени указатели изпращат формуляри до активни стопански субекти, като например собственици на магазини, архитекти или лекари, с които те привидно безплатно могат да актуализират данните си в тези указатели. След като жертвите се съгласят, им се казва, че са подписали договор и че трябва да плащат значителна сума всяка година. При проучване в ЕС бе констатирано наличието на 13 000 жалби за измами, свързани с фирмени указатели, като се смята, че това е само върхът на айсберга. Понастоящем ефективното прилагане на правилата на ЕС е трудно, когато нарушителят и пострадалият са от две различните страни от Съюза.

Европейският парламент многократно е подчертавал важността на тази тема. Проблемът с подвеждащите фирмени указатели бе в основата на две резолюции на Европейския парламент през 2008 г. и 2011 г.

За повече информация

Съобщение „Защита на предприятията от заблуждаващи търговски практики и осигуряване на ефективно правоприлагане“

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/communication_misleading_practices_protection_en.pdf

Резултати от обществената консултация:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/111021_en.htm

Законодателство на ЕС относно заблуждаващата и сравнителната реклама

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Уебсайт на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar