Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. novembra 2012

Zamestnanosť: Komisia zlepšuje sieť EURES pre pracovnú mobilitu

Európska komisia prijala rozhodnutie týkajúce sa modernizácie a zlepšenia siete EURES, čo je sieť pre vyhľadávanie zamestnania v celej EÚ. Toto rozhodnutie pomôže zlepšiť pracovnú mobilitu v členských štátoch a pomôže vytvoriť skutočný prístup na európsky pracovný trh. Cieľom reformy siete EURES je uľahčiť uchádzačom o zamestnanie osloviť zamestnávateľov, ktorí hľadajú konkrétne zručnosti, sústrediť sa na sektory a povolania, v ktorých je nedostatok pracovných síl s potrebnými zručnosťami, a podporovať cielené schémy v rámci mobility mládeže.

Komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Zlepšenie mobility uchádzačov o zamestnanie medzi členskými štátmi môže byť čiastočným riešením súčasnej vysokej miery nezamestnanosti, ktorá je neprijateľná. Úlohou zlepšenej siete EURES bude pomáhať ľuďom, ktorí sú ochotní presťahovať sa za prácou do inej krajiny, aby dokázali nájsť vhodné voľné pracovné miesta a pomáhať aj zamestnávateľom, aby mohli nájsť pracovníkov s potrebnými zručnosťami. Vyzývame preto všetky členské štáty, aby sa pripravili na uskutočnenie tejto reformy.“

Napriek vysokej miere nezamestnanosti (viac než 25 miliónov ľudí v EÚ) stále existujú voľné pracovné miesta, na ktoré je problematické nájsť vhodných uchádzačov. Od polovice roka 2009 sa počet neobsadených pracovných miest v skutočnosti zvyšuje, predovšetkým v oblastiach s vysokým rastom, ako sú informačné a komunikačné technológie a ekologické hospodárstvo.

EURES je funkčná sieť pre vyhľadávanie zamestnania, ktorú tvorí 31 európskych služieb zamestnanosti v členských štátoch EÚ, krajinách EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a Švajčiarsko. Nové rozhodnutie Komisie pomôže sieti EURES, aby mohla reagovať priamo na konkrétne hospodárske potreby. Dôsledkom toho bude môcť sieť EURES aktívne spájať uchádzačov o nové zamestnanie a pracovníkov, ktorí chcú zmeniť svoje aktuálne zamestnanie, s aktuálne voľnými pracovnými miestami. Zamestnávateľom poskytne aj lepší prístup k zoznamu uchádzačov, v ktorom si môžu nájsť pracovníkov so zručnosťami, ktoré potrebujú na rozvoj a rast svojho podniku.

Po reforme bude sieť EURES viac zameraná na mladých ľudí, ktorí majú väčšie predpoklady na mobilitu, a bude pokrývať formy zamestnania, v ktorých sa spájajú pracovné a vzdelávacie možnosti. Nakoniec sa vylepší aj webový portál siete EURES s cieľom vytvoriť online nástroje na vyhľadávanie práce a pracovníkov, ktoré budú jednoduché pre používateľa.

Reforma rozšíri počet partnerov, ktorí prostredníctvom siete EURES ponúkajú služby mobility, a zavedie spoluprácu medzi verejnými a súkromnými pracovnými agentúrami a organizáciami, aby sa pokrylo ešte vyššie percento voľných pracovných miest – v súčasnosti je celkovo k dispozícii 30 – 40 % voľných pracovných miest.

Komisia a členské štáty vykonajú toto rozhodnutie do 1. januára 2014. Do tohto času musia všetky zúčastnené krajiny určiť špecializované služby, ktoré budú vykonávať reformu, pracovať s novými partnermi a rozvíjať potrebné cielené služby.

Súvislosti

Voľný pohyb pracovníkov umožňuje štátnym príslušníkom EÚ, aby mohli hľadať prácu v inej krajine EÚ, aby tam mohli pracovať bez pracovného povolenia a aby mali nárok na rovnaké zaobchádzanie, ako majú štátni príslušníci danej hostiteľskej krajiny, čo sa týka prístupu k zamestnanosti, pracovných podmienok a sociálnych výhod.

V súčasnosti tvoria občania EÚ, ktorí žijú v inom členskom štáte než v tom, kde sa narodili, 3,1 % pracovnej sily EÚ. Tento počet sa od roku 2005 zvýšil takmer o 60 %, čo je predovšetkým následkom rozšírenia v roku 2004 a 2007. Celkovo sa odhaduje, že mobilita, ku ktorej došlo po rozšírení EÚ, zvýšila v období rokov 2004 – 2009 HDP štátov EÚ-15 približne o 1 %. Následkom hospodárskej krízy sa však mobilita medzi štátmi EÚ v rokoch 2009 – 2011 znížila, mobilita v rámci jednotlivých štátov EÚ sa znížila o jednu tretinu v porovnaní s obdobím rokov 2006 – 2008.

Portál pre pracovnú mobilitu EURES je už teraz jedinečným svojho druhu v EÚ, pretože poskytuje v 25 jazykoch bezplatné informácie o životných a pracovných podmienkach vo všetkých zúčastnených štátoch. Webová stránka zaznamenáva za mesiac 4 milióny návštev, vytvorí za tento čas 150 000 kontaktov medzi uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi, čo má za následok približne 50 000 nájdených pracovných miest ročne, a priemerne na nej nájdete počas konkrétneho mesiaca 750 000 životopisov. V kalendári podujatí možno nájsť stovky akcií a podujatí, ktoré sú organizované po celej Európe.

Ďalšie informácie

MEMO/12/896 a MEMO/12/897

Rozhodnutie Komisie:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

Webová stránka Lászla Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Sledujte Lászla Andora na Twitteri: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar