Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 26 listopada 2012 r.

Zatrudnienie: Komisja ulepsza sieć mobilności zawodowej EURES

Komisja Europejska przyjęła decyzję o modernizacji i ulepszeniu ogólnounijnej sieci dla osób poszukujących pracy EURES. Decyzja ta przyczyni się do zwiększenia mobilności pracowników w państwach członkowskich i utoruje drogę do stworzenia prawdziwego europejskiego rynku pracy. Reforma sieci EURES ma na celu ułatwienie osobom poszukujących pracy skontaktowanie się z pracodawcami poszukującymi pracowników posiadających określone umiejętności, przy czym szczególny nacisk zostanie położony na te branże i zawody, w przypadku których istnieje niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. Ponadto reforma ma wesprzeć specjalne programy mobilności dla młodych ludzi.

Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor stwierdził: „Zwiększenie mobilności osób poszukujących pracy między państwami członkowskimi może po części rozwiązać obecny problem, jakim jest niedopuszczalnie wysoki poziom bezrobocia. Ulepszona sieć EURES ma ułatwić obywatelom, którzy są gotowi przeprowadzić się do innego kraju, ustalenie, gdzie czekają odpowiednie wolne miejsca pracy, a także pomóc pracodawcom w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Wzywamy teraz wszystkie państwa członkowskie do przygotowania do wdrożenia reformy.

Pomimo wysokiego poziomu bezrobocia (ponad 25 mln osób w UE) nadal występują niedobory pracowników oraz zawody, w których szczególnie trudno jest obsadzić wakaty. Liczba nieobsadzonych miejsc pracy rośnie nieprzerwanie od połowy 2009 r., w szczególności w branżach o wysokim potencjale wzrostu, takich jak technologie informacyjne i komunikacyjne czy gospodarka ekologiczna.

EURES to funkcjonująca już sieć dla osób poszukujących pracy, skupiająca 31 europejskich służb ds. zatrudnienia w państwach członkowskich UE, państwach EOG (Norwegii, Islandii i Liechtensteinie) oraz Szwajcarii. Nowa decyzja Komisji przyczyni się do tego, że sieć EURES będzie mogła bezpośrednio reagować na szczególne potrzeby gospodarcze. W rezultacie za pośrednictwem EURES będzie możliwe proaktywne dopasowywanie profilów osób poszukujących pracy i osób zmieniających pracę do dostępnych w danej chwili wakatów. Oprócz tego pracodawcy zyskają lepszy dostęp do całej puli kandydatów, wśród których będą oni mogli znaleźć osoby posiadające umiejętności, jakie są im potrzebne do dalszego rozwijania działalności i powiększania swoich firm.

Dzięki reformie EURES w większym stopniu skupi się na młodych ludziach, którzy są bardziej skłonni do mobilności, i obejmie również takie formy zatrudnienia, które łączą pracę z możliwością kształcenia się, jak np. przyuczenie do zawodu. Ponadto portal internetowy EURES zostanie zmodernizowany w celu stworzenia przyjaznych dla użytkowników narzędzi online służących szukaniu pasujących ofert pracy i zapewnienia dostępu do informacji o rynku pracy uwzględniających poszukiwane umiejętności.

Wskutek reformy zwiększy się liczba partnerów oferujących usługi w zakresie mobilności poprzez EURES oraz nawiązana zostanie współpraca między publicznymi i prywatnymi organizacjami pomagającymi w znalezieniu pracy, tak aby portal ten uwzględniał jeszcze większą liczbę dostępnych wakatów. Obecnie EURES obejmuje około 30-40 % wszystkich dostępnych miejsc pracy.

Decyzja ma zostać wdrożona przez Komisję i państwa członkowskie do dnia 1 stycznia 2014 r. Do tego czasu wszystkie uczestniczące państwa będą musiały powołać wyspecjalizowane służby, które przeprowadzą tę reformę, podejmą współpracę z nowymi partnerami i opracują niezbędne, dostosowane do konkretnych odbiorców usługi.

Kontekst

Swobodny przepływ pracowników umożliwia obywatelom UE poszukiwanie pracy w innym państwie UE, podjęcie tam pracy bez konieczności posiadania odpowiedniego pozwolenia, a także korzystanie z równego traktowania z obywatelami państwa przyjmującego, jeżeli chodzi o dostęp do zatrudnienia, warunki pracy i uprawnienia do świadczeń społecznych.

Obecnie obywatele UE mieszkający w państwie członkowskim innym niż państwo, którego obywatelstwo posiadają, stanowią jedynie 3,1% siły roboczej w UE. Liczba takich osób wzrosła o prawie 60% od 2005 r., co było głównie spowodowane rozszerzeniem UE w latach 2004 i 2007. Ogólnie rzecz biorąc, szacuje się, że po rozszerzeniach Unii przepływy migracyjne przyczyniły się do wzrostu PKB państw UE-15 o około 1% w latach 20042009. Kryzys gospodarczy doprowadził jednak do spadku mobilności między państwami UE: w latach 2009–2011 mobilność w obrębie UE spadła o jedną trzecią w porównaniu z okresem 2006–2008.

Portal mobilności zawodowej EURES już teraz jest jedynym tego rodzaju serwisem w UE, jako że jest bezpłatny i zawiera informacje w 25 językach na temat warunków życia i pracy we wszystkich uczestniczących państwach. Miesięcznie stronę internetową tego portalu odwiedza 4 miliony osób. Poprzez EURES co miesiąc nawiązuje się 150 000 kontaktów między osobami poszukującymi pracy i pracodawcami, co w 50 tysiącach przypadków rocznie kończy się udanym pośrednictwem. W dowolnym momencie w danym miesiącu na portalu można znaleźć średnio 750 000 życiorysów osób szukających zatrudnienia. W kalendarzu wydarzeń portalu EURES można też sprawdzić terminy szeregu imprez odbywających się w całej Europie.

Dodatkowe informacje

MEMO/12/896 i MEMO/12/897

Decyzja Komisji: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

Strona internetowa komisarza László Andora:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitterze: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakt :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar