Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. november 2012

Tööhõive: Euroopa Komisjon parandab EURESe tööotsijate liikuvuse võrgustikku

Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse moderniseerida ja täiustada üleeuroopalist tööotsimisvõrgustikku EURES. Otsus aitab suurendada töötajate liikuvust ühest liikmesriigist teise ja sillutab teed tõelise üleeuroopalise tööjõuturu poole. EURESe reformi eesmärk on lihtsustada tööotsijate jaoks kontakti leidmist tööandjatega, kes otsivad konkreetseid oskusi, keskenduda sektoritele ja kutsealadele, kus valitseb oskustöötajate nappus, ning toetada noortele suunatud liikuvusskeeme.

Tööotsijate suurem liikuvus ühest liikmesriigist teise võib praeguse lubamatult kõrge töötuse määra puhul olla osaks probleemi lahendusest,” märkis ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor. „Täiustatud EURESe võrgustiku eesmärk on aidata inimestel, kes on valmis kolima teise riiki, leida sobivaid vabu töökohti ning aidata tööandjatel leida sobiva kvalifikatsiooniga töötajaid. Nüüd kutsume kõiki liikmesriike üles valmistuma seda reformi rakendama.”

Vaatamata suurele töötusele (kogu ELi ulatuses üle 25 miljoni inimese) esineb siiski veel tööjõu puudust ja töökohti, mida on raske täita. Alates 2009. aasta keskpaigast on täitmata töökohtade arv koguni kasvanud, eeskätt sellistes kiirelt kasvavates valdkondades nagu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või keskkonnahoidlik majandus.

EURES on olemasolev tööotsimisvõrgustik, mis ühendab 31 tööturuasutust ELi liikmesriikides, EMP riikides (Norra, Island ja Liechtenstein) ning Šveitsis. Uus komisjoni otsus aitab EURESel reageerida konkreetsetele majanduslikele vajadustele vahetumalt. Selle tulemusena viib EURES proaktiivselt omavahel kokku tööotsijaid ja töökohavahetajaid ning olemasolevaid vabu töökohti. Ühtlasi annab ta tööandjatele parema ligipääsu kandidaatidele, kelle hulgast on võimalik leida vajaliku kvalifikatsiooniga töötaja, et oma äri arendada ja laiendada.

Reformi tulemusena keskendub EURES rohkem noortele, kes on suurema tõenäosusega liikumisvalmis, ja hakkab hõlmama ka selliseid töövõtuvorme, mis ühendavad endas töö ja õppimisvõimalused, nagu näiteks tööpraktika. Ka EURESe veebiportaal saab uue kujunduse – luuakse kasutajasõbralikud veebipõhised oskuste ja töökohtade sobitamise tööriistad ning juurdepääs kvalifikatsioonipõhistele tööturu „luureandmetele”.

Reformi käigus laiendatakse EURESe kaudu liikuvusteenuseid pakkuvate partnerite arvu ning luuakse koostöö ava- ja eraõiguslike tööotsimisorganisatsioonide vahel, et hõlmata veelgi suurem osa olemasolevaid vabu töökohti (praegu hõlmab EURES 30–40% kõikidest vabadest töökohtadest).

Komisjon ja liikmesriigid peavad otsuse rakendama 1. jaanuariks 2014. Selleks ajaks peavad kõik osalevad riigid nimetama eriasutuse, kes hakkab korraldama reformi, tegema koostööd uute partneritega ja arendama välja vajalikke sihtteenuseid.

Taust

Töötajate vaba liikumine võimaldab ELi kodanikel otsida tööd teistes ELi riikides, töötada seal ilma tööluba vajamata ja ühtlasi tuleb neid tööle pääsemisel ning töötingimuste ja sotsiaalsete hüvede osas kohelda võrdselt vastuvõtva riigi kodanikega.

Praegu moodustavad ELi kodanikud, kes elavad väljaspool oma kodakondsusjärgset liikmesriiki, kõigest 3,1% ELi tööjõust. See arv on alates 2005. aastast kasvanud peaaegu 60%, peamiselt tänu 2004. ja 2007. aasta laienemistele. Üldiselt hinnatakse, et laienemisjärgsed liikuvusvood suurendasid EL-15 riikide SKP-d ajavahemikus 2004–2009 ligikaudu 1%. Ent majanduskriis on ELi liikmesriikide vahelist liikuvust vähendanud: ajavahemikul 2009–2011 langesid ELi-sisesed liikuvusvood kolmandiku võrra, võrreldes 2006.–2008. aasta tasemega.

EURESe tööalase liikuvuse portaal on juba praegu ELis unikaalne selle poolest, et see on tasuta ning annab 25 keeles teavet elu- ja töötingimuste kohta kõikides osalevates riikides. Veebisaiti külastatakse 4 miljonit korda kuus, selle kaudu luuakse igas kuus 150 000 kontakti tööotsijate ja tööandjate vahel, mille tulemusena on aastas ligikaudu 50 000 töö leidmise juhtu, ning igal ajahetkel mis tahes kuus on portaalis keskmiselt 750 000 CV-d. Üle kogu Euroopa toimub sadu üritusi, mille kohta saab teavet EURESe ürituste kalendrist.

Lisateave:

MEMO/12/896 ja MEMO/12/897

Komisjoni otsus:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

László Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitteris: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudisteleht: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar