Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 26. listopadu 2012

Zaměstnanost: Komise zlepšuje síť EURES pro mobilitu uchazečů o zaměstnání

Evropská komise přijala rozhodnutí, jehož cílem je modernizovat a zlepšit celoevropskou síť pro hledání zaměstnání EURES. Rozhodnutí pomůže zvýšit mobilitu pracovníků v členských státech a připravit cestu k vytvoření skutečného evropského trhu práce. Cílem reformy EURES je usnadnit uchazečům o zaměstnání kontaktování zaměstnavatelů, kteří hledají určité dovednosti, zaměřit se na odvětví a povolání, kde je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, a podpořit programy mobility pro mladé lidi.

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor uvedl: „Zlepšení mobility uchazečů o zaměstnání mezi členskými státy může být částečným řešením současné vysoké úrovně nezaměstnanosti, která je nepřijatelná. Vylepšená síť EURES se zaměří na pomoc lidem, kteří jsou ochotni přestěhovat se do jiné země, najít vhodná volná pracovní místa, jakož i na pomoc zaměstnavatelům najít pracovníky s vhodnou kvalifikací. Všechny členské státy nyní vyzýváme k tomu, aby se na provedení této reformy připravily“.

I přes vysokou úroveň nezaměstnanosti (více než 25 milionů lidí v EU) stále existuje nedostatek pracovních sil jakož i místa, na která se obtížně hledají kvalifikovaní pracovníci. Počet neobsazených pracovních míst ve skutečnosti od poloviny roku 2009 roste, a to zejména v rychle se vyvíjejících oblastech, jako jsou informační a komunikační technologie a zelená ekonomika.

EURES je již existující síť pro hledání pracovních míst, kterou tvoří 31 evropských služeb zaměstnanosti v členských státech EU, zemích EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a ve Švýcarsku. Nové rozhodnutí Komise umožní síti EURES, aby přímo reagovala na konkrétní hospodářské potřeby. EURES tak bude moci proaktivně spojovat uchazeče o zaměstnání jakož i pracovníky, kteří chtějí zaměstnání změnit, s odpovídajícími volnými pracovními místy. Síť rovněž poskytne zaměstnavatelům lepší přístup do souboru uchazečů, u nichž mohou nalézt dovednosti potřebné pro rozvoj a růst svých podniků.

Reformovaná síť EURES se více zaměří na mladé lidi, kteří mají větší tendenci k mobilitě, a bude se týkat forem zaměstnání, které spojují práci a vzdělávací příležitosti, jako např. učňovská příprava. Konečně bude webový portál EURES upraven tak, aby vytvořil uživatelsky vstřícné online nástroje pro zprostředkování pracovní nabídky a poptávky a poskytl přístup k informacím o trhu práce, tříděným podle dovedností.

Reforma rozšíří počet partnerů, kteří prostřednictvím EURES nabízejí služby mobility, a zavede spolupráci mezi veřejnými a soukromými organizacemi poskytujícími služby v oblasti hledání práce tak, aby se pokrylo ještě vyšší procento volných pracovních míst – v současné době je k dispozici mezi 30–40 % všech volných pracovních míst.

Komise a členské státy mají uvedené rozhodnutí provést do 1. ledna 2014. Všechny zúčastněné země musí v uvedené lhůtě určit zvláštní služby, které budou provádět reformu, spolupracovat s novými partnery a vyvíjet potřebné cílené služby.

Souvislosti

Volný pohyb pracovníků umožňuje občanům EU, aby hledali práci v jiném členském státě, pracovali v něm, aniž by potřebovali pracovní povolení, a měli právo na stejné zacházení jako občané hostitelské země, pokud jde o přístup k práci, pracovní podmínky a sociální dávky.

V současné době tvoří občané EU, kteří žijí v jiném členském státě než ve své vlasti, pouze 3,1 % pracovní síly EU. Od roku 2005 se tento počet zvýšil o téměř 60 %, zejména následkem rozšíření EU v roce 2004 a 2007. Celkově se odhaduje, že po rozšíření v letech 2004–2009 zvýšily toky mobility HDP zemí EU-15 přibližně o 1 %. Hospodářská krize nicméně způsobila, že toky mobility mezi zeměmi EU se v letech 2009–2011 zmenšily, přičemž mobilita uvnitř EU klesla v porovnání s obdobím 2006–2008 o jednu třetinu.

Evropský portál pracovní mobility EURES je už nyní v EU jedinečný, neboť je bezplatný a poskytuje informace o životních a pracovních podmínkách ve všech zúčastněných zemích v 25 jazycích. Webová stránka EURES měsíčně zaznamenává 4 miliony návštěvníků, každý měsíc zprostředkuje 150 000 kontaktů mezi uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli, které ročně vyústí přibližně v 50 000 pracovních umístění. V průměru je na této webové stránce v jakoukoliv dobu daného měsíce k dispozici 750 000 životopisů. V kalendáři akcí EURES naleznete stovky událostí, které se konají po celé Evropě.

Další informace

MEMO/12/896 a MEMO/12/897

Rozhodnutí Komise:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes

Internetové stránky Lászla Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteru: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar