Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 november 2012

Kommissionens andra rapport om situationen i Schengenområdet

Schengenområdet för fri rörlighet innebär att mer än 400 miljoner personer från 26 europeiska länder får resa i ett område utan inre gränskontroller. I dag antog kommissionen sin andra ”hälsokoll” av Schengen, i form av en halvårsöversikt över hur Schengenområdet fungerar.

Rapporten ger en tydlig redogörelse för läget i Schengenområdet för att garantera att de gemensamma bestämmelserna tolkas och tillämpas konsekvent av alla länder som deltar i Schengensamarbetet1.

– Att människor kan röra sig fritt inom Schengenområdet är en av de största europeiska framgångarna. För att vi ska kunna bibehålla ett område utan kontroller vid de inre gränserna behövs det fortsatta ansträngningar och engagemang från alla deltagare. Det kräver ömsesidigt förtroende, en korrekt europeisk ram, öppna debatter och samarbete. För att stärka Schengenområdet måste vi förbättra utvärderingen och övervakningen. Jag uppmanar rådet och Europaparlamentet att göra framsteg i förhandlingarna om Schengen-förslagen, säger Cecilia Malmström, kommissionsledamot för inrikes frågor.

I denna andra rapport som omfattar perioden 1 maj 2012–31 oktober 2012 utvärderas särskilt följande punkter:

Situationen vid Schengens yttre gränser och inom Schengenområdet

Mellan april och juni 2012 upptäcktes runt 23 000 otillåtna gränspassager, vilket innebär en minskning med 44 % jämfört med samma period under 2011, som inföll under den arabiska våren. Dock rapporterades en ökning med 29 % vid landgränserna mellan Grekland och Turkiet. 56 % av alla upptäckter gjordes vid detta gränsavsnitt, som fortfarande utgör den viktigaste ingångsporten för irreguljär migration till EU. Efter en omplacering av cirka 1 800 gränsvakter i augusti 2012 (operation Shield) har kontrollerna vid detta gränsavsnitt förbättrats betydligt, och de grekiska myndigheterna rapporterar en kraftig minskning av antalet upptäckta otillåtna gränspassager i Evrosområdet.

Ansträngningar har också gjorts för att förbättra insamlingen av information om migrationsströmmar inom Schengenområdet. Kommissionen kommer att undersöka hur man kan förbättra datainsamlingen och analysen av irreguljära migrationsströmmar.

Tillämpningen av Schengenbestämmelserna

Under den sexmånadersperiod som rapporten täcker har kontroller vid de inre gränserna återinförts två gånger: - av Spanien mellan den 28 april och 4 maj 2012 inför Europeiska centralbankens möte i Barcelona den 2–4 maj 2012 (669 385 personer kontrollerades vid landgränsen med Frankrike och på Barcelonas och Gironas flygplatser; 68 personer nekades inresa). – Av Polen mellan den 4 juni och den 1 juli inför fotbollsmästerskapen EURO 2012 (28 980 personer kontrollerades vid Polens inre gränser; 22 personer nekades inresa och 15 greps).

I flera av länderna som deltar i Schengenområdet har man genomfört stickprovskontroller av att bestämmelserna tillämpas korrekt (med hjälp av Schengens utvärderingsmekanism). Det rör sjögränser (i Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen och Slovenien), polissamarbete (i Ungern, Slovakien, Tjeckien och Polen), luftgränser (i Estland, Lettland och Litauen), skydd av personuppgifter (i Estland, Lettland, Litauen, Malta och Slovenien), SIS/Sirene (i Danmark, Island och Norge) och viseringar (i Lettland och Litauen). Dessa utvärderingar har inte uppvisat brister som skulle kräva ett omedelbart ingripande av kommissionen.

Förfaranden för utfärdande av viseringar

Den 10 maj 2012 började informationssystemet för viseringar (VIS) att tillämpas i en andra region, nämligen Mellanöstern (Israel, Jordanien, Libanon och Syrien), och den 2 oktober 2012 inleddes verksamhet i en tredje region, närmare bestämt Persiska viken (Afghanistan, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Jemen). VIS fungerar väl och den 4 november 2012 hade man via systemet behandlat cirka 1 800 000 viseringsansökningar, utfärdat ungefär 1 500 000 viseringar och avvisat runt 220 000 ansökningar.

Bakgrund

I september 2011 lade kommissionen fram förslag för att stärka ändamålsenligheten och legitimiteten i Schengensystemet (IP/11/1036 och MEMO/11/606). I sitt meddelande Förvaltning av Schengensamarbetet – att stärka området utan inre gränskontroller redogjorde kommissionen för sin avsikt att två gånger om året presentera en översikt över hur Schengen fungerar.

Dessa rapporter ska utgöra underlaget för en debatt i Europaparlamentet och rådet och bidra till att stärka de politiska riktlinjerna och samarbetet mellan Schengenländerna. Kommissionens första rapport antogs i maj förra året (IP/12/481) och diskuterades i rådet den 7 juni 2012 och i parlamentet den 4 juli 2012.

Dessutom pågår förhandlingar om de två lagförslag som lades fram i september 2011, och kommissionen är övertygad om att en tillfredsställande kompromiss kan nås mellan lagstiftarna.

Det som föreslås är ett starkare EU-system för utvärdering och övervakning av tillämpningen av Schengenbestämmelserna, och en mer strukturerad europeisk beslutsmekanism som gör det möjligt att, i verkliga undantagsfall, tillfälligt återinföra gränskontroller vid de inre gränserna, om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

Länkar

Cecilia Malmströms hemsida och Twitter

GD inrikes frågors hemsida och Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

26 länder, dvs. alla EU:s medlemsländer utom Storbritannien, Irland, Rumänien, Bulgarien och Cypern samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein utanför EU.


Side Bar