Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 23. novembra 2012

Druhá správa Komisie o stave schengenského priestoru

Schengenský priestor voľného pohybu umožňuje viac než 400 miliónom občanov EÚ z 26 európskych krajín a rastúcemu počtu osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ, cestovanie bez kontrol na vnútorných hraniciach. Komisia dnes prijala svoju druhú polročnú kontrolu stavu Schengenu – prehľad o fungovaní schengenského priestoru.

Správa poskytuje jasný obraz o stave schengenského priestoru, pokiaľ ide o zabezpečenie jednotného výkladu a vykonávania spoločných pravidiel jednotlivými schengenskými zúčastnenými krajinami1.

"Voľný pohyb v rámci schengenského priestoru je jedným z najväčších európskych výdobytkov. Zachovať priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach si vyžaduje sústavné úsilie a angažovanosť všetkých svojich členov. Vyžaduje si vzájomnú dôveru, náležitý európsky rámec, transparentné diskusie a spoluprácu. V záujme posilnenia schengenského priestoru je nutné zlepšiť postupy na hodnotenie a monitorovanie. Chcela by som vyzvať Radu a Európsky parlament, aby pokročili v rámci prebiehajúcich rokovaní o návrhoch právnych predpisov, ktoré boli predložené v súvislosti so schengenským priestorom,“ uviedla komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Táto druhá správa sa týka obdobia 1. máj 2012 – 31. október 2012 a hodnotí najmä tieto otázky:

Situácia na vonkajších schengenských hraniciach a v rámci schengenského priestoru

Od apríla do júna 2012 sa zistilo približne 23 000 prípadov nepovoleného prekročenia hraníc, čo predstavuje pokles o 44 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 uprostred arabskej jari. Prípady zistené na pozemných hraniciach medzi Gréckom a Tureckom však zaznamenali nárast o 29 %. Až 56 % všetkých zistení bolo vykonaných na tomto úseku hraníc, ktorý zostáva hlavným vstupným bodom nelegálnej migrácie do EÚ. Od rozmiestnenia približne 1 800 príslušníkov pohraničnej stráže v auguste 2012 (operácia Štít), sa kontrola na tomto úseku hraníc značne zlepšila a grécke orgány hlásia značný pokles zistených prípadov nepovoleného prekročenia hraníc v oblasti Evros.

Vyvinulo sa úsilie aj na zlepšenie zhromažďovania informácií o migračných tokoch v rámci schengenského priestoru. Komisia bude pokračovať v hľadaní spôsobov, ako zlepšiť zber a analýzu údajov o nelegálnych migračných pohyboch.

Uplatňovanie schengenských pravidiel

Počas 6-mesačného obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, obnovili kontroly na vnútorných hraniciach dve krajiny: – Španielsko v čase od 28. apríla do 4. mája 2012 počas zasadnutia Európskej centrálnej banky v Barcelone v dňoch 2. – 4. mája 2012 (669 385 ľudí bolo skontrolovaných na pozemnej hranici s Francúzskom, ako aj na letiskách v Barcelone Gerone – vstup sa odoprel 68 z nich); – Poľsko medzi 4. júnom a 1. júlom počas majstrovstiev Európy vo futbale EURO 2012 (28 980 ľudí bolo skontrolovaných na vnútorných hraniciach Poľska – vstup sa odoprel 22 z nich a 15 ich bolo zadržaných).

Kontroly správneho uplatňovania pravidiel formou kontrol na mieste sa uskutočnili vo viacerých zúčastnených štátoch (prostredníctvom schengenského hodnotiaceho mechanizmu). Ich predmetom boli: námorné hranice (Estónsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko a Slovinsko), policajná spolupráca (Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Poľsko), vzdušné hranice (Estónsko, Lotyšsko a Litva), ochrana údajov (Estónsko, Lotyšsko, Litva, Malta a Slovinsko), SIS)/Sirene (Dánsko, Nórsko a Island), ako aj víza (Lotyšsko a Litva). Tieto hodnotenia nepreukázali druhy nedostatkov, ktoré by si vyžadovali okamžité opatrenia zo strany Komisie.

Postupy vydávania víz

Dňa 10. mája 2012 bol úspešne spustený vízový informačný systém (VIS) v druhom regióne zavedenia, na Blízkom východe (Izrael, Jordánsko, Libanon a Sýria). Dňa 2. októbra 2012 začal systém fungovať v treťom regióne, v oblasti Perzského zálivu (Afganistan, Bahrajn, Irán, Irak, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Jemen). VIS funguje dobre a do 4. novembra 2012 bolo cez systém spracovaných približne 1 800 000 žiadostí o víza, vydaných približne 1 500 000 a zamietnutých približne 220 000 víz.

Súvislosti

V septembri 2011 Komisia predložila návrhy na posilnenie účinnosti a legitimity schengenského systému (IP/11/1036 a MEMO/11/606). V oznámení „Správa schengenského priestoru posilňovanie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc“ Komisia podrobne oznámila svoj zámer dvakrát do roka predložiť inštitúciám EÚ prehľad o fungovaní Schengenu.

Tieto správy poskytnú základ pre pravidelnú rozpravu v Európskom parlamente a Rade a prispejú k posilneniu politického vedenia a spolupráce v schengenskom priestore. Prvá správa Komisie bola prijatá v máji (IP/12/481), v Rade bola prerokovaná 7. júna 2012 a v Parlamente dňa 4. júla 2012.

Okrem toho rokovania o dvoch legislatívnych návrhoch predložených v septembri 2011 ešte prebiehajú a Komisia verí, že bude možné nájsť uspokojivý kompromis medzi zákonodarcami.

Tieto legislatívne návrhy zabezpečujú posilnený hodnotiaci a monitorovací systém na úrovni EÚ na overovanie uplatňovania schengenských pravidiel, ako aj štruktúrovanejší mechanizmus európskeho rozhodovacieho procesu, ktorý by v skutočne výnimočných situáciách umožnil rozhodnúť o dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc v prípade závažných hrozieb pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť.

Užitočné odkazy

Webová stránka a Twitter Cecilie Malmströmovej

Webová stránka a Twitter GR pre vnútorné záležitosti

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Ide o 26 krajín, t. j. všetky členské štáty EÚ s výnimkou Spojeného kráľovstva, Írska, Rumunska, Bulharska a Cypru, a nečlenských krajín EÚ – Islandu, Nórska, Švajčiarska a Lichtenštajnska.


Side Bar