Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 23 listopada 2012 r.

Drugie sprawozdanie Komisji na temat funkcjonowania strefy Schengen

Strefa Schengen, w której obowiązuje swobodny przepływ osób, umożliwia podróżowanie bez kontroli na granicach wewnętrznych ponad 400 milionom obywateli UE z 26 państw członkowskich i coraz większej liczbie obywateli państw nienależących do UE. W ramach przeprowadzanego co dwa lata przeglądu Komisja przyjęła dzisiaj drugą ocenę funkcjonowania strefy Schengen.

W sprawozdaniu przedstawiono jasny obraz sytuacji w strefie Schengen, w celu zapewnienia spójnej interpretacji i wdrażania wspólnych zasad we wszystkich państwach uczestniczących w strefie Schengen1.

„Swoboda przemieszczania się na terenie strefy Schengen jest jednym z największych europejskich osiągnięć. Utrzymanie obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych wymaga nieustających wysiłków i zaangażowania wszystkich jej członków. Wymaga to wzajemnego zaufania, odpowiednich ram europejskich, przejrzystych debat i współpracy. Aby wzmocnić strefę Schengen musimy udoskonalić mechanizm oceny i monitorowania. Zwracam się do Rady i Parlamentu Europejskiego o poczynienie postępów w toczących się negocjacjach nad wnioskami dotyczącymi Schengen” - powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

To drugie sprawozdanie obejmuje okres od 1 maja 2012 r. do 31 października 2012 r. i ocenia w szczególności:

Sytuację na granicach zewnętrznych i w obrębie strefy Schengen

W okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. wykryto około 23 000 nielegalnych przekroczeń granicy, co stanowi spadek o 44% w porównaniu z tym samym okresem w 2011 r. który przypadł w trakcie Arabskiej Wiosny. Odnotowano jednak wzrost o 29% liczby zatrzymań na granicach lądowych między Grecją a Turcją. Na tym odcinku, który pozostaje głównym punktem wejścia nielegalnej migracji do UE, dokonano 56% wszystkich zatrzymań. Od czasu przeniesienia w sierpniu 2012 r. około 1 800 funkcjonariuszy straży granicznej (operacja „Shield”), kontrole na tym odcinku znacząco się poprawiły, a władze greckie odnotowały gwałtowny spadek nielegalnych przekroczeń granicy wykrytych w obszarze Ewros.

Poczyniono również wysiłki w celu poprawy gromadzenia informacji na temat przepływów migracyjnych w strefie Schengen. Komisja będzie w dalszym ciągu poszukiwać sposobów doskonalenia gromadzenia i analizy danych na temat nielegalnych przepływów migracyjnych.

Stosowanie przepisów Schengen

W trakcie sześciomiesięcznego okresu objętego sprawozdaniem kontrole na granicach wewnętrznych zostały przywrócone w dwóch przypadkach: - przez Hiszpanię między 28 kwietnia i 4 maja 2012 r. w związku ze spotkaniem Europejskiego Banku Centralnego w Barcelonie w dniach 2-4 maja 2012 r. (669 385 osób poddano kontroli na granicy lądowej z Francją oraz na lotniskach w Barcelonie i Geronie – wjazdu odmówiono 68 osobom); - przez Polskę między 4 czerwca i 1 lipca w związku z mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012 (na granicach Polski poddano kontroli 28 980 osób, wjazdu odmówiono 22 osobom, a 15 zatrzymano).

W kilku uczestniczących państwach prawidłowe stosowanie przepisów zostało poddane weryfikacji w drodze kontroli na miejscu (za pośrednictwem mechanizmu oceny Schengen). Dotyczyło to: granic morskich (w Estonii, na Łotwie, Litwie, Malcie, w Polsce i Słowenii), współpracy policyjnej (na Węgrzech, Słowacji, w Republice Czeskiej i w Polsce), granic powietrznych (w Estonii, na Łotwie i Litwie), ochrony danych (w Estonii, na Łotwie, Litwie, Malcie i w Słowenii), SIS/Sirene (w Danii, Islandii i Norwegii), jak również wiz (na Łotwie i Litwie). Oceny te nie wykazały niedociągnięć, które wymagałyby natychmiastowych działań ze strony Komisji.

Procedury wydawania wiz

W dniu 10 maja 2012 r., wizowy system informacyjny (VIS) został z powodzeniem wprowadzony w drugim regionie, na Bliski Wschodzie (Izrael, Jordania, Liban i Syria). W dniu 2 października 2012 r. system rozpoczął funkcjonowanie w trzecim regionie Zatoki Perskiej (Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Irak, Iran, Jemen, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie). VIS funkcjonuje dobrze i do dnia 4 listopada 2012 r. w systemie tym przetworzono około 1 800 000 wniosków wizowych, wydano około 1 500 000 wiz, a odmówiono wydania około 220 000 wiz.

Kontekst

We wrześniu 2011 r. Komisja przedłożyła wnioski mające na celu zwiększenie wydajności i legalności charakteru systemu Schengen (IP/11/1036 oraz MEMO/11/606). W swoim komunikacie „Ład Schengen – wzmocnienie obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych” Komisja przedstawiła swój zamiar przedkładania instytucjom UE dwa razy w roku przeglądu funkcjonowania strefy Schengen.

Sprawozdania te stanowią podstawę debaty w Parlamencie Europejskim i Radzie, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia politycznego kierownictwa i politycznej współpracy pomiędzy państwami strefy Schengen. Pierwsze sprawozdanie Komisji zostało przyjęte w maju 2012 r. (IP/12/481) i omówione w Radzie w dniu 7 czerwca 2012 r., a w Parlamencie Europejskim w dniu 4 lipca 2012 r.

Ponadto postępują negocjacje w sprawie dwóch wniosków legislacyjnych przedstawionych we wrześniu 2011 r., a Komisja jest przekonana, że organy władzy prawodawczej mogą osiągnąć satysfakcjonujący kompromis.

We wnioskach ustawodawczych przewidziano wprowadzenie wzmocnionego systemu oceny i monitorowania na poziomie UE, który ma służyć weryfikacji i zagwarantowaniu stosowania przepisów Schengen, a także bardziej usystematyzowanego mechanizmu podejmowania decyzji na poziomie europejskim, który z kolei umożliwiałby, w wyjątkowych sytuacjach, tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych w przypadku poważnego zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Przydatne linki

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström oraz jej strona na Twitterze

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych oraz jej strona na Twitterze

Kontakt :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

26 państw, tj. wszystkie państwa członkowskie UE z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Rumunii, Bułgarii i Cypru, a także państwa nienależące do UE: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.


Side Bar