Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. november 2012

Komisjoni teine aruanne Schengeni ala toimimise kohta

Schengeni vaba liikumise ala lubab enam kui 400 miljonil 26 Euroopa riigist pärit ELi kodanikul ja järjest suureneval hulgal kolmandate riikide kodanikel reisida sisemise piirikontrollita. Komisjon võttis täna vastu teise Schengeni „tervisekontrolli” aruande, mis kujutab endast kaks korda aastas koostatavat aruannet Schengeni ala toimimise kohta.

Aruandes käsitletakse konkreetselt Schengeni ala olukorda, et tagada ühiste eeskirjade ühetaoline tõlgendamine ja rakendamine kõigis Schengeni süsteemis osalevates riikides1.

„Vaba liikumine Schengeni alal on Euroopa suurimaid saavutusi. Sisemise piirikontrollita ala säilitamine nõuab pidevat tööd ja pühendumist kõigilt selle liikmetelt. See nõuab vastastikust usaldust, sobivat Euroopa raamistikku, läbipaistvat arutelu ja koostööd. Schengeni ala tugevdamiseks peame parandama hindamist ja seiret. Kutsun nõukogu ja Euroopa Parlamenti üles tegema edusamme käimasolevatel läbirääkimistel Schengeni ettepanekute üle,” sõnas ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Käesolev teine aruanne hõlmab ajavahemikku 1. maist 2012 31. oktoobrini 2012 ning selles hinnatakse eelkõige järgnevat:

Olukord Schengeni ala välispiiridel ja Schengeni alal

2012. aasta aprillist juunini tuvastati ligikaudu 23 000 ebaseaduslikku piiriületust, mis on 44 % vähem kui 2011. aasta samal ajavahemikul (araabia kevade ajal). Kreeka ja Türgi vahelisel maapiiril tuvastati ebaseaduslikke piiriületusi aga 29 % enam. 56 % ebaseaduslikest piiriületustest tuvastati lõigul, mis on endiselt ELi suunduva ebaseadusliku rände peamiseks sisenemiskohaks. Alates ligikaudu 1800 piirivalvuri taaslähetamisest piirile 2012. aasta augustis (operatsioon „Shield”) on nimetatud piirilõigu kontroll oluliselt paranenud: Kreeka ametivõimud on teatanud Evrose piirkonnas tuvastatud ebaseaduslike piiriületuste arvu olulisest vähenemisest.

Jõupingutusi on tehtud ka Schengeni ala siseseid rändevooge käsitleva teabe paremal kogumisel. Komisjon otsib jätkuvalt võimalusi andmete kogumise ja ebaseaduslike rändevoogude analüüsi parandamiseks.

Schengeni eeskirjade kohaldamine

Aruandes käsitletud poolaastal taastati kontroll sisepiiridel kahel korral: Hispaanias 28. aprillist 4. maini 2012 seoses Euroopa Keskpanga 2.–4. mai Barcelona kohtumisega (Hispaania-Prantsusmaa maapiiril ning Barcelona ja Girona lennujaamades kontrolliti 669 385 inimest, sisenemine keelati 68 inimesel) ning Poolas 4. juunist 1. juulini EURO 2012 jalgpalli meistrivõistlusteks (Poola piiridel kontrolliti 28 980 inimest, sisenemine keelati 22 inimesel ja 15 inimest peeti kinni).

Schengeni hindamismehhanismi abil kontrolliti kohapealse kontrolli teel eeskirjade nõuetekohast rakendamist mitmes liikmesriigis: merepiiri Eestis, Leedus, Lätis, Maltal, Poolas ja Sloveenias, politseikoostööd Poolas, Slovakkias, Tšehhis ja Ungaris, õhupiiri Eestis, Leedus ja Lätis, andmekaitset Eestis, Leedus, Lätis, Maltal ja Sloveenias, SIS/Sirenet Islandil, Norras ja Taanis ning viisasüsteemi Leedus ja Lätis. Hindamisel ei ilmnenud selliseid puudujääke, mis nõuaksid komisjoni kohest sekkumist.

Viisade väljaandmise menetlused

10. mail 2012 võeti viisainfosüsteem (VIS) edukalt kasutusele teises kasutuspiirkonnas, Lähis-Idas (Iisraelis, Jordaanias, Liibanonis ja Süürias). 2. oktoobril 2012 käivitati VIS kolmandas, Pärsia lahe piirkonnas (Afganistan, Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Iraan, Iraak, Jeemen, Katar, Kuveit, Omaan ja Saudi Araabia). VIS toimib hästi ja 4. novembriks 2012 oli süsteemi kaudu töödeldud ligikaudu 1 800 000 viisataotlust, välja antud ligikaudu 1 500 000 viisat ja tagasi lükatud ligikaudu 220 000 taotlust.

Taust

2011. aasta septembris tegi komisjon ettepaneku tugevdada Schengeni süsteemi tõhusust ja legitiimsust (IP/11/1036 ja MEMO/11/606). Teatises „Schengeni ala haldamine – sisepiirikontrollita ala tugevdamine” teatas komisjon kavatsusest esitada ELi institutsioonidele kaks korda aastas ülevaate Schengeni ala toimimisest.

Nende aruannete alusel peavad Euroopa Parlament ja nõukogu arutelusid ning see aitab tugevdada Schengeni riikide vahelist poliitilist juhtimist ja koostööd. Esimene komisjoni aruanne võeti vastu 2012. aasta mais (IP/12/481), nõukogus arutati seda 7. juunil ja parlamendis 4. juulil.

Lisaks käivad läbirääkimised kahe 2011. aasta septembris esitatud õigusakti ettepaneku üle ning komisjon suhtub seadusandjate vahelise rahuldava kompromissi leidmisesse optimistlikult.

Nende õigusaktide ettepanekutega nähakse ette tõhusam ELi hindamis- ja järelevalvesüsteem Schengeni eeskirjade kohaldamise kontrollimiseks ja tagamiseks ning struktureeritum otsuste tegemise mehhanism ELis, mis võimaldaks äärmiselt erakorralistel tingimustel ajutiselt taaskehtestada piirikontrolli sisepiiridel juhul, kui avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht.

Kasulikud lingid

Cecilia Malmströmi veebisait ja Twitter

Siseasjade peadirektoraadi veebisait ja Twitter

Kontaktid :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

26 riiki, mh kõik ELi liikmesriigid, välja arvatud Ühendkuningriik, Iirimaa, Rumeenia, Bulgaaria ja Küprose; ELi mittekuuluvad riigid Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein.


Side Bar