Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 november 2012

Miljö – En bra dag för Europas natur

Natura 2000 utökas med ovärderliga naturområden med en yta på nästan 25 000 km2. Detta nätverk av skyddade områden är EU:s viktigaste redskap i kampen för att bevara Europas rika biologiska mångfald. Kommissionen har nu formellt godkänt ytterligare 235 områden som medlemsländerna har föreslagit som ”områden av gemenskapsintresse”. Medlemsländerna har sex år på sig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda dessa områden. Den senaste utökningen berör 20 medlemsländer och omfattar nätverkets samtliga nio biogeografiska regioner – alpin region, atlantisk region, Svartahavsregion, boreal region, kontinentalregion, makaronesisk region, Medelhavsregion, pannonisk region och stäppregion. I Natura 2000 ingår nu 768 000 km2 (17,9 %) av EU:s landareal och mer än 217 000 km2 (cirka 4 %) av EU:s hav.

– Jag gratulerar dessa medlemsländer till ytterligare ett betydande bidrag till skyddet av Europas naturkapital, säger kommissionens ledamot Janez Potočnik. Natura 2000 är grundstommen i våra insatser för skyddet av naturen, och är avgörande för den biologiska mångfalden. Det innehåller dessutom attraktiva miljöer att upptäcka och koppla av i, och ger goda möjligheter att utveckla ny ekonomisk verksamhet som bygger på dessa värdefulla naturresurser. Utökningen är goda nyheter för naturen och för oss.

De länder som framför allt är inblandade i utökningen är Storbritannien, Rumänien, Lettland, Italien, Sverige, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Slovakien, Estland och Malta.

Det mest betydande tillskottet i år är Storbritanniens utnämning av Doggers bank (12 330 km2), ett grunt havsområde med sandbankar i den mellersta delen av Nordsjön. Tillsammans med intilliggande tyska och nederländska områden bildas därigenom ett stort gränsöverskridande Natura 2000-område på över 18 000 km2. Doggers bank utses framför allt för dess mycket produktiva livsmiljöer med sandbankar, som är viktiga lek- och uppväxtområden för många kommersiella fiskarter. Utnämningen kommer att göra det lättare att samordna förvaltningen av området, och för de berörda medlemsländerna att tillsammans utarbeta lämpliga fiskeriåtgärder.

Det viktigaste för Östersjöns del är Sveriges och Lettlands utnämningar av tio nya marina områden. På dessa platser finns artrika livsmiljöer vid sandbankar och rev, och viktiga födosöksområden för säl och vandringsfisk. De tio områdena täcker en havsyta på nästan 4 000 km2.

Malta har utnämnt marina områden på 183 km2, och är det land som i förhållande till sin storlek bidrar mest, vilket lägger grunden för en stabilt marint nätverk i omgivande vatten. De nya maltesiska marina områdena kommer att bidra till att bevara sjögräsängar av Posidonia och undervattensrev, och vara en viktig livsmiljö för de endemiska maltesiska starkt färgade marina snäckorna av arten Gibbula nivosa.

Den största ökningen av Natura 2000 på land sker i Rumänien. 109 områden läggs till och många befintliga områden utvidgas så att den totala ytan nu blir nästan 42 000 km2. Tilläggen omfattar en lång rad artrika livsmiljöer på ängar och i skogar, och viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade arter, inklusive många fladdermus- och groddjursarter. Tillsammans med ytterligare områden som föreslås av Bulgarien och Slovakien innebär de nya rumänska Natura 2000-områdena också ökat skydd för den rika inhemska fiskfaunan i Donaus avrinningsområde.

Bakgrund

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden bestående av särskilda bevarandeområden som inrättats enligt EU:s habitatdirektiv och särskilda skyddsområden som inrättats enligt EU:s fågeldirektiv. Natura 2000 är inte en tvångströja – jordbruk, turism, skogsbruk och friluftsliv kan fortfarande bedrivas, så länge som verksamheten är hållbar och sker i harmoni med naturen.

Medlemsländerna väljer tillsammans med kommissionen ut sina Natura 2000-områden i enlighet med habitatdirektivet, och när valet är gjort utses de formellt av kommissionen som ”områden av gemenskapsintresse”, vilket är det som nu har skett. Genom detta förfarande bekräftas områdenas formella status och skyldigheten att skydda dem. Medlemsländerna har därefter sex år på sig att vidta nödvändiga förvaltningsåtgärder och utse områden till särskilda bevarandeområden.

Den senaste utökningen berör 20 medlemsländer och ökar antalet ”områden av gemenskapsintresse” med 235 stycken. De nya tilläggen omfattar nätverkets samtliga nio biogeografiska regioner – alpin region, atlantisk region, Svartahavsregion, boreal region, kontinentalregion, makaronesisk region, Medelhavsregion, pannonisk region och stäppregion.

De skyddade områdena är av mycket olika typer, från blomrika ängar till grottsystem och laguner. Nätverkets nio biogeografiska regioner återspeglar den stora variationen i EU:s biologiska mångfald.

Den biologiska mångfalden – en begränsad resurs som består av jordens olika livsformer – är hotad. Arter försvinner snabbare än någonsin, med oåterkalleliga konsekvenser för vår framtid. EU försöker motverka denna utveckling och uppställde nyligen ett nytt mål för att senast 2020 stoppa förlusten av biologisk mångfald i EU, skydda ekosystemtjänster som pollinering och översvämningsskydd (och återställa tjänster som försämrats) samt öka EU:s insatser för att förhindra förlusten av biologisk mångfald globalt. Natura 2000 är ett viktigt redskap för att detta mål ska kunna uppnås.

Mer information

Mer information om EU:s naturvårdspolitik: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

För mer information om denna utökning, se MEMO/12/889.

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar