Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. novembra 2012

Okolje: dobra novica za naravo v Evropi

Omrežje Natura 2000 se je povečalo za skoraj 25 000 km2 neprecenljive narave. To omrežje zavarovanih območij je osnovno orodje EU v boju za ohranitev bogate evropske biotske raznovrstnosti. Komisija je zdaj uradno odobrila, da se v omrežje vključi 235 nadaljnjih območij, za katera so države članice predlagale, da se priznajo kot „za Skupnost pomembna območja“. Države članice bodo imele na voljo šest let, da vzpostavijo potrebne ukrepe za zaščito teh območij. Zadnja posodobitev zadeva 20 držav članic in zajema vseh devet biogeografskih regij omrežja – alpsko, atlantsko, črnomorsko, borealno, celinsko, makaronezijsko, sredozemsko, panonsko in stepsko regijo. Natura 2000 zdaj zajema 768 000 km2 (17,9 %) kopnega EU in več kot 217 000 km2 (približno 4 %) njenih morij.

Komisar Potočnik je dejal: „Tem državam članicam čestitam, da so ponovno pomembno prispevale k varovanju evropskega naravnega kapitala. Omrežje Natura 2000 je temelj naših prizadevanj za varstvo narave in je ključno za biotsko raznovrstnost. Poleg tega ponuja privlačna območja za raziskovanje in sprostitev ter zagotavlja razsežne priložnosti za razvoj novih gospodarskih dejavnosti, ki temeljijo na teh dragocenih naravnih sredstvih. Širitev je dobra novica za naravo in dobra novica tudi za nas.“

Glavne države, ki so vključene v širitev, so Združeno kraljestvo, Romunija, Latvija, Italija, Švedska, Bolgarija, Danska, Francija, Slovaška, Estonija in Malta.

Letos je najpomembnejša pridobitev, da je Združeno kraljestvo imenovalo Dogger Bank (12 330 km2), tj. plitvo morsko območje s preplavljenimi peščenimi naplavinami v osrednjem delu Severnega morja. To skupaj s sosednjimi območji v Nemčiji in na Nizozemskem tvori obsežno čezmejno območje Natura 2000, ki zajema več kot 18 000 km2. Območje Dogger Bank je bilo imenovano predvsem zaradi svojih visokoproduktivnih habitatov peščenih naplavin, ki so pomembna drstitvena območja in območja mladic za komercialni ribolov številnih vrst. Imenovanje bo olajšalo usklajeno upravljanje območja, vključno s skupnimi prizadevanji zadevnih držav članic, da razvijejo ustrezne ukrepe na področju ribištva.

Deset novih morskih območij, ki sta jih imenovali Švedska in Latvija, pomeni največjo pridobitev na Baltiku. Ta območja zajemajo z vrstami bogata peščena obrežja in habitate na grebenih ter nudijo glavna območja hranjenja za tjulne in selivske vrste rib. Teh 10 območij zajema morsko površino skoraj 4 000 km2.

Glede na svojo velikost je največ prispevala Malta, ki je zdaj imenovala 183 km2 morskih območij, ki pomenijo podlago za strnjeno morsko omrežje v okoliških vodah. Nova malteška morska območja bodo pripomogla k ohranjanju morskih travišč pozejdonke in potopljenih grebenov ter predstavljajo ključni habitat za endemično malteško vrsto gibbula nivosa, živobarvnega morskega polža.

Največja širitev omrežja na kopnem je bila v Romuniji. Dodanih je bilo 109 območij, številna obstoječa območja pa so se povečala, da zdaj zajemajo skoraj 42 000 km2. Dodana območja zajemajo številne z vrstami bogate travnike, gozdne habitate in ključne habitate za mnoge redke in ogrožene vrste, vključno s številnimi vrstami netopirjev in dvoživk. Skupaj z dodatnimi območji, ki sta jih predlagali Bolgarija in Slovaška, zagotavljajo nova romunska območja Natura 2000 tudi boljšo zaščito za bogato endemično ribjo favno v porečju Donave.

Ozadje

Natura 2000 je omrežje varovanih območij, ki zajema posebna ohranitvena območja, določena v direktivi o habitatih EU, in posebna območja varstva, določena v direktivi o pticah EU. Natura 2000 ni stroga zakonska ureditev: dejavnosti, kot so kmetijstvo, turizem, gozdarstvo in prostočasne dejavnosti, se še vedno lahko izvajajo znotraj omrežja, pod pogojem, da so trajnostne in v skladu z naravnim okoljem.

Države članice svoja območja Natura 2000 v okviru direktive o habitatih izberejo v sodelovanju s Komisijo, ta pa jih potem uradno potrdi kot „za Skupnost pomembna območja“, kot je storila danes. S tem se potrdi uradni status teh območij in utrdi obveznost za njihovo zaščito. Države članice imajo nato na voljo šest let, da vzpostavijo potrebne ukrepe za upravljanje in opredelijo območja kot posebna ohranitvena območja.

Zadnja posodobitev zadeva 20 držav članic in povečuje število „za Skupnost pomembnih območij“ za 235. Nedavne pridobitve zajemajo vseh devet biogeografskih regij omrežja – alpsko, atlantsko, črnomorsko, borealno, celinsko, makaronezijsko, sredozemsko, panonsko in stepsko regijo.

Zavarovana območja obsegajo vse od bogatih cvetličnih travnikov do sistemov podzemnih jam in lagun. Devet biogeografskih regij omrežja odraža veliko biotsko raznovrstnost Evropske unije.

Biotska raznovrstnost, omejeni vir raznovrstnosti življenja na zemlji, je ogrožena. Izginilo je več vrst kot kadar koli prej, kar ima nepopravljive posledice za našo prihodnost. Evropska unija se s tem spopada in nedavno si je zadala nov cilj za zaustavitev izgube biotske raznolikosti v Evropi do leta 2020 z varovanjem ekosistemskih storitev, kot je opraševanje ali zaščita pred poplavami (ter obnavljanjem teh storitev, kjer so že prizadete), in okrepitvijo prispevka EU k preprečevanju izgube svetovne biotske raznovrstnosti. Natura 2000 je ključno orodje za doseganje tega cilja.

Več informacij:

Več podrobnosti v zvezi z okoljsko politiko EU:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Več podrobnosti o tem povečanju: MEMO/12/889

Kontakta :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar