Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 26. novembrī

Vide. Liela diena dabai Eiropā

Natura 2000 tīklā ir iekļauti gandrīz 25 000 km2 dabas teritoriju, kuru vērtība ir neizmērojama. Šis aizsargājamo teritoriju tīkls ir Eiropas Savienības galvenais instruments, lai saglabātu Eiropas bagātīgo bioloģisko daudzveidību. Komisija tagad ir oficiāli apstiprinājusi tādu 235 jaunu teritoriju iekļaušanu tīklā, kuras dalībvalstis ir ierosinājušas atzīt par "Kopienas nozīmes teritorijām". Dalībvalstu rīcībā būs seši gadi, lai ieviestu nepieciešamos pasākumus šo teritoriju aizsardzībai. Jaunākie papildinājumi attiecas uz 20 dalībvalstīm un aptver visus deviņus tīkla bioģeogrāfiskos reģionus, proti, alpīno, Atlantijas, Melnās jūras, boreālo, kontinentālo, Makaronēzijas, Vidusjūras, Panonijas un stepes reģionu. Natura 2000 tīkls tagad aptver 768 000 km2 (17,9 %) ES sauszemes un vairāk nekā 217 000 km2 (aptuveni 4 %) jūras teritorijas.

Komisārs J. Potočniks sacīja: "Apsveicu šīs dalībvalstis ar vēl vienu nozīmīgu ieguldījumu Eiropas dabas kapitāla aizsardzībā. Natura 2000 tīkls ir pamatu pamats mūsu centienos aizsargāt dabas pasauli, un tas ir vitāli svarīgs bioloģiskajai daudzveidībai. Turklāt tas piedāvā pievilcīgas vietas dabas izpētei un atpūtai un sniedz plašas iespējas attīstīt jaunus saimnieciskās darbības virzienus, pamatojoties uz šiem vērtīgajiem dabas resursiem. Tīkla paplašināšana ir laba ziņa gan dabai, gan mums pašiem."

Galvenās tīkla paplašināšanā iesaistītās valstis ir Apvienotā Karaliste, Rumānija, Latvija, Itālija, Zviedrija, Bulgārija, Dānija, Francija, Slovākija, Igaunija un Malta.

Nozīmīgākais papildinājums šogad ir Apvienotās Karalistes Dogger Bank (12 330 km2) — seklu ūdeņu teritorija ar zemūdens smilšu sēkļiem Ziemeļjūras centrālajā daļā. Kopā ar piegulošajām teritorijām Vācijā un Nīderlandē tas veido lielu pārrobežu Natura 2000 teritoriju, kuras platība ir vairāk nekā 18 000 km2. Dogger Bank galvenais izraudzīšanās iemesls ir ļoti produktīvie smilšu sēkļu biotopi, kas ir nozīmīgas daudzu komerciālo zvejniecību izmantoto zivju krājumu nārstošanas un zivju mazuļu uzturēšanās vietas. Izraudzīšanās veicinās teritoriju koordinētu apsaimniekošanu, tostarp kopīgus attiecīgo dalībvalstu centienus izstrādāt atbilstīgus zivsaimniecības pasākumus.

Galvenie tīkla papildinājumi Baltijas jūras reģionā ir Zviedrijas un Latvijas izraudzītas 10 jaunas jūras teritorijas. Šajās teritorijās sastopami sugām bagāti smilšu sēkļu un rifu biotopi, un tās nodrošina vitāli svarīgas barošanās vietas roņveidīgajiem un migrējošām zivīm. Šīs 10 teritorijas aptver gandrīz 4000 km2 lielu jūras platību.

Salīdzinājumā ar tās lielumu vislielāko ieguldījumu sniedza Malta, kas ir izraudzījusies 183 km2 jūras teritoriju par aizsargājamo teritoriju, izveidojot pamatu stabilam jūras teritoriju tīklam apkārtējos ūdeņos. Maltas izraudzītās jaunās jūras teritorijas palīdzēs aizsargāt Posidonia audzes un zemūdens rifus un nodrošinās vitāli svarīgu biotopu endēmiskajai Maltas sugai Gibbula nivosa, kas ir krāsaini jūras gliemeži.

Lielākā tīkla paplašināšana uz sauszemes notika Rumānijā. Tika pievienotas 109 teritorijas, un daudzas pašreizējās Natura 2000 teritorijas tika paplašinātas, līdz ar to teritoriju kopējā platība tagad ir gandrīz 42 000 km2. Papildinājumi aptver visdažādākos sugām bagātus pļavu un meža biotopus un daudzām retām un apdraudētām sugām – tostarp daudzām sikspārņu un abinieku sugām – vitāli svarīgus biotopus. Kopā ar papildu teritorijām, ko ierosinājusi Bulgārija un Slovākija, jaunās Rumānijas Natura 2000 teritorijas nodrošina labāku aizsardzību arī bagātīgajai endēmiskajai Donavas upes baseina ihtiofaunai.

Vispārīga informācija

Natura 2000 ir dabas liegumu tīkls, kuru veido īpašas saglabājamās dabas teritorijas, kas noteiktas saskaņā ar ES Dzīvotņu direktīvu, un īpaši aizsargājamās teritorijas, kas apstiprinātas atbilstīgi ES Putnu direktīvai. Piederība Natura 2000 tīklam nenozīmē, ka teritorijā ir neskaitāmi ierobežojumi: tīkla teritorijā joprojām var nodarboties, piemēram, ar lauksaimniecību, tūrismu, mežsaimniecību un atpūtas organizēšanu, ja vien tas notiek ilgtspējīgi un saskaņā ar dabisko vidi.

Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, izvēlas savas Natura 2000 teritorijas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, un pēc atlases Komisija tās oficiāli atzīst par “Kopienas nozīmes teritorijām”, kā tas notika šodien. Ar šo procesu apstiprina teritoriju oficiālo statusu un uzliek pienākumu tās aizsargāt. Dalībvalstīm pēc tam ir atvēlēti seši gadi, lai ieviestu vajadzīgos apsaimniekošanas pasākumus un atzītu šīs teritorijas par īpaši aizsargājamām teritorijām.

Jaunākie papildinājumi attiecas uz 20 dalībvalstīm un palielina “Kopienas nozīmes teritoriju” skaitu par 235. Nesenie papildinājumi aptver visus deviņus tīkla bioģeogrāfiskos reģionus, proti, alpīno, Atlantijas, Melnās jūras, boreālo, kontinentālo, Makaronēzijas, Vidusjūras, Panonijas un stepes reģionu.

Aizsargājamo teritoriju loks ir plašs — no ziediem bagātām pļavām līdz alu sistēmām un lagūnām. Deviņi tīkla bioģeogrāfiskie reģioni atspoguļo ES lielo bioloģisko daudzveidību.

Bioloģiskā daudzveidība — dažādās dzīvības formas uz Zemes — ir ierobežots resurss, kas pārdzīvo krīzi. Sugu izzušanas temps ir nepieredzēti straujš un rada neatgriezeniskas sekas mūsu nākotnei. Eiropas Savienība cīnās pret šo parādību un nesen izvirzīja sev jaunu mērķi līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropā, aizsargāt ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, apputeksnēšanu, (un atjaunot šos pakalpojumus, ja tie ir degradēti), kā arī palielināt ES devumu bioloģiskās daudzveidības samazināšanās novēršanai visā pasaulē. Natura 2000 ir galvenais instruments šā mērķa sasniegšanā.

Papildu informācija

Plašāk par ES dabas aizsardzības politiku

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Sīkāku informāciju par tīkla paplašināšanu skatīt MEMO/12/889.

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar