Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 26.11.2012

Ympäristö: Hyvä päivä Euroopan ympäristölle

Natura 2000 -verkostoon on lisätty lähes 25 000 km2 korvaamattomia luontoalueita. Tämä suojeltujen alueiden verkosto on EU:n tärkein väline Euroopan biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä. Komissio on hyväksynyt verkostoon nyt virallisesti 235 uutta aluetta, joita jäsenvaltiot ovat ehdottaneet "yhteisön tärkeänä pitämiksi alueiksi". Jäsenvaltioilla on kuusi vuotta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet näiden alueiden suojelemiseksi. Viimeisin päivitys koskee 20:ta jäsenvaltiota ja kattaa verkoston kaikki yhdeksän luonnonmaantieteellistä aluetta: alppivyöhyke, Atlantin vyöhyke, Mustanmeren vyöhyke, boreaalinen vyöhyke, mannervyöhyke, Makaronesian vyöhyke, Välimeren vyöhyke, Pannonian vyöhyke ja arovyöhyke. Natura 2000 -verkostoon kuuluu nyt 768 000 km2 (17,9 prosenttia) EU:n maa-alueesta ja yli 217 000 km2 (noin 4 prosenttia) sen meristä.

"Onnittelen jäsenvaltioita jälleen uudesta merkittävästä panoksesta Euroopan luonnonvarojen suojeluun", komissaari Potočnik totesi. "Natura 2000 -verkosto muodostaa luonnonsuojelutyömme perustan, ja sillä on valtava merkitys biologiselle monimuotoisuudelle. Natura-alueet ovat myös houkuttelevia kohteita vapaa-ajan viettoon ja rentoutumiseen, ja ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia kehittää arvokkaisiin luonnonvaroihin perustuvaa uutta taloudellista toimintaa. Verkoston laajentaminen on hyvä uutinen luonnolle – ja hyvä uutinen meille kaikille."

Laajennuksessa ovat tänä vuonna mukana ennen kaikkea Yhdistynyt kuningaskunta, Romania, Latvia, Italia, Ruotsi, Bulgaria, Tanska, Ranska, Slovakia, Viro ja Malta.

Merkittävin lisäys on Yhdistyneen kuningaskunnan Dogger Bank (12 330 km2). Se on Pohjanmeren keskiosassa sijaitseva matala merialue, jolle ovat ominaisia vedenalaiset hiekkasärkät. Yhdessä Saksalle ja Alankomaille kuuluvien viereisten alueiden kanssa se muodostaa laajan maiden rajat ylittävän Natura 2000 -alueen, jonka pinta-ala on yli 18 000 km2. Dogger Bank nimettiin Natura-alueeksi pääasiassa sen erittäin tuottoisten, hiekkasärkkien muodostamien luontotyyppien vuoksi, jotka ovat monien kalastusalueiden kannalta tärkeitä kutu- ja kasvualueita. Natura-alueeksi nimeäminen helpottaa alueen koordinoitua hoitoa, kuten kyseisten jäsenvaltioiden yhteisiä toimia asianmukaisten kalastustoimenpiteiden kehittämiseksi.

Tärkeimmät lisäykset Itämerellä olivat kymmenen uutta merialuetta Ruotsissa ja Latviassa. Alueiden hiekkasärkät ja riutat ovat runsaslajisia elinympäristöjä, jotka ovat erittäin tärkeitä hylkeiden ja vaelluskalojen ruokailupaikkoja Nämä kymmenen aluetta kattavat lähes 4 000 km2 laajan merialueen.

Maan kokoon nähden suurin uusi alue on Maltan 183 km2 suuruinen merialue, jonka ympärille rakentuu vahva merialueiden verkosto ympäröivillä vesillä. Maltan uudet merialueet auttavat säilyttämään Posidonia-meriruohoja ja vedenalaisia särkkiä, ja ne ovat värikkään maltalaisen Gibbula nivosa -kartiokotilon elintärkeä elinympäristöjä.

Verkoston laajin maa-alueen lisäys tapahtui Romaniassa. Mukaan otettiin 109 aluetta, ja useita aiempia alueita laajennettiin, joten suojelualueiden kokonaispinta-ala on nyt lähes 42 000 km2. Uusiin alueisiin sisältyy erilaisia runsaslajisia niitty- ja metsäluontotyyppejä sekä monien harvinaisten ja uhanalaisten lajien, kuten useiden lepakko- ja sammakkolajien tärkeitä elinympäristöjä. Yhdessä Bulgarian ja Slovakian ehdottamien lisäalueiden kanssa Romanian uudet Natura 2000 -alueet tarjoavat myös paremman suojan Tonavan jokialueen kotoperäisille kaloille.

Tausta

Natura 2000 on suojelualueiden verkosto, johon kuuluu EU:n luontotyyppidirektiivin mukaisia erityisten suojelutoimien alueita ja EU:n lintudirektiivin mukaisia erityissuojelualueita. Natura 2000 ei suinkaan estä alueiden kaikkea käyttöä, vaan verkoston alueilla voidaan edelleen harjoittaa maanviljelyä, matkailua, metsätaloutta ja virkistystoimintaa, kunhan toiminta on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja sopusoinnussa luonnonympäristön kanssa.

Jäsenvaltiot valitsevat luontotyyppidirektiivin mukaisesti määritellyt Natura 2000 -kohteensa yhteistyössä komission kanssa. Kun tietty kohde on valittu, komissio vahvistaa sen virallisesti "yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi", kuten nyt on siis tehty. Tällä menettelyllä vahvistetaan alueiden virallinen asema ja suojelua koskevat velvoitteet. Jäsenvaltioilla on tämän jälkeen kuusi vuotta aikaa toteuttaa tarvittavat hoitotoimenpiteet ja nimetä kohteet erityisten suojelutoimien alueiksi.

Viimeisin päivitys koskee 20:tä jäsenvaltiota ja kasvattaa ”yhteisön tärkeinä pitämien alueiden” määrää 235 kohteella. Se kattaa verkoston kaikki yhdeksän luonnonmaantieteellistä aluetta: alppivyöhyke, Atlantin vyöhyke, Mustanmeren vyöhyke, boreaalinen vyöhyke, mannervyöhyke, Makaronesian vyöhyke, Välimeren vyöhyke, Pannonian vyöhyke ja arovyöhyke.

Suojelualueita on hyvin erilaisia aina kukkaniityistä luoliin ja laguuneihin. Verkoston yhdeksän luonnonmaantieteellistä aluetta ilmentävät EU:n luonnon monimuotoisuuden laajaa kirjoa.

Luonnon monimuotoisuus on rajallinen luonnonvara, johon elämän eri muodot maapallolla perustuvat, ja se on tällä hetkellä uhattuna. Lajeja katoaa ennennäkemätöntä vauhtia, ja seuraukset ovat peruuttamattomia. Euroopan unioni pyrkii torjumaan tätä kehitystä, ja se otti hiljattain uusiksi tavoitteikseen pysäyttää biologisen monimuotoisuuden häviäminen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä, suojella ekosysteemipalveluja, kuten pölytystä tai tulvaesteitä, ja ennallistaa heikentyneet ekosysteemipalvelut. Lisäksi se pyrkii vahvistamaan EU:n panosta maailman biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen torjunnassa. Natura 2000 on keskeinen väline näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Lisätietoja:

Lisätietoja EU:n luonnonsuojelupolitiikasta: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Lisätietoja viimeisimmästä luonnonsuojelualueiden laajentamisesta MEMO/12/889

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2) 295 35 93

Monica Westeren (+32 2) 299 18 30


Side Bar