Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. november 2012

Miljø: Godt nyt for Europas natur

Næsten 25 000 km2 værdifuldt naturområde er blevet indlemmet i Natura 2000-nettet. Dette net af beskyttede områder er EU's vigtigste våben i kampen for at bevare Europas righoldige biodiversitet. Kommissionen har formelt anerkendt yderligere 235 områder, som medlemsstaterne har udpeget som "lokaliteter af fællesskabsbetydning". Medlemsstaterne får nu seks år til at træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af de pågældende områder. Den nye udvidelse af nettet berører tyve medlemsstater og dækker nettets ni biogeografiske regioner: det alpine område, det atlantiske område, sortehavsområdet, det boreale område, det kontinentale område, det makaronesiske område, det mediterrane område, det pannoniske område og steppeområdet. Natura 2000 omfatter nu 768 000 km2, eller hvad der svarer til 17,9 % af EU's landmasse og mere end 217 000 km2, dvs. 4 %, af havene.

Kommissær Janez Potočnik siger: "Jeg lykønsker disse medlemsstater med endnu et vigtigt bidrag til beskyttelsen af Europas naturkapital. Natura 2000-nettet er kernen i vores indsats for at beskytte naturen, og det er afgørende for biodiversiteten. Derudover giver nettet også attraktive områder til oplevelser og afslapning og giver rig mulighed for at udvikle nye økonomiske aktiviteter, der er baseret på disse værdifulde naturressourcer. Udvidelsen af nettet er godt nyt for naturen og dermed godt nyt for os."

De lande, der hovedsageligt er involveret i udvidelsen, er Det Forenede Kongerige, Rumænien, Letland, Italien, Sverige, Bulgarien, Danmark, Frankrig, Slovakiet, Estland og Malta.

Den væsentligste tilføjelse i år er Det Forenede Kongeriges udpegelse af Doggerbanke (12 330 km2), der er et lavvandet havområde med undersøiske sandbanker beliggende midt i Nordsøen, og som sammen med tilstødende tyske og nederlandske områder danner et vidtstrakt grænseoverskridende Natura 2000-område på mere end 18 000 km2. Doggerbanke er primært blevet udpeget grundet de produktive sandbanker, som er vigtige gyde- og opvækstpladser for mange kommercielle fiskerier. Udpegelsen vil gøre den koordinerede forvaltning af området lettere, herunder medlemsstaternes fælles indsats for at udvikle passende fiskeriforanstaltninger.

I Østersøen har Sverige og Letland udpeget ti nye havområder. Disse områder rummer artsrige sandbanker og rev, der udgør vitale levesteder og ædeområder for sæler og vandrende fiskearter. De ti områder dækker næsten 4 000 km2 havoverflade.

Malta er det land, der – set i forhold til sin størrelse - bidrager med det største nye areal. 183 km2 havområde er nu en del af nettet og danner hermed grundlag for et stærkt havnetværk i de omkringliggende farvande. De nye maltesiske havområder vil bidrage til bevarelsen af både posidonia-bestandene og det undersøiske rev og udgør et vigtigt levested for den endemiske art Gibbula nivosa, som er en farverig snegl, der kun findes på Malta.

Den største udvidelse af Natura 2000-nettets landområder har fundet sted i Rumænien. 109 områder er blevet indlemmet og adskillige eksisterende områder udvidet. Dermed dækker det samlede område nu næsten 42 000 km2. De nye områder omfatter en enorm mængde artsrige eng- og skovområder og vitale levesteder for mange sjældne og truede dyr og planter, bl.a. mange flagermus- og paddearter. Sammen med nye områder i Bulgarien og Slovakiet vil de nye rumænske Natura 2000-områder endvidere øge beskyttelsen af den rige endemiske fiskefauna i Donau-bækkenet.

Baggrund

Natura 2000 er et europæisk net af beskyttede områder bestående af særlige bevaringsområder under EU's habitatsdirektiv og særligt beskyttede områder under EU's fugledirektiv. Natura 2000 er ikke en spændetrøje: aktiviteter som landbrug, turisme, skovbrug og fritidsliv kan stadig finde sted inden for de beskyttede områder, blot de er bæredygtige og i harmoni med den omgivende natur.

Medlemsstaterne udpeger deres Natura 2000-områder under habitatdirektivet i samarbejde med Kommissionen, og når de er udpeget, anerkender Kommissionen formelt områderne som "lokaliteter af fællesskabsbetydning", hvilket er det, der er sket i dag. Denne proces bekræfter områdernes formelle status og grundfæster forpligtelsen til at beskytte dem. Medlemsstaterne har derefter seks år til at gennemføre de nødvendige forvaltningsmæssige foranstaltninger og udpege områderne som særlige bevaringsområder.

Den seneste nye udvidelse berører tyve medlemsstater og øger antallet af "lokaliteter af fællesskabsbetydning" med 235 områder. Den nye udvidelse dækker nettets ni biogeografiske regioner: det alpine område, det atlantiske område, sortehavsområdet, det boreale område, det kontinentale område, det makaronesiske område, det mediterrane område, det pannoniske område og steppeområdet.

De beskyttede områder er meget forskelligartede og spænder fra blomsterenge over hulesystemer til laguner. Nettets ni biogeografiske regioner afspejler omfanget af biodiversiteten i EU.

Biodiversiteten – livets mangfoldighed på jorden – er i krise. Arter forsvinder med en hidtil uset hastighed, og det har uafvendelige konsekvenser for fremtiden. EU bekæmper dette artssvind og har for nylig sat sig det nye mål at standse biodiversitetstabet i Europa frem til 2020 ved at beskytte økosystemfunktioner som bestøvning og oversvømmelsessikringer (og genoprette disse funktioner, hvor de er forringet) og ved at øge EU's bidrag til at undgå biodiversitetstab på globalt plan. Natura 2000 er et af de vigtigste værktøjer til at nå dette mål.

Yderligere oplysninger

EU's naturpolitik: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Udvidelsen af Natura 2000-nettet: MEMO/12/889

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar