Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. listopadu 2012

Životní prostředí: příroda v Evropě má významný den

Síť Natura 2000 se rozšířila o téměř 25 000 km2 přírodní plochy nedocenitelné hodnoty. Tato síť chráněných lokalit je hlavním nástrojem EU v boji za zachování bohaté biologické rozmanitosti v Evropě. Na základě návrhů členských států na uznání lokalit jako „lokalit významných pro Společenství“ nyní Komise formálně schválila začlenění dalších 235 lokalit. Členské státy mají šest let na zavedení opatření nezbytných k jejich ochraně. Tato poslední aktualizace sítě se týká 20 členských států a všech devíti biogeografických oblastí sítě: alpínské, atlantské, černomořské, boreální, kontinentální, makaronéské, středomořské, panonské a oblasti stepních regionů. Natura 2000 se tak rozrostla na 768 000 km2 (17,9 %) pevniny EU a více než 217 000 km2 (přibližně 4 %) evropských moří.

Komisař Potočnik uvedl: Blahopřeji těmto členským státům k dalšímu významnému příspěvku k ochraně evropského přírodního bohatství. Síť Natura 2000 je oporou našeho úsilí o ochranu přírody a je zásadní pro zachování biologické rozmanitosti. Kromě toho nabízí atraktivní místa k návštěvě a odpočinku. Poskytuje široké možnosti pro rozvoj nových ekonomických aktivit založených na těchto cenných přírodních hodnotách. Rozšíření sítě je dobrá zpráva jak pro přírodu, tak i pro nás.“

K rozšíření nejvíce přispělo Spojené království, Rumunsko, Lotyšsko, Itálie, Švédsko, Bulharsko, Dánsko, Francie, Slovensko, Estonsko a Malta.

Největší letos připojenou lokalitou je Dogger Bank ve Spojeném království (12 330 km2), oblast mělkého moře s písčitými mělčinami, která se nachází ve střední části Severního moře. Spolu s přilehlými německými a nizozemskými lokalitami tvoří rozlehlou přeshraniční lokalitu sítě Natura 2000 s plochou více než 18 000 km2. Území Dogger Bank bylo určeno lokalitou především pro svá velmi produktivní mělčinová stanoviště, nezbytná pro tření a líhnutí mnoha druhů ryb lovených pro komerční účely. Výběrem lokality se také usnadní koordinované řízení oblasti, včetně společného úsilí dotčených členských států o vypracování odpovídajících opatření v odvětví rybolovu.

V Baltském moři přidalo nejvýznamnější lokality Švédsko a Lotyšsko. Tyto státy vybraly 10 nových mořských oblastí s lokalitami, v kterých se na mělčinách a útesech vyskytují druhově bohatá stanoviště poskytující útočiště tuleňům a populacím stěhovavých ryb. Těchto 10 lokalit zaujímá téměř 4 000 km2 mořské plochy.

Největší příspěvek v poměru k velikosti vlastního území poskytla Malta, která vybrala 183 km2 mořských oblastí a vytvořila tím základ pro stabilní síť mořských chráněných oblastí v okolních vodách. Nové maltské mořské lokality pomohou zachovat louky mořské trávy druhu Posidonia a podmořské útesy. Zároveň poskytnou ochranu teritoriím endemických maltských měkkýšů druhu Gibbula nivosa, zářivě barevným mořským plžům.

Na pevnině se síť nejvíce rozšířila díky lokalitám v Rumunsku. Přibylo jich 109 a mnoho stávajících se rozrostlo, takže celková rozloha lokalit nyní představuje téměř 42 000 km2. Na nově zahrnutých územích se vyskytuje celá škála druhově bohatých pastvin a lesních stanovišť a dále řada stanovišť nezbytných pro přežití ohrožených druhů, včetně mnoha druhů netopýrů a obojživelníků. Spolu s dalšími lokalitami, které navrhlo připojit Bulharsko a Slovenská republika, poskytnou nové rumunské lokality soustavy Natura 2000 zvýšenou ochranu bohaté endemické rybí fauně v povodí Dunaje.

Východiska

Natura 2000 je síť chráněných oblastí složená ze zvláštních oblastí ochrany stanovených podle směrnice EU o stanovištích a zvláštních chráněných oblastí zřízených v rámci směrnice EU o ptácích. Povaha sítě Natura 2000 není přísně omezující. Činnosti jako např. zemědělství, cestovní ruch, lesnictví a rekreace mohou v rámci sítě nadále probíhat, jestliže jsou udržitelné a v souladu s přírodním prostředím.

Členské státy vybírají své lokality Natura 2000 vymezené na základě směrnice o stanovištích ve spolupráci s Komisí. Jakmile je vyberou, Komise je formálně uzná jako „lokality významné pro Společenství“. A právě tak se dnes stalo. Tento proces potvrzuje oficiální status těchto lokalit a zakládá povinnost je chránit. Členské státy teď mají šest let na to, aby učinily nezbytná správní opatření a určily lokality jako zvláštní oblasti ochrany.

Nynější aktualizace se týká dvaceti členských států a počet „lokalit významných pro Společenství“ se díky ní zvýšil o 235. Nedávná doplnění lokalit se týkají všech devíti biogeografických oblastí sítě – alpínské, atlantské, černomořské, boreální, kontinentální, makaronéské, středomořské, panonské a oblasti stepních regionů.

Oblasti chráněné v rámci sítě Natura 2000 jsou velmi rozmanité, od květinových luk po jeskynní systémy a laguny. Devět biogeografických oblastí sítě odráží širokou škálu biologické rozmanitosti v EU.

Biologická rozmanitost představující omezený zdroj pestrých forem života na Zemi je v kritickém stavu. Rostlinné i živočišné druhy mizí dosud nevídanou rychlostí, což nevratně ovlivňuje naši budoucnost. Evropská unie se snaží tento proces zvrátit. Nedávno si stanovila nový cíl zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě do roku 2020, chránit služby ekosystémů, jako je např. opylování nebo ochrana před povodněmi (a obnovit tyto služby v případě, že se jejich funkce zhoršila), a zintenzivnit úsilí EU o zastavení celosvětového úbytku biologické rozmanitosti. Natura 2000 je klíčovým nástrojem nezbytným k dosažení tohoto cíle.

Další informace:

Více podrobností o politice EU v oblasti ochrany přírody: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Podrobnější údaje o rozšíření lokalit v MEMO/12/889

Kontakty:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar