Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel, 23 november 2012

Klimatåtgärder: Dohakonferensen måste lägga grunden för 2015 års globala miljööverenskommelse

Vid FN-konferensen om klimatförändring nästa vecka i Doha i Qatar måste man påbörja det krävande arbetet att förverkliga förra års överenskommelse om att stärka globala klimatåtgärder. EU vill att resultatet ska bli att man tidigarelägger alla delar av de beslut man enades om i Durban med sikte på en ny global miljööverenskommelse till 2015. EU har också uppmanat det qatariska ordförandeskapet att arrangera ministerdiskussioner för att komma överens om konkreta åtgärder för att ytterligare minska de globala utsläppen före 2020. EU håller fast vid sin del av överenskommelsen från Durban och sitt åtagande att delta i en andra omgång av Kyotoprotokollet.

EU är världens största givare av officiellt utvecklingsstöd och av klimatfinansiering till utvecklingsländer. I Doha kommer EU att visa att den följer planen för att bidra med de 7,2 miljarder euro i snabbstartsfinansiering av klimatet som den lovat för perioden 2010–2012. EU kommer också att diskutera med sina partner bland utvecklingsländerna hur större flöden av EU-klimatfinansiering kan fortsätta under 2013–2014. EU kommer dessutom att på nytt försäkra att unionen kommer att ge sin beskärda del av de 100 miljarder dollar per år i klimatfinansiering som utvecklade länder har lovat att ta fram till 2020 som stöd till utvecklingsländerna i deras kamp för att minska utsläppen och anpassa sig till klimatförändringen.

- Doha måste bygga på genombrottet i Durban och göra framsteg i förberedelserna av 2015 års rättsligt bindande globala klimatöverenskommelse. Lika viktigt är det att vi kommer överens om ytterligare åtgärder för att minska utsläppen så att vi kan hålla oss under en ökning på 2°C. EU håller fast vid sitt åtagande att delta i en andra omgång av Kyotoprotokollet och fortsätta ge betydande finansiellt stöd för att hjälpa utvecklingsländer att ta itu med klimatförändringen. Ramen för Doha utgörs av den färska rapporten från Världsbanken och rapporten om utsläppsgapet från FN:s miljöprogram som med eftertryck visar att världen förlorar dyrbar tid, säger Connie Hedegaard, EU:s miljökommissionär.

Sofoclis Aletraris, cypriotisk minister med ansvar för jordbruk, naturresurser och miljö, och vars land för närvarande är ordförande i Europeiska unionens råd, lade till följande: ”EU är helt och hållet medveten om vikten av att hjälpa sårbara utvecklingsländer stärka sin motståndskraft mot klimatförändring, vilket ska ske genom anpassning. Vi vill gärna föra diskussioner med våra partner i utvecklingsländerna om hur man kan hantera förluster och skador på ekonomier och försörjningsmöjligheter som beror på klimatförändringen. Vi ser också fram emot att arbetsgruppen om långsiktigt samarbete kan avsluta sitt arbete med tydliga resultat och att det hittas lämpliga vägar för fortsatta diskussioner om kvarvarande frågor.”

Dohakonferensen pågår mellan den 26 november och den 7 december.

Kyotoprotokollet

Unionen är besluten att delta i en andra omgång av Kyotoprotokollet som del av övergången till en ny global överenskommelse. I Doha måste en ratificerbar ändring av protokollet antas så att den andra omgången kan starta den 1 januari 2013. Detta innebär att man måste enas om flera olösta frågor, till exempel om hur lång den andra omgången ska vara (EU vill att den ska sträcka sig till 2020), överföring av överskott i utsläppsbudgeten från den första omgången, och arrangemang så att ändringen börjar tillämpas den 1 januari 2013.

Klimatfinansiering för utvecklingsländer

Trots den ekonomiska krisen visar preliminära siffror att EU och dess medlemsstater redan har fått fram 7,14 miljarder euro av sitt snabbstartsåtagande och resten förväntas finnas på plats till slutet av 2012. Den 13 november upprepade EU:s finansministrar att EU och dess medlemsstater kommer att ge klimatfinansiering även efter 2012.EU viker inte från det globala målet att öka klimatfinansieringen till 100 miljarder dollar per år till 2020 mot bakgrund av att medlen används för meningsfulla lindrande åtgärder och att utvecklingsländernas användning av dem är transparent.

Durbanplattformen för förstärkta insatser

Doha kommer att vara första tillfället för ministrar där de kan diskutera och planera det arbete som ska utföras under plattformens två arbetsplaner.

En av dem handlar om att starta arbetet på en ny klimatöverenskommelse som ska gälla alla länder och som ska antas 2015 och träda i kraft 2020. EU eftersträvar en överenskommelse som är ambitiös och rättsligt bindande.

Den andra delen av plattformen syftar till att hitta ytterligare åtgärder för att minska globala utsläpp före 2020 för att hålla takten när det gäller att uppnå det överenskomna målet att om den globala uppvärmningen ska ligga under 2°C jämfört med den förindustriella temperaturnivån. EU vill att länder som inte lovat några utsläppsminskningar eller -begränsningar för 2020 ska göra det. EU strävar också efter att Doha ska bli framgångsrikt i fråga om initiativ om kompletterande internationellt samarbete och partnerskap som ytterligare kan minska utsläppen. Det ska ske genom insatser när det gäller energieffektivitet, förnybar energi, stöd till fossila bränslen, avskogning, skogförstörelse, kortlivade klimatpåverkande ämnen och fluorerade gaser, där Europeiska kommissionen nyligen föreslog en skärpning av EU-lagstiftningen (se IP/12/1180).

Arbetsgrupp om långsiktigt samarbete

EU förväntar sig att arbetsgruppen ska få fram ytterligare resultat, till exempel om metoderna för den nya marknadsmekanism som man kom överens om för ett år sedan, innan den avslutas i slutet av Dohakonferensen. Diskussioner om frågor som ännu inte är lösta, kan fortsätta på andra arenor.

EU:s presskonferenser i Doha

EU-delegationen kommer att hålla regelbundna presskonferenser som kommer att sändas live och ”på begäran” på www.unfccc.int.

Exakta tider för presskonferenserna anges på följande webbplats:

http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf

Ytterligare information finns på

GD Klimats Dohasida http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm

Se också MEMO/12/888

Kontaktpersoner:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar