Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 23 november 2012

Opatrenia v oblasti klímy: na konferencii v Dauhe sa musia položiť základy novej dohody o klíme plánovanej na rok 2015

Konferenciu OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční na budúci týždeň v Dauhe v Katare, čaká náročná úloha, a to naplniť dohodu, ktorá sa uzavrela minulý rok s cieľom posilniť celosvetové opatrenia v oblasti klímy. Európska únia chce docieliť, aby sa všetky prvky balíka rozhodnutí schválených v Durbane konkretizovali do roku 2015 v podobe novej celosvetovej dohody o klíme. EÚ okrem toho požiadala katarské predsedníctvo, aby zorganizovalo diskusie na ministerskej úrovni s cieľom dohodnúť konkrétne opatrenia na zníženie celosvetových emisií pred rokom 2020. EÚ je pevne rozhodnutá dodržiavať svoje záväzky prijaté v Durbane, ako aj svoj záväzok zapojiť sa do druhej fázy Kjótskeho protokolu.

EÚ je najväčším svetovým poskytovateľom oficiálnej rozvojovej pomoci a finančných prostriedkov na opatrenia v oblasti zmeny klímy v rozvojových krajinách. EÚ na konferencii v Dauhe preukáže, že je schopná vyplatiť celú sumu 7,2 miliardy EUR určenú na financovanie urýchleného začatia činnosti v oblasti zmeny klímy, ktorú sa zaviazala uvoľniť v rokoch 2010 až 2012. EÚ bude diskutovať so svojimi partnermi v rozvojových krajinách aj o možnostiach, ako zachovať v rokoch 2013 až 2014 hlavné toky financovania EÚ určené na opatrenia v oblasti zmeny klímy. EÚ okrem toho potvrdí, že je aj naďalej pevne odhodlaná prispievať náležitým dielom na sumu 100 miliárd USD ročne určenú na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy, ktorú sa rozvinuté krajiny zaviazali mobilizovať do roku 2020 na pomoc rozvojovým krajinám pri znižovaní ich emisií a adaptácii na zmenu klímy.

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Konferencia v Dauhe sa musí opierať o prelomové výsledky dosiahnuté v Durbane a pokračovať v príprave právne záväznej celosvetovej dohody o klíme plánovanej na rok 2015. Rovnako dôležité bude dohodnúť sa na ďalších opatreniach na znižovanie emisií, aby sme udržali rast teploty pod hranicou 2 °C. EÚ potvrdzuje náš záväzok zapojiť sa do druhej fázy Kjótskeho protokolu a pokračovať v poskytovaní významnej finančnej podpory rozvojovým krajinám na pomoc v boji proti zmene klímy. Konferencia v Dauhe bude vychádzať z poslednej správy Svetovej banky a správy UNEP o medzere v oblasti emisií, z ktorých jasne vyplýva, že svet stráca drahocenný čas.“

Cyperský minister poľnohospodárstva, prírodných zdrojov a životného prostredia Sofoclis Aletraris, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, dodal: „EÚ plne uznáva, že je dôležité pomáhať zraniteľným rozvojovým krajinám pri zvyšovaní ich odolnosti voči zmene klímy prostredníctvom adaptácie. Sme pripravení diskutovať s našimi partnermi v rozvojových krajinách o konkrétnych predstavách riešenia problémov spojených so zmenou klímy, ako sú straty a škody týkajúce sa hospodárstva a životných podmienok. Takisto dúfame, že pracovná skupina pre dlhodobú spoluprácu dospeje na záver konferencie ku konkrétnym výsledkom a že nájdeme vhodné fóra, na ktorých budeme môcť v prípade potreby diskutovať o nedoriešených otázkach.“

Konferencia v Dauhe sa uskutoční od 26. novembra do 7. decembra.

Kjótsky protokol

EÚ sa zaviazala, že sa zapojí do druhej fázy Kjótskeho protokolu v rámci prechodu na novú celosvetovú dohodu o klíme. Na konferencii v Dauhe bude nutné prijať ratifikovateľnú zmenu a doplnenie protokolu, aby sa druhá fáza mohla začať 1. januára 2013. To si vyžaduje, aby sa dospelo k dohode v mnohých otvorených otázkach vrátane dĺžky trvania druhej fázy (EÚ si želá, aby trvala do roku 2020), prenosu nadbytočných emisií (jednotiek prideleného množstva) z prvej fázy a podmienok zabezpečujúcich okamžité uplatňovanie zmeny a doplnenia od 1. januára 2013.

Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy v rozvojových krajinách

Predbežné čísla ukazujú, že EÚ a jej členské štáty aj napriek hospodárskej kríze už vyplatili 7,14 miliardy EUR zo svojich finančných záväzkov určených na urýchlené začatie činnosti a zvyšok vyplatia podľa očakávaní do konca tohto roka. Ministri financií EÚ 13. novembra opätovne potvrdili, že EÚ a jej členské štáty budú pokračovať vo financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy po roku 2012. EÚ je aj naďalej odhodlaná plniť celosvetový cieľ, ktorý spočíva vo zvýšení financovania opatrení v oblasti zmeny klímy na 100 miliárd USD ročne do roku 2020 v rámci účinných opatrení na zmierňovanie zmeny klímy a ich transparentného vykonávania rozvojovými krajinami.

Durbanská platforma pre posilnenú činnosť

Konferencia v Dauhe bude pre ministrov prvou príležitosťou na to, aby prediskutovali a naplánovali prácu, ktorá sa má zrealizovať v rámci dvoch pracovných skupín durbanskej platformy.

Jedna z nich začne prípravné práce na novej dohode o klíme, ktorá sa bude uplatňovať na všetky krajiny, mala by sa prijať v roku 2015 a platnosť by mala nadobudnúť v roku 2020. EÚ si želá, aby bola táto dohoda ambiciózna a právne záväzná.

Druhou oblasťou mandátu platformy je stanoviť ďalšie opatrenia na znižovanie celosvetových emisií pred rokom 2020, aby sa dodržal dohodnutý cieľ, ktorý spočíva v udržaní globálneho otepľovania pod hranicou 2 °C v porovnaní s teplotou v preindustriálnom období. EÚ si želá, aby krajiny, ktoré doteraz neprijali záväzky v súvislosti so znižovaním alebo obmedzovaním emisií do roku 2020, zmenili postoj. Bude sa snažiť aj o to, aby sa na konferencii v Dauhe pokročilo v otázke doplnkových iniciatív a partnerstiev v oblasti medzinárodnej spolupráce, ktoré by mohli prispieť k ďalšiemu zníženiu emisií prostredníctvom opatrení v takých oblastiach, ako sú energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie, dotácie na fosílne palivá, odlesňovanie, degradácia lesov, látky s krátkou životnosťou znečisťujúce klímu a fluórované plyny, v súvislosti s ktorými Komisia nedávno navrhla prísnejšie právne predpisy EÚ (pozri IP/12/1180).

Pracovná skupina pre dlhodobú spoluprácu

EÚ očakáva, že táto pracovná skupina prinesie ďalšie výsledky, okrem iného aj o podmienkach fungovania nového trhového mechanizmu dohodnutého pred rokom. Na konci konferencie sa činnosť pracovnej skupiny ukončí. Diskusia o nedoriešených otázkach môže pokračovať na iných existujúcich fórach.

Tlačové konferencie EÚ v Dauhe

Delegácia EÚ bude organizovať pravidelné tlačové konferencie, ktoré sa budú vysielať naživo aj „na požiadanie“ na tejto adrese www.unfccc.int

Presný čas konania tlačových konferencií si možno overiť na stránke:

http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf

Ďalšie informácie:

Stránka GR pre klímu venovaná konferencii v Dauhe

http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm

Pozri aj MEMO/12/888

Kontaktné osoby:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar