Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Press release

Brussels, 23 November 2012

Działania w dziedzinie klimatu: konferencja w Ad-Dausze musi stworzyć podstawy do zawarcia w 2015 r. światowego porozumienia w sprawie klimatu

Na konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Ad-Dausze, w Katarze, należy dążyć za wszelką cenę do nadania rzeczywistego kształtu osiągniętemu w ubiegłym roku porozumieniu w sprawie zwiększenia skuteczności globalnych działań na rzecz klimatu. Unia Europejska pragnie, aby do 2015 r. wszystkie elementy pakietu decyzji uzgodnionych w Durbanie przybrały formę światowego porozumienia w sprawie klimatu. Unia Europejska zwróciła się również do Prezydencji katarskiej o zorganizowanie dyskusji ministrów w celu uzgodnienia konkretnych środków zmierzających do dalszych redukcji emisji na świecie przed 2020 r. UE podtrzymuje w sposób jednoznaczny swoje stanowisko w ramach uzgodnień dokonanych w Durbanie i swoje zobowiązanie do udziału w drugim okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto.

UE jest największym na świecie darczyńcą w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej i finansowania walki ze zmianami klimatu w krajach rozwijających się. W Ad-Dausze UE wykaże, że jest w trakcie mobilizowania pełnej kwoty 7,2 mld EUR szybkiej pomocy finansowej dla krajów rozwijających się na działania związane z klimatem, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na okres 2010-2012. UE będzie również omawiać z partnerami z krajów rozwijających się sposoby kontynuacji głównych strumieni finansowania UE na rzecz klimatu w okresie 2013-2014. Ponadto UE ponownie potwierdzi pełną gotowość do realizacji swojej części wkładu w wynoszące 100 mld USD rocznie finansowanie działań związanych z klimatem, do zmobilizowania którego do 2020 r. zobowiązały się kraje rozwinięte, aby wesprzeć kraje rozwijające się w procesie ograniczania emisji i dostosowywania się do zmian klimatu.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: Konferencja w Ad-Dausze musi, w oparciu o przełom osiągnięty w Durbanie, poczynić postępy w przygotowaniu prawnie wiążącego światowego porozumienia w sprawie klimatu w 2015 r. Równie ważne będzie uzgodnienie dodatkowych środków redukcji emisji w celu utrzymania wzrostu temperatury na poziomie poniżej 2° C. UE podtrzymuje swoje zobowiązania dotyczące udziału w drugim okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto oraz dotyczące dalszego udzielania znacznego wsparcia finansowego krajom rozwijającym się w walce ze zmianą klimatu. Kontekst dla konferencji w Ad-Dausze stanowi ostatnio opublikowany raport Światowego Banku oraz sprawozdanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska na temat rozbieżności w zakresie emisji, które stwierdzają wyraźnie, że świat właśnie traci cenny czas.

Sofoclis Aletraris, cypryjski minister rolnictwa, zasobów naturalnych i środowiska, którego państwo przewodniczy obecnie Radzie Unii Europejskiej dodał: UE w pełni uznaje znaczenie wspierania podatnych na zagrożenia krajów rozwijających się w celu wzmocnienia ich zdolności adaptacji do zmian klimatu poprzez dostosowywanie. Wyrażamy pełną gotowość do omówienia z naszymi partnerami z krajów rozwijających się konkretnych pomysłów w zakresie wynikających z przeciwdziałania zmianie klimatu strat i szkód dla gospodarki i źródeł utrzymania. Z niecierpliwością oczekujemy również wymiernych rezultatów w wyniku zakończenia prac grupy roboczej ds. długoterminowej współpracy, a jednocześnie mamy nadzieję na znalezienie odpowiedniego forum, na którym nadal będziemy mogli omawiać pozostałe, jeszcze niezamknięte kwestie.

Konferencja w Ad-Dausze potrwa od 26 listopada do 7 grudnia.

Protokół z Kioto

UE zobowiązała się do udziału w drugim okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto w oczekiwaniu na podpisanie nowego światowego porozumienia w sprawie zmian klimatu. W Ad-Dausze należy przyjąć ratyfikowalną poprawkę do protokołu, aby drugi okres mógł się rozpocząć od 1 stycznia 2013 r. Wymaga to osiągnięcia porozumienia co do szeregu nierozstrzygniętych kwestii, takich jak długość drugiego okresu (UE pragnie przedłużyć go do 2020 r.), przeniesienie nadwyżki w budżecie emisji (AAU) z pierwszego okresu oraz ustalenia zapewniające natychmiastowe zastosowanie zmian od 1 stycznia 2013 r.

Finansowanie działań na rzecz klimatu w krajach rozwijających się

Ze wstępnych danych wynika, że pomimo kryzysu gospodarczego UE i jej państwa członkowskie wniosły już 7,14 mld EUR w ramach zobowiązania do szybkiej pomocy finansowej i przewidują dostarczenie reszty kwoty do końca bieżącego roku. W dniu 13 listopada ministrowie ds. finansów UE potwierdzili, że UE i jej państwa członkowskie będą nadal zapewniać finansowanie na rzecz klimatu po 2012 r. UE pozostaje w pełni zaangażowana w realizację ogólnoświatowego celu zwiększenia finansowania działań związanych z klimatem do kwoty 100 mld USD rocznie do 2020 r. w przypadku podjęcia znaczących działań łagodzących i zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do ich wdrażania przez kraje rozwijające się.

Platforma z Durbanu dotycząca zwiększenia działań na rzecz ochrony klimatu

Konferencja w Ad-Dausze po raz pierwszy da ministrom okazję do omówienia i zaplanowania prac w ramach dwutorowych dyskusji platformy z Durbanu.

Jeden tor obejmuje rozpoczęcie prac nad nowym porozumieniem w sprawie zmian klimatu, które będzie miało zastosowanie do wszystkich krajów, w celu przyjęcia go do 2015 r. i wprowadzenia w życie do 2020 r. UE opowiada się za ambitnym i prawnie wiążącym porozumieniem.

Drugim zadaniem platformy jest określenie dalszych środków w zakresie redukcji emisji na świecie przed 2020 r., aby możliwe było osiągnięcie ustalonego celu utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2° C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. UE pragnie aby kraje, które jeszcze nie podjęły zobowiązań w zakresie redukcji emisji lub ich złagodzenia do 2020 r., zrobiły to. Będzie także dążyć na konferencji w Ad-Dausze do osiągnięcia postępów w zakresie uzupełniających inicjatyw w ramach współpracy międzynarodowej i partnerstw, dzięki którym możliwe będzie dalsze ograniczenie emisji poprzez podjęcie działań w dziedzinach takich jak efektywność energetyczna, energia odnawialna, dotowanie paliw kopalnych, wylesianie i degradacja lasów, zanieczyszczenia krótkotrwałe i gazy cieplarniane, w odniesieniu do których Komisja Europejska zaproponowała ostatnio zaostrzenie przepisów UE (zob. IP/12/1180).

Grupa robocza ds. długoterminowej współpracy

UE oczekuje, że tej grupie roboczej uda się osiągnąć porozumienie, między innymi co do zasad działania nowego mechanizmu rynkowego uzgodnionego rok temu, zanim zostanie ona rozwiązana wraz z końcem sesji w Ad-Dausze. Dyskusję nad niezamkniętymi kwestiami będzie można kontynuować na innych istniejących forach.

Konferencje prasowe UE w Ad-Dausze

Delegacja UE będzie regularnie organizować konferencje prasowe, które będą transmitowane na żywo, a następnie udostępniane na stronie: www.unfccc.int.

Dokładny harmonogram konferencji prasowych dostępny jest na stronie:

http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf

Dodatkowe informacje:

Strona DG ds. Klimatu poświęcona konferencji w Ad-Dausze:

http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm

Zobacz również dokument MEMO/12/888

Contacts :

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar