Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Press release

Brussels, 23 November 2012

Klimaatactie: Op de Dohaconferentie moeten de fundamenten worden gelegd voor de mondiale klimaatovereenkomst van 2015

Op de klimaatveranderingsconferentie van de Verenigde Naties, die volgende week in Doha (Qatar) van start gaat, moet de zware opdracht worden aangevat om de vorig jaar gesloten overeenkomst om de mondiale klimaatmaatregelen op te voeren, in daden om te zetten. De Europese Unie beoogt een resultaat waarbij alle elementen worden uitgewerkt van het pakket besluiten dat in Doha is overeengekomen met het oog op een nieuw mondiaal klimaatakkoord tegen 2015. De EU heeft het Qatarese voorzitterschap gevraagd ministeriële besprekingen te houden om concrete maatregelen overeen te komen om de wereldwijde emissies vóór 2020 verder in te dammen. De EU blijft volledig achter haar deel van de in Durban gesloten overeenkomst staan en achter haar toezegging om deel te nemen aan de tweede periode van het Kyotoprotocol.

De EU is ’s werelds grootste donor van officiële ontwikkelingshulp en klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. In Doha zal de EU laten zien dat zij op koers ligt om de volledige 7,2 miljard euro aan “snelle start/snelstart (?)”-financiering voor het klimaat rond te krijgen die zij voor de periode 2010-2012 heeft beloofd. De EU zal ook met haar partnerontwikkelingslanden bespreken hoe belangrijke EU-financieringstromen voor het klimaat in 2013-2014 kunnen worden voortgezet. Voorts zal de EU met de geruststellende mededeling komen dat zij zich volledig blijft inzetten om het hare bij te dragen aan de 100 miljard dollar per jaar aan klimaatfinanciering waarin de ontwikkelde landen hebben beloofd tegen 2020 te voorzien om ontwikkelingslanden te helpen hun emissies te beperken en zich aan te passen aan de klimaatverandering.

Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor Klimaat: In Doha moet worden voortgebouwd op de doorbraak die we in Durban hebben gerealiseerd en vooruitgang worden geboekt bij de voorbereiding van de juridisch bindende mondiale klimaatovereenkomst van 2015. Al net zo belangrijk is het verdere maatregelen overeen te komen om de emissies te beperken zodat de temperatuur met niet meer dan 2 °C stijgt. De EU doet haar belofte gestand om deel te nemen aan een tweede periode van het Kyotoprotocol en om grote financiële steun te blijven verstrekken om ontwikkelingslanden te helpen de klimaatverandering aan te pakken. De Dohaconferentie vindt plaats tegen de achtergrond van het recente rapport van de Wereldbank en het UNEP-rapport over de emissiekloof, waaruit overduidelijk blijkt dat de wereld kostbare tijd aan het verliezen is”.

Sofoclis Aletraris, de Cypriotische minister van Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Milieu, wiens land momenteel het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt: ”De EU erkent dat het van groot belang is kwetsbare ontwikkelingslanden te helpen hun weerbaarheid tegen de klimaatverandering te versterken door zich aan te passen. Wij kijken ernaar uit met onze partnerontwikkelingslanden concrete ideeën te bespreken om klimaatgerelateerde verliezen en economische en inkomensschade aan te pakken. Ook kijken wij ernaar uit de werkgroep inzake samenwerkingsacties op de lange termijn met tastbare resultaten af te sluiten en zo nodig passende fora te vinden om openstaande kwesties verder te bespreken”.

De Dohaconferentie loopt van 26 november tot 7 december.

Kyotoprotocol

De EU heeft zich ertoe verplicht deel te nemen aan de tweede periode van het Kyotoprotocol in het kader van de overgang naar een nieuw mondiaal klimaatakkoord. In Doha moet een ratificeerbare wijziging van het protocol worden goedgekeurd zodat de tweede periode kan aanvangen op 1 januari 2013. Hiertoe moet overeenstemming worden bereikt over een aantal openstaande kwesties, waaronder de lengte van de tweede periode (de EU wil dat deze loopt tot en met 2020), de overdracht van overtollige emissierechten (AAU’s) uit de eerste periode, en regelingen die waarborgen dat de wijziging met ingang van 1 januari 2013 wordt toegepast.

Klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de EU en haar lidstaten, ondanks de economische crisis, al 7,14 miljard euro hebben verstrekt ter nakoming van hun “snelle start/snelstart (?)”-verbintenis en verwachten de rest tegen het einde van het jaar te betalen. Op 13 november hebben de ministers van financiën van de EU herhaald dat de EU en haar lidstaten ook na 2012 klimaatfinanciering zullen verstrekken. Aangezien/Zolang de ontwikkelingslanden zinvolle mitigatiemaatregelen nemen en transparant zijn over de tenuitvoerlegging daarvan, blijft de EU zich ten volle inzetten voor de mondiale doelstelling om de klimaatfinanciering uiterlijk in 2020 tot 100 miljard dollar per jaar op te trekken.

Platform van Durban voor versterkte maatregelen

De Dohaconferentie wordt de eerste gelegenheid waar ministers de in het kader van de twee werkstromen van het Platform van Durban te verrichten taken kunnen plannen en bespreken.

Een daarvan behelst het aanvatten van de werkzaamheden voor een nieuwe klimaatovereenkomst die voor alle landen geldt en uiterlijk in 2015 moet worden gesloten en in 2020 in werking moet treden. De EU wil een ambitieuze en juridisch bindende overeenkomst.

Het andere deel van de opdracht van het platform bestaat erin verdere maatregelen vast te stellen om de wereldwijde emissies vóór 2020 te verminderen teneinde de overeengekomen doelstelling binnen handbereik te houden om de opwarming van de aarde onder 2 °C ten opzichte van de pre-industriële temperatuur te houden. De EU wil dat landen die nog geen toezeggingen voor emissiereducties of -beperkingen voor 2020 hebben gedaan, daar werk van maken. Zij streeft ook naar vooruitgang in Doha met betrekking tot complementaire internationale samenwerkingsinitiatieven en partnerschappen die de emissies verder kunnen beperken door maatregelen inzake kwesties zoals energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, subsidies voor fossiele brandstoffen, ontbossing en bosdegradatie, verontreinigende stoffen met een korte levensduur en gefluoreerde gassen, waarvoor de Europese Commissie onlangs een verscherping van de EU-wetgeving heeft voorgesteld (zie IP/12/1180).

Werkgroep inzake samenwerkingsacties op de lange termijn

De EU hoopt dat deze werkgroep verdere resultaten boekt – onder meer met betrekking tot de uitvoeringsbepalingen van het nieuwe marktmechanisme dat een jaar geleden is overeengekomen ‑ vóór hij aan het einde van de Dohasessie wordt opgeheven. Besprekingen over openstaande kwesties kunnen in andere bestaande fora worden voortgezet.

Persconferenties van de EU in Doha

De EU-delegatie zal in Durban regelmatig persconferenties houden die rechtstreeks en op verzoek te bekijken zijn op www.unfccc.int

Het precieze tijdstip van de persconferenties kan worden geraadpleegd op:

http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf

Nadere informatie:

De Dohapagina van DG Klimaat http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm

Zie ook MEMO/12/888

Contacts :

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar