Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

paziņojums presei

Briselē, 23 novembris 2012

Klimata politika: Dohas konferencē jāsagatavo pamats 2015. gada globālajam klimata nolīgumam

ANO Klimata pārmaiņu konferencē, kas nākamnedēļ norisināsies Dohā, Katarā, sāksies smags darbs, lai praktiski īstenotu pagājušā gadā panākto vienošanos pastiprināt globālos klimata pasākumus. Eiropas Savienība vēlas panākt rezultātu, kas visus Durbanā pieņemto lēmumu paketes elementus virza uz jauna globālā klimata nolīguma noslēgšanu līdz 2015. gadam. ES arī ir lūgusi prezidentvalsti Kataru organizēt ministru apspriedes, lai vienotos par konkrētiem pasākumiem, kuru mērķis ir līdz 2020. gadam vēl vairāk samazināt globālās emisijas. ES ir cieši apņēmusies ievērot Durbanā panākto vienošanos un saistības piedalīties Kioto protokola otrajā posmā.

ES ir pasaulē lielākā oficiālās attīstības palīdzības sniedzēja un klimata pasākumu finansētāja jaunattīstības valstīs. Dohā ES parādīs, ka tā ir uz pareizā ceļa, lai mobilizētu tūlītējo finansējumu kopumā 7,2 miljardu eiro apmērā, ko cīņā pret klimata pārmaiņām tā ir apņēmusies piešķirt laikā no 2010. līdz 2012. gadam. ES arī apspriedīs ar jaunattīstības partnervalstīm to, kā ES klimata pasākumu finansējuma galvenās plūsmas iespējams turpināt 2013.–2014. gadā. Turklāt ES apliecinās, ka tā joprojām ir pilnībā apņēmusies piešķirt savu daļu no 100 miljardu ASV dolāru vērtā klimata pasākumu finansējuma, ko attīstītās valstis ir apņēmušās līdz 2020. gadam mobilizēt ik gadu, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm samazināt emisijas un pielāgoties klimata pārmaiņām.

Eiropas klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: Dohas konferencē ir jābalstās uz panākumiem, ko mēs sasniedzām Durbanā, un jāpanāk virzība, gatavojoties 2015. gada juridiski saistošajam globālajam klimata nolīgumam. Tikpat svarīgi būs vienoties par turpmākiem emisiju samazināšanas pasākumiem, lai nepieļautu temperatūras paaugstināšanos par 2 °C. ES atbalsta mūsu apņemšanos piedalīties Kioto protokola otrajā posmā un turpināt sniegt lielu finansiālu atbalstu, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm cīnīties pret klimata pārmaiņām. Dohas konferences pamatā ir Pasaules Bankas ziņojums un ANO Vides programmas (UNEP) ziņojums par atšķirībām emisiju jomā, kas pietiekami skaidri liecina, ka pasaule zaudē vērtīgo laiku."

Kipras Lauksaimniecības, dabas resursu un vides ministrs Sofoklis Aletraris, kura valsts šobrīd ir Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts, piebilda: "ES pilnībā atzīst to, cik svarīgi ir palīdzēt neaizsargātām jaunattīstības valstīm ar pielāgošanās pasākumiem stiprināt spēju pretoties klimata pārmaiņām. Mēs vēlamies ar jaunattīstības partnervalstīm apspriest konkrētas idejas, lai mazinātu ar klimata pārmaiņām saistītus zaudējumus un kaitējumu ekonomikai un iztikas gūšanai. Mēs arī ceram pabeigt ilgtermiņa sadarbības jautājumos kompetentās darba grupas veikumu ar taustāmiem rezultātiem, vajadzības gadījumā meklējot atbilstošus forumus, lai turpinātu apspriest neatrisinātos jautājumus.

Dohas konference norisināsies no 26. novembra līdz 7. decembrim.

Kioto protokols

Pārejā uz jaunu starptautisku klimata nolīgumu ES ir apņēmusies piedalīties Kioto protokola otrajā posmā. Dohā jāpieņem ratificējams protokola grozījums, lai otrais posms varētu sākties 2013. gada 1. janvārī. Šajā sakarībā jāpanāk vienošanās par dažādiem neatrisinātiem jautājumiem, tostarp par otrā posma ilgumu (ES vēlas, lai tas ilgtu līdz 2020. gadam), emisiju budžetu pārpalikumu (NDV) pārnešanu no pirmā posma, un par pasākumiem, kas nodrošina tūlītēju grozījumu piemērošanu no 2013. gada 1. janvāra.

Klimata pasākumu finansējums jaunattīstības valstīm

Provizoriskie dati liecina, ka, neraugoties uz ekonomikas krīzi, ES un tās dalībvalstis no tūlītējā finansējuma jau ir piešķīrušas 7,14 miljardus eiro un pārējo daļu plāno piešķirt līdz šā gada beigām. ES finanšu ministri 13. novembrī atkārtoti apstiprināja, ka ES un tās dalībvalstis turpinās finansēt klimata pasākumus pēc 2012. gada. ES joprojām ir pilnībā apņēmusies ievērot globālo mērķi līdz 2020. gadam palielināt finansējumu klimata pasākumiem līdz 100 miljardiem ASV dolāru gadā saistībā ar mērķtiecīgiem jaunattīstības valstu veiktiem seku mazināšanas pasākumiem un šo pasākumu īstenošanas pārredzamību.

Durbanas Pastiprinātas rīcības platforma

Dohas konference būs pirmā iespēja ministriem apspriest un plānot darbu, kas jāveic saskaņā ar diviem Durbanas platformas darba virzieniem.

Viens no šiem virzieniem ietver darba uzsākšanu pie jauna klimata nolīguma, kas attieksies uz visām valstīm un kas jāpieņem līdz 2015. gadam un kam jāstājas spēkā 2020. gadā. ES vēlas panākt mērķtiecīgu un juridiski saistošu nolīgumu.

Otrs platformas darba virziens ir noteikt turpmākus pasākumus globālo emisiju samazināšanai līdz 2020. gadam, lai ievērotu noteikto mērķi ierobežot globālo sasilšanu zem 2°C, salīdzinot ar temperatūru pirmsrūpniecības periodā. ES vēlas, lai valstis, kas vēl nav apņēmušās samazināt vai ierobežot emisijas, to izdarītu. Turklāt tā vēlas Dohā panākt virzību jautājumā par papildu starptautiskās sadarbības iniciatīvām un partnerībām, ar kuru palīdzību var vēl vairāk samazināt emisijas, veicot pasākumus tādās jomās kā energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, fosilā kurināmā subsīdijas, atmelošana un mesu degradācija, gaistošās klimatu piesārņojošās vielas un fluorētās gāzes, par ko Eiropas Komisija nesen ierosināja padarīt stingrākus ES tiesību aktus (sk. IP/12/1180).

Darba grupa ilgtermiņa sadarbības jautājumos

ES vēlas, lai šī darba grupa panāktu jaunus rezultātus, citstarp, saistībā ar pirms gada apstiprinātā jaunā tirgus mehānisma īstenošanas kārtību, pirms tās darba pabeigšanas Dohas konferences beigās. Neatrisināto jautājumu apspriešanu var turpināt citos pastāvošajos forumos.

ES preses konferences Dohā

ES delegācija regulāri organizēs preses konferences, kas tiks raidītas gan tiešajā ēterā, gan pēc pieprasījuma www.unfccc.int.

Precīzus preses konferenču norises laikus var apskatīt http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf

Papildu informācija

Dohas konferencei veltīta Klimata ĢD tīmekļa vietnes lapa http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm.

Sk. arī MEMO/12/888

Kontaktpersonas:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar