Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

pranešimas spaudai

Briuselis, 23 Lãpkritis 2012

Klimato politika. Dohos konferencijoje turi būti padėti 2015 m. visuotinio susitarimo dėl kovos su klimato kaita pagrindai

Kitą savaitę Dohoje, Katare, vyksiančioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje turi būti pradėta vykdyti sunki užduotis – praėjusių metų susitarimą imtis ryžtingesnių visuotinės kovos su klimato kaita veiksmų paversti realybe. Europos Sąjunga siekia, kad remiantis visais sprendimais, dėl kurių sutarta Durbane, iki 2015 m. būtų sudarytas naujas visuotinis susitarimas dėl kovos su klimato kaita. Be to, ES paprašė JT Generalinei Asamblėjai pirmininkaujančio Kataro surengti ministrų diskusijas dėl konkrečių priemonių, kaip iki 2020 m. pasaulyje dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. ES tvirtai laikosi savo įsipareigojimų, įtrauktų į Durbano susitarimą, ir įsipareigojimo vykdyti antrojo Kioto protokolo laikotarpio prievoles.

ES yra didžiausia pasaulyje oficialios vystomosios paramos ir kovos su klimato kaita finansavimo teikėja besivystančioms šalims. Dohoje ES patvirtins, kad yra pasiruošusi vykdyti 2010–2012 m. įsipareigojimą suteikti „skubios pradžios“ finansavimą kovai su klimato kaita, t. y. skirti visą 7,2 mlrd. EUR sumą. Be to, ES su savo partnerėmis besivystančiomis šalimis aptars, kaip užtikrinti, kad ir 2013–2014 m. būtų skirtos pagrindinės ES kovos su klimato kaita finansavimo sumos. ES patikins, kad tebėra visiškai įsipareigojusi prisidėti ir kasmet teikti kovos su klimato kaita finansavimą, t. y. skirti 100 mlrd. EUR sumą (kurią besivystančios šalys įsipareigojo panaudoti iki 2020 m.), kuria siekiama padėti besivystančioms šalims sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikyti prie klimato kaitos.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Dohoje būtina pasinaudoti mūsų laimėjimais, pasiektais Durbane, ir padaryti pažangą rengiant 2015 m. teisiškai privalomą visuotinį susitarimą dėl kovos su klimato kaita. Ne mažiau svarbu susitarti dėl tolesnių išmetamųjų teršalų mažinimo priemonių, kad visuotinis atšilimas neviršytų 2°C. ES laikosi savo įsipareigojimų vykdyti antrojo Kioto protokolo laikotarpio prievoles ir toliau teikti didelę finansinę paramą besivystančioms šalims spręsti klimato kaitos klausimus. Dohos konferencija vyksta tuo metu, kai paskelbta naujausia Pasaulio banko ataskaita ir Jungtinių Tautų aplinkos programos (angl. UNEP) ataskaita „Atotrūkio išmetamųjų teršalų srityje šalinimas“, iš kurių aiškiai matyti, kad brangi kiekviena minutė“.

Kipro žemės ūkio, gamtinių išteklių ir aplinkosaugos ministras Sofoclis Aletraris, kurio šalis šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai, sakė: „ES visiškai pripažįsta, kad svarbu padėti pažeidžiamoms besivystančioms šalims stiprinti atsparumą klimato kaitai ir prie jos prisitaikyti. Nekantriai laukiame galimybės su besivystančiomis šalimis partnerėmis aptarti konkrečias idėjas, kaip spręsti klausimus, susijusius su dėl klimato kaitos patiriamais nuostoliais ir žala ekonomikai bei gyvenimo lygiui. Be to, tikimės, kad ilgalaikių bendradarbiavimo veiksmų darbo grupė pasieks apčiuopiamų rezultatų ir tinkamuose forumuose toliau diskutuos dėl neišspręstų klausimų.“

Dohos konferencija vyks nuo lapkričio 26 d. iki gruodžio 7 d.

Kioto protokolas

ES įsipareigojo dalyvauti antrajame Kioto protokolo etape, kuris yra perėjimo prie naujo visuotinio susitarimo dėl kovos su klimato kaita dalis. Kad nuo 2013 m. sausio 1 d. prasidėtų antrasis įsipareigojimų laikotarpis, Dohoje turi būti priimtas tinkamas ratifikuoti dalinis Kioto protokolo pakeitimas. Norint priimti tokį pakeitimą turi būti pasiektas susitarimas dėl daugelio neišspręstų klausimų: antrojo laikotarpio trukmės (ES pageidauja iki 2020 m.), iš pirmojo laikotarpio likusio apyvartinių taršos leidimų pertekliaus (nustatytosios normos vienetų, angl. AAU) perkėlimo, priemonių, užtikrinančių neatidėliotiną pakeitimo taikymą nuo 2013 m. sausio 1 d., ir kt.

Besivystančių šalių kovos su klimato kaita finansavimas

Iš preliminarių duomenų matyti, kad, nepaisant ekonominės krizės, ES ir jos valstybės narės jau skyrė 7,14 mlrd. EUR iš įsipareigotos skirti „skubios pradžios“ finansavimo kovai su klimato kaita sumos, o likusią sumą numato skirti iki šių metų pabaigos. Lapkričio 13 d. ES finansų ministrai pakartojo, kad ES ir valstybės narės kovos su klimato kaita finansavimą teiks ir po 2012 m. ES tebėra tvirtai įsipareigojusi siekti pasaulinio tikslo iki 2020 m. kovos su klimato kaita finansavimą palaipsniui didinti iki 100 mlrd. JAV dolerių per metus, jei tos lėšos teikiamos prasmingiems klimato kaitos padarinių švelninimo veiksmams ir užtikrinamas skaidrus jų įgyvendinimas besivystančiose šalyse.

Durbano efektyvesnių veiksmų platforma

Dohos konferencija suteiks ministrams pirmą galimybę aptarti ir planuoti, kokius darbus turi atlikti dvi Durbano platformos darbo grupės.

Vienas iš šių darbų – pradėti rengti naują visoms šalims taikomą kovos su klimato kaita susitarimą, kuris turi būti priimtas iki 2015 m. ir įsigalioti iki 2020 m. ES siekia parengti ambicingą ir teisiškai privalomą susitarimą.

Kita pagal platformą suteikiamų įgaliojimų dalis – nustatyti tolesnes priemones, padėsiančias iki 2020 m. pasaulyje dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, kad būtų lengviau pasiekiamas visų bendras tikslas užtikrinti, kad visuotinio atšilimo rodiklis, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu, išliktų mažesnis negu 2°C. ES pageidauja, kad šalys, kurios dar neprisiėmė išmetamųjų teršalų kiekio ribojimo ar mažinimo iki 2020 m. įsipareigojimų, tai atliktų. Be to, ES siekia, kad Dohos konferencijoje būtų padaryta pažanga ruošiant papildomas tarptautines bendradarbiavimo iniciatyvas bei partnerystės projektus, kurie gali padėti dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį imantis priemonių tokiose srityse, kaip energijos vartojimo efektyvumas, atsinaujinančioji energija, iškastinio kuro subsidijos, miškų naikinimas ir nykimas, trumpalaikį poveikį klimatui darantys teršalai ir fluorintos dujos, dėl kurių Europos Komisija neseniai pasiūlė sugriežtinti ES teisės aktus (žr. IP/12/1180).

Ilgalaikių bendradarbiavimo veiksmų darbo grupė

ES tikisi, kad savo veiklą kartu su Dohos konferencija baigianti darbo grupė pasieks daugiau rezultatų, tarp kurių naujojo rinkos mechanizmo, dėl kurio susitarta prieš metus, sąlygos. Diskusijos dėl neišspręstų klausimų gali būti tęsiamos kituose forumuose.

ES spaudos konferencijos Dohoje

ES delegacija rengs reguliarias spaudos konferencijas, kurios bus transliuojamos tiesiogiai, o jų įrašus bus galima peržiūrėti interneto svetainėje www.unfccc.int.

Tikslų konferencijų laiką galima sužinoti http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf.

Išsamesnė informacija

Klimato politikos generalinio direktorato Dohos konferencijos interneto svetainė http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm.

Taip pat žr. MEMO/12/888

Asmenys ryšiams

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar