Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

lehdistötiedote

Bryssel, 23 marraskuu 2012

Ilmastotoimet: Dohan konferenssissa on rakennettava perusta vuoden 2015 maailmanlaajuiselle ilmastosopimukselle

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssi pidetään ensi viikolla Dohassa Qatarissa. Konferenssissa on aloitettava vaativa työ, jotta voitaisiin muuttaa käytännön toimiksi viime vuonna saavutettu yhteisymmärrys ilmastonmuutoksen torjunnan tehostamisesta. Euroopan unioni toivoo, että konferenssilla pystyttäisiin edistämään kaikkia Durbanissa sovitun päätöskokonaisuuden osioita, jotta vuoteen 2015 mennessä saataisiin aikaan uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus. EU on myös pyytänyt puheenjohtajavaltiona toimivaa Qataria järjestämään ministeritasolla käytäviä keskusteluja, jotta pystyttäisiin sopimaan konkreettisista toimenpiteistä, joilla päästömääriä vähennetään maailmanlaajuisesti ennen vuotta 2020. EU on lujasti sitoutunut toteuttamaan oman osansa Durbanissa saavutetusta sopimuksesta ja sitoumuksestaan osallistua Kioton pöytäkirjan toiseen vaiheeseen.

EU on maailman suurin virallisen kehitysavun ja kehitysmaille myönnettävän ilmastorahoituksen antaja. Dohassa EU aikoo kertoa edistyvänsä hyvin sitoumuksessa, jonka se on antanut vuosina 2010–2012 myönnettävästä 7,2 miljardin euron suuruisesta nopeasti saatavasta ilmastorahoituksesta. EU aikoo myös keskustella kehitysmaakumppaneidensa kanssa siitä, kuinka EU:n ilmastorahoituksen keskeisiä virtoja voidaan jatkaa vuosina 2013–2014. Lisäksi EU aikoo vakuuttaa jälleen, että se on täysin sitoutunut myöntämään oman osuutensa ilmastorahoituksesta, jonka suurus on 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa ja jonka kehittyneet maat ovat sitoutuneet mobilisoimaan vuoteen 2020 mennessä auttaakseen kehitysmaita päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Ilmastotoimista vastaavan komissaari Connie Hedegaardin mukaan Dohassa on hyödynnettävä Durbanissa aikaansaatua läpimurtoa ja edistyttävä oikeudellisesti sitovan, vuoteen 2015 mennessä aikaansaatavan maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen valmisteluissa. ”Yhtä tärkeää on sopia lisätoimenpiteistä, joilla päästöjä saadaan edelleen vähennettyä, jotta ilmaston lämpeneminen jäisi alle kahden celsiusasteen. EU pitää kiinni sitoumuksistaan osallistua Kioton pöytäkirjan toiseen vaiheeseen ja myöntää jatkossakin merkittävää taloudellista tukea auttaakseen kehitysmaita torjumaan ilmastonmuutosta. Dohan konferenssille luo kontekstin maailmanpankin hiljattainen raportti ja päästötavoitteiden välistä eroa koskeva YK:n ympäristöohjelman (UNEP) raportti. Niiden perusteella on täysin selvää, että maailma hukkaa kallisarvoista aikaa”, komissaari lisäsi.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana parhaillaan olevan Kyproksen maatalous-, luonnonvara- ja ympäristöministeri Sofoclis Aletraris totesi EU:n olevan täysin tietoinen siitä, kuinka tärkeää on auttaa haavoittuvia kehitysmaita parantamaan kykyään sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sopeutumistoimien avulla. ”Odotamme innolla, että voimme keskustella kehitysmaakumppaneidemme kanssa konkreettisista ehdotuksista, joilla puututaan tappioihin ja vahinkoihin, joita ilmastonmuutoksesta koituu talouksille ja elinkeinoille. Odotamme, että pitkän aikavälin yhteistoimintaa käsittelevä ad hoc -työryhmä saisi työnsä päätökseen konkreettisin tuloksin ja että samalla löydettäisiin tarkoituksenmukaiset foorumit, joilla voidaan jatkaa keskusteluja avoimiksi jäävistä kysymyksistä”, hän jatkoi.

Dohan konferenssi alkaa 26. marraskuuta ja päättyy 7. joulukuuta.

Kioton pöytäkirja

EU on sitoutunut osallistumaan Kioton pöytäkirjan toiseen vaiheeseen osana siirtymistä uuteen maailmanlaajuiseen ilmastosopimukseen. Dohassa on hyväksyttävä pöytäkirjaan tehtävä, ratifioimiskelpoinen muutos, jotta toinen vaihe voisi alkaa 1. tammikuuta 2013. Tämä edellyttää, että päästään sopimukseen joistakin ratkaisematta olevista kysymyksistä, kuten toisen vaiheen pituus (EU haluaa toisen vaiheen jatkuvan vuoteen 2020 saakka), päästöyksiköiden ylijäämän (sallitut päästömääräyksiköt, AAU) siirto ensimmäisestä vaiheesta sekä järjestelyt, joilla varmistetaan, että muutosta sovelletaan heti 1. päivästä tammikuuta 2013.

Kehitysmaiden ilmastorahoitus

Alustavat luvut osoittavat, että talouskriisistä huolimatta EU ja sen jäsenvaltiot ovat jo myöntäneet 7,14 miljardia euroa sitoumuksestaan, joka koskee nopeasti saatavaa ilmastorahoitusta. Loppurahoitus on tarkoitus myöntää tämän vuoden loppuun mennessä. EU:n valtiovarainministerit totesivat uudelleen 13. marraskuuta, että EU ja sen jäsenvaltiot myöntävät edelleen ilmastorahoitusta vuoden 2012 jälkeen. EU on edelleen täysin sitoutunut maailmanlaajuiseen tavoitteeseen kasvattaa ilmastorahoitus vuotuiseen 100 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2020 mennessä osana merkityksellisiä päästöjen vähentämistoimia ja avointa täytäntöönpanoa kehitysmaissa.

Durbanin toimintaohjelma

Doha tarjoaa ministereille ensimmäisen tilaisuuden keskustella Durbanin toimintaohjelman kahteen toimintalinjaan sisältyvästä työstä ja suunnitella sitä.

Tarkoituksena on muun muassa, että ryhdyttäisiin laatimaan kaikkiin maihin sovellettavaa uutta ilmastosopimusta, joka hyväksyttäisiin vuoteen 2015 mennessä ja tulisi voimaan vuonna 2020. EU:n tavoitteena on kunnianhimoinen ja oikeudellisesti sitova sopimus.

Toimintaohjelman toisena tavoitteena on kartoittaa uusia toimenpiteitä, joilla päästöjä vähennettäisiin maailmanlaajuisesti ennen vuotta 2020, jotta pysyttäisiin sovitussa tavoitteessa, ettei ilmaston lämpeneminen ylitä kahta celsiusastetta esiteolliseen aikaan verrattuna. EU haluaa niiden maiden, jotka eivät ole vielä esittäneet sitoumuksiaan siitä, kuinka paljon ne vähentävät tai rajoittavat päästöjään vuoteen 2020 mennessä, esittävän tällaiset sitoumukset. EU pyrkii myös siihen, että Dohassa edistyttäisiin täydentävissä kansainvälisissä yhteistyöaloitteissa ja kumppanuuksissa, joilla voidaan vähentää päästöjä edelleen toteuttamalla toimia senkaltaisissa kysymyksissä kuten energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, fossiilisten polttoaineiden tuet, metsien hävittäminen ja metsien tilan huononeminen, lyhytkestoiset ilman epäpuhtaudet sekä fluoratut kaasut, joiden osalta Euroopan komissio esitti hiljattain EU:n lainsäädännön tiukentamista (ks. IP/12/1180)).

Pitkän aikavälin yhteistoimintaa käsittelevä ad hoc -työryhmä

EU toivoo, että työryhmä saisi vielä aikaan lisätuloksia ennen kuin se lakkautetaan Dohan kokouksen lopuksi. Tuloksia toivotaan muun muassa vuosi sitten sovitun uuden markkinapohjaisen mekanismin yksityiskohtien osalta. Keskusteluja avoimiksi jäävistä kysymyksistä voidaan jatkaa muilla olemassa olevilla foorumeilla.

EU:n tiedotustilaisuudet Dohassa

EU:n valtuuskunta järjestää säännöllisesti tiedotustilaisuuksia. Tiedotustilaisuuksia voi seurata suorina lähetyksinä tai nauhoituksina internetissä osoitteessa www.unfccc.int

Tiedotustilaisuuksien tarkat ajat voi tarkistaa osoitteesta:

http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf

Lisätietoja:

Tietoa Dohan ilmastokonferenssista ilmastotoimien pääosaston verkkosivuilla

http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm.

Ks. myös MEMO/12/888

Yhteyshenkilöt:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar