Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

pressiteade

Brüssel, 23 november 2012

Kliimameetmed: Doha konverentsil sillutatakse teed 2015. aasta ülemaailmsele kliimakokkuleppele

Järgmisel nädalal Qataris Dohas toimuval ÜRO kliimamuutuste konverentsil tuleb ette võtta see raske töö ja hakata ellu viima eelmise aasta kokkulepet ülemaailmsete kliimameetmete laiendamise kohta. Euroopa Liit soovib, et 2015. aastaks oleks kõikidest Durbanis kokku lepitud otsustepaketi elementidest moodustatud uus ülemaailmne kliimakokkulepe. Euroopa Liit on palunud eesistujariigil Quataril pidada ministritega arutelusid, et kokku leppida konkreetsetes meetmetes, millega ülemaailmset heidet enne 2020. aastat veelgi vähendada. EL jääb vankumatult kindlaks Durbanis sõlmitud kokkuleppele ja endale võetud kohustusele osaleda Kyoto protokolli teises perioodis.

EL on maailma suurim andjariik arenguriikidele mõeldud ametliku arenguabi ja kliimameetmete rahastamisel. Dohas näitab EL, et ta on valmis õigeaegselt andma kliimameetmete rahastamise kiirstardiks kõik 7,2 miljardit, mida ta on ajavahemikuks 2010–2012 lubanud. EL arutab ka oma arenguriikidest partneritega, kuidas ELi-poolse kliimameetmete rahastamise peamised vood võiksid aastatel 2013–2014 jätkuda. Lisaks sellele kinnitab EL, et on jätkuvalt valmis andma kliimameetmete rahastamiseks oma õiglase osa arenenud riikide poolt selle jaoks 2020. aastaks lubatud 100 miljardist USA dollarist aastas, millega toetatakse arenguriike nende heitkoguste vähendamisel ja kliimamuutustega kohanemisel.

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard märkis: „Dohas tuleb sellest läbimurdest, mis me Durbanis saavutasime, edasi liikuda, ja sillutada teed 2015. aasta õiguslikult siduvale ülemaailmsele kliimakokkuleppele. Samavõrra tähtis on kokku leppida edasised meetmed, et vähendada heidet nii, et ülemaailmne temperatuuri tõus jääks alla 2°C piiri. EL jääb kindlaks enda võetud kohustusele osaleda Kyoto protokolli teises perioodis ja jätkata suure rahalise toetuse andmist arenguriikidele, et aidata neil kliimamuutustega toime tulla. Doha kohtumisel tuginetakse hiljutisele Maailmapanga aruandele ja ÜRO Keskkonnaprogrammi aruandele „Heitkoguste lõhe ületamine”, mille põhjal on täiesti selge, et maailm kaotab kallist aega.”

Küprose põllumajandus-, loodusvara- ja keskkonnaminister Sofoclis Aletraris, kelle riik on praegu Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks, lisas järgmist: „EL tunnistab täielikult, kuivõrd oluline on aidata vähekindlustatud arenguriikidel suurendada oma vastupanuvõimet kliimamuutusele ja sellega kohaneda. Me ootame kannatamatult, et saaksime oma arenguriikidest partneritega hakata arutama konkreetseid ideid, kuidas hüvitada kliimamuutuse tõttu majandusele ja elatiseteenimisele tehtud kahju. Samuti ootame, et saaksime lõpetada pikaajalise koostöö ajutise töörühma tegevuse selgete tulemustega ja leiaksime samas sobivad foorumid, et lahtiseks jäänud küsimusi edasi arutada.”

Doha konverents toimub 26. novembrist 7. detsembrini.

Kyoto protokoll

EL on võtnud kohustuse osaleda Kyoto protokolli teises perioodis. See on osa üleminekust uuele ülemaailmsele kliimakokkuleppele. Dohas tuleb vastu võtta ratifitseerimist nõudev protokollimuudatus, et teine periood võiks alata 1. jaanuaril 2013. Selleks on vaja jõuda kokkuleppele mitmes lahendamata küsimuses, näiteks kui pikk on teine periood (EL tahab, et see kestaks 2020. aastani), kas esimeses perioodis kasutamata jäänud heiteühikuid (lubatud koguse ühikud ehk LKÜd) võib teise perioodi üle kanda ning kuidas korraldada seda, et protokollimuudatust hakataks kohe kohaldama alates 1. jaanuarist 2013.

Arenguriikide kliimameetmete rahastamine

Esialgsetest arvutustest on näha, et majanduskriisist hoolimata on EL ja liikmesriigid juba andnud 7,14 miljardit kiirstardiks ja loodavad ülejäänu anda käesoleva aasta lõpuks. 13. novembril kinnitasid ELi rahandusministrid veelkord, et EL ja liikmesriigid jätkavad kliimameetmete rahastamist pärast 2012. aastat. EL toetab täielikult ülemaailmset eesmärki suurendada 2020. aastaks kliimameetmete rahastamist kuni 100 miljardi USA dollarini aastas. Selle tingimuseks on arenguriikide võetavad mõistlikud leevendusmeetmed ja läbipaistvus nende rakendamisel.

Durbani tõhustatud meetmete platvorm

Dohas on ministritel esmakordselt võimalik arutada ja kavandada tööd, mida hakatakse tegema Durbani platvormi kahel töösuunal.

Neist üks on töö alustamine uue kliimakokkuleppe kallal, mis hakkab kehtima kõikide riikide jaoks. Kliimakokkulepe tuleb vastu võtta 2015 ja see jõustub 2020. aastal. EL soovib suurte sihtidega kokkulepet, mis on õiguslikult siduv.

Platvormi mandaadi teisel töösuunal tuleb kindlaks määrata tulevased meetmed ülemaailmse heite vähendamiseks enne 2020. aastat, et jõuaks täita kokkulepitud eesmärki hoida ülemaailmne soojenemine alla 2°C võrreldes tööstusajastu eelse temperatuuriga. EL tahab, et riigid, kes ei ole veel andnud heite vähendamise või piiramise lubadusi, teeksid seda 2020. aastaks. Samuti soovib liit Dohas edasi liikuda täiendavate rahvusvahelise koostöö algatuste ja partnerlustega, mille abil veelgi vähendada heidet ja võtta meetmeid sellistes küsimustes nagu energiatõhusus, taastuvenergia, fossiilkütuste subsiidiumid, metsade raadamine ja nende seisundi halvenemine, lühiealise kliimamõjuga saaste ja fluoritud gaasid. Nende viimaste kohta tegi Euroopa Komisjon hiljuti ettepaneku võtta vastu rangem õigusakt (vt IP/12/1180).

Pikaajalise koostöö ajutine töörühm

EL ootab sellelt töörühmalt uusi tulemusi, muu hulgas aasta tagasi kokku lepitud uue turumehhanismi toimimise kohta, enne kui töörühm Doha kohtumise lõppedes oma tegevuse lõpetab. Arutelu lahtiste küsimuste üle on võimalik jätkata teistes foorumites.

ELi pressikonverentsid Durbanis

ELi delegatsioon korraldab Durbanis regulaarselt teabetunde, millest tehakse otseülekanded ja mis on kättesaadavad aadressil www.unfccc.int.

Teabetundide täpseid aegu saab kontrollida: http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf

Lisateave:

Kliimameetmete peadirektoraadi lehekülg Doha kohta: http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm

Vt ka MEMO/12/888

Kontaktisikud:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar