Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за пресата

Брюксел, 23 Ноември 2012

Действия във връзка с климата: конференцията в Доха трябва да постави основите за глобалното споразумение за климата през 2015 г.

С конференцията на Организацията на обединените нации по изменението на климата през следващата седмица в Доха, Катар, трябва да се постави начало на усилената работа по реализирането на практика на споразумението от миналата година за повече действия във връзка с климата. Европейският съюз желае резултат, чрез който да се осъществят всички елементи от пакета с решения, договорен в Дърбан, по които бе постигнато споразумение в за постигане на ново глобално споразумение за климата през 2015 г. ЕС поиска от президентството на Катар да проведе дискусии на равнище министри за споразумение относно конкретни мерки за намаляване на световните емисии преди 2020 г. ЕС държи твърдо на своята част от ангажимента, поет в Дърбан, и на своето решение да участва във втория етап на протокола от Киото.

ЕС е най-големият в света донор на официална помощ за развитие и на средства за климата за развиващите се държави. В Доха ЕС ще покаже, че е в процес на предоставяне на цялата сума от 7,2 млрд. евро за ускорено финансиране на борбата с изменението на климата, за което е поел ангажимент за периода 2010—2012 г. ЕС ще обсъди също с партньорите си от развиващите се държави как да бъде запазено финансирането за климата от ЕС през 2013-2014 г. Освен това ЕС ще потвърди отново, че ще продължи да изпълнява ангажимента си да участва в разходите от 100 млрд. долара годишно за финансиране във връзка с климата, което развитите държави са се договорили да мобилизират до 2020 г. в подкрепа на развиващите се страни с цел те да да намалят емисиите си и да се адаптират към измененията на климата.

Кони Хедегор, европейски комисар по действията по климата, заяви: „В Доха трябва да се опрем на постигнатото в Дърбан и да напреднем в подготовката на правно обвързващото глобално споразумение по въпросите на климата, което да приемем през 2015 г. Също толкова важно ще бъде да се споразумеем за понататъшни мерки за намаляване на емисиите, така че повишението на температурата да остане под 2°C. ЕС държи на ангажиментите си за участие във втори етап на протокола от Киото и за по-нататъшно предоставяне на значителна финансова подкрепа на развиващите се държави за справяне с изменението на климата. Срещата в Доха ще се проведе в контекста на скорошния доклад на Световната банка и доклада на Програмата на ООН за околната среда „Преодоляване на разликите по отношение на емисиите“, от които става пределно ясно, че светът губи ценно време.“

Г-н Софоклис Алетрарис, министър на земеделието, природните ресурси и околната среда на Кипър, чиято държава в момента председателства Съвета на Европейския съюз, добави: „ЕС изцяло осъзнава значението на помощта за уязвимите развиващи се държави за укрепване на тяхната устойчивост по отношение на изменението на климата чрез адаптиране. Силно желаем да обсъдим с партньорите от развиващите се страни конкретни идеи за справяне със загубите и щетите, които изменението на климата нанася на икономиката и поминъка. Очакваме също да завършим дейността на работната група по дългосрочно сътрудничество с видими резултати, като същевременно намерим подходящи форуми за продължаване на обсъждането на повдигнатите въпроси.“

Конференцията в Доха ще продължи от 26 ноември до 7 декември.

Протоколът от Киото

ЕС се е ангажирал да участва във втория етап на протокола от Киото като част от прехода към ново глобално споразумение във връзка с климата. В Доха е необходимо да се приеме изменение към протокола, което да може да се ратифицира, така че на 1 януари 2013 г. да може да започне вторият етап. Затова е необходимо да се постигне съгласие по редица оставащи въпроси, включително за продължителността на втория етап (ЕС иска той да продължи до 2020 г.), за прехвърлянето на неизползваните през първия период права за емисии и за договореностите, осигуряващи незабавно прилагане на изменението от 1 януари 2013 г .

Финансови средства във връзка с климата за развиващите се държави

Предварителните изчисления показват, че въпреки икономическата криза ЕС и държавите членки вече са предоставили 7,14 млрд. евро по ангажимента си за ускорено финансиране, а до края на годината се очаква да предоставят останалата сума. На 13 ноември финансовите министри на ЕС потвърдиха отново, че ЕС и държавите членки ще продължат да предоставят финансиране във връзка с климата след 2012 г. ЕС остава напълно ангажиран с глобалната цел за повишаване на финансирането за климата до 100 млрд. долара годишно до 2020 г. в контекста на съществени мерки за смекчаване на последиците и прозрачност относно изпълнението от страна на развиващите се страни.

Платформа от Дърбан за засилено действие

Конференцията в Доха ще бъде първата възможност за министрите да обсъдят и планират работата, която предстои по двата основни дяла на платформата от Дърбан.

Един от тях е свързан със започване на работа по ново споразумение във връзка с климата, което ще се прилага за всичи държави, ще бъде прието до 2015 г. и ще влезе в сила през 2020 г. ЕС желае амбициозно и правно обвързващо споразумение, което да бъде амбициозно и правно обвързващо.

Друга част от задачите на платформата е определяне на по-нататъшни мерки за намаляване на глобалните емисии преди 2020 г., за да може да се спази договорената цел за задържане на глобалното затопляне под 2°C в сравнение с температурата от прединдустриалната епоха. ЕС желае държавите, които все още не са осъществили ограничаване на емисиите или не са поели ангажименти за това до 2020 г., да го направят. Той също така се стреми в Доха да бъде постигнат напредък по допълнителните международни инициативи и партньорства за сътрудничество, които могат още повече да намалят емисиите чрез действия по въпроси като енергийната ефективност, възобновяемата енергия, субсидиите за изкопаеми горива, обезлесяването и влошаването на състоянието на горите, краткотрайните замърсители на климата и флуорсъдържащите газове, по отношение на които Европейската комисия наскоро предложи затягане на законодателството на ЕС (вж. IP/12/1180).

Работна група за действия за дългосрочно сътрудничество

ЕС очаква от тази група да постигне по-нататъшни резултати, между другото, особено, по отношение на условията на новия пазарен механизъм, договорен преди година, преди работата по него да приключи в края на сесията в Доха. Обсъждането на останалите неприключени въпроси може да продължи на други форуми.

Брифинги на ЕС в Дърбан

Делегацията на ЕС ще провежда редовни брифинги за пресата, които ще бъдат излъчвани както на живо, така и „при поискване“ на адрес www.unfccc.int.

Точната програма на брифингите е достъпна на адрес: http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf

Допълнителна информация:

Страница на ГД „Действия по климата“, посветена на конференцията в Доха, http://ec.europa.eu/clima/events/0062/index_en.htm

Вж. също MEMO/12/888

За контакт:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar