Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 november 2012

”Det handlar om EU. Det handlar om dig. Delta i debatten under Europaåret för medborgarna 2013.”

Temat för Europaåret 2013 är medborgarna. Under året kommer man att fokusera både på vad som uppnåtts sedan EU-medborgarskapet infördes för 20 år sedan och på människornas förväntningar inför framtiden. Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret bygger på kommissionens förslag och offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning i dag. De evenemang som anordnas under året kommer att handla om de direkta fördelar som EU-medborgarskapet ger och om de strategier och program som finns. Dessutom vill man uppmuntra människor i hela EU att diskutera hur EU bör se ut i framtiden och vilka reformer som behövs för att förbättra deras vardag.

– Mycket har uppnåtts under 20 år av EU-medborgarskap. Det är dags att dels reflektera över framstegen, dels blicka framåt. Människor förväntar sig konkreta resultat av EU och med sänkta roamingavgifter, bättre rättigheter för brottsoffer och ökade möjligheter för konsumenter att handla på nätet, har de också fått det. Arbetet med att förbättra medborgarnas rättigheter går vidare, och som ett led i det satsas hela nästa år på dem som är viktigast i EU – de människor som bor här. Europaåret för medborgarna ger oss möjlighet att ta reda på vad de vill ha ut av EU och hur de vill att EU ska utvecklas i framtiden, säger EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som ansvarar för rättsliga frågor och medborgarskap.

Europaåret för medborgare sammanfaller med att det gått 20 år sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993 och unionsmedborgarskapet infördes. Under 2013 kommer kommissionen också att publicera nästa rapport om EU-medborgarskapet (för mer information om 2010 års rapport se IP/10/1390). I rapporten kommer kommissionen att presentera ytterligare EU-initiativ som ska göra det ännu lättare för människor att tillvarata sina rättigheter. Med tanke på Europaparlamentsvalet 2014 utgör Europaåret också ett utmärkt tillfälle för en bred debatt om framtiden.

Som förberedelse inför Europaåret höll kommissionen mellan den 9 maj och den 9 september 2012 ett omfattande offentligt samråd, där alla i EU gavs möjlighet att tala om vilka problem de stöter på när de utövar sina rättigheter som EU-medborgare (se IP/12/461). De svar som kom in håller nu på att analyseras och kommer att användas som underlag för medborgarskapsrapporten som kommer att publiceras den 9 maj 2013.

Som en del av Europaåret har debatter om EU:s framtid inletts mellan politiker och allmänheten. Sådana debatter kommer att hållas i hela unionen under 2013. Alla som är intresserade kan delta i debatterna på http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_sv.htm. De första debatterna har redan ägt rum i Spanien, Österrike och Tyskland och många fler planeras.

Som officiell inledning på Europaåret för medborgare kommer en debatt för allmänheten att anordnas den 10 januari 2013 i Dublin, när Irland har tagit över ordförandeskapet i rådet.

Bakgrund

Beslutet att utlysa 2013 till Europaåret för medborgarna publiceras i dag i EU:s officiella tidning, som är EU:s författningssamling. Beslutet har fattats av Europaparlamentet och rådet på basis av ett förslag som EU-kommissionen lade fram i augusti 2011 (se IP/11/959).

Enligt beslutet ska 1 miljon euro anslås för Europaåret. Hur stor budgeten sist och slutligen blir beror på hur de pågående förhandlingarna om EU:s budget för 2013 utfaller.

I informationskampanjerna under Europaåret kommer man så långt som möjligt att utnyttja de verktyg och det material som redan finns (webbplatser, portaler, videor, broschyrer, evenemang osv.) för att öka kunskaperna om och främja användningen av befintliga flerspråkiga kanaler för information och deltagande (Europa direkt och Ditt Europa, Solvit, initiativet för interaktiv politik, det europeiska medborgarinitiativet, skriftliga framställningar osv.). Målet är att ta upp frågor som intresserar medborgarna och som konkret påverkar deras dagliga liv. För att lyckas med detta samarbetar kommissionen nära med de övriga EU-institutionerna, med nationella, regionala och lokala myndigheter i EU-länderna och med det civila samhällets organisationer.

Organisationerna i det civila samhället har bildat en EU-omfattande allians (European Year of Citizens Alliance, http://ey2013-alliance.eu/) för samarbetet med kommissionen kring Europaåret. Som företrädare för det civila samhället är alliansen en viktig strategisk partner.

Mer information

Delta i debatten om EU:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_sv.htm

Webbplats för EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Europaåret för medborgarna 2013:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europaåret för medborgarna:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Ditt Europa – hjälp och råd för EU-medborgare och deras familjemedlemmar

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

2010 års upplaga av rapporten om EU-medborgarskapet (där idén om ett Europaår för medborgarna förs fram):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_sv.pdf

Kontakter:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar