Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 23. novembra 2012

„Ide o Európu. Ide o vás. Zapojte sa do diskusie“ – rok 2013 je Európskym rokom občanov

Rok 2013 bol oficiálne vyhlásený za „Európsky rok občanov“. Dvadsať rokov po zavedení občianstva EÚ sa tento rok zameria jednak na bilancovanie toho, čo sa už pre občanov EÚ urobilo, a jednak na naplnenie ich očakávaní do budúcnosti. V úradnom vestníku bolo dnes uverejnené rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o príslušnom návrhu Európskej komisie. Podujatia v rámci tohto európskeho roka majú oboznámiť ľudí s tým, ako môžu priamo uplatňovať svoje práva občanov EÚ a aké politiky a programy existujú. Európsky rok zároveň podnieti celoeurópsku diskusiu s občanmi o tom, aká by mala byť Európska únia v budúcnosti a aké reformy sú potrebné na zlepšenie ich každodenného života.

„Za 20 rokov existencie občianstva EÚ sa dosiahlo veľa. Nastal čas na uvažovanie o tom, čo sme dosiahli a čo by nám mala priniesť budúcnosť,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. Ľudia očakávajú od Európy konkrétne výsledky. Presne to im poskytujeme – v podobe nižších roamingových poplatkov, väčších práv pre obete trestnej činnosti a jednoduchšieho nakupovania online pre spotrebiteľov. Konkrétne výsledky v oblasti práv občanov chceme dosahovať aj naďalej. Práve preto venujeme celý rok tým, ktorí sú stredobodom európskeho projektu – našim občanom. Európsky rok občanov je pre nás príležitosťou vypočuť vás a dozvedieť sa od vás, čo očakávate a ako môžeme spoločnými silami vybudovať Európsku úniu budúcnosti."

Európsky rok občanov sa prelína s 20. výročím zavedenia občianstva EÚ, ku ktorému došlo pri príležitosti nadobudnutia platnosti Maastrichtskej zmluvy v roku 1993. V roku 2013 Komisia zároveň prijme ďalšiu správu o občianstve EÚ (pozri správu za rok 2010: IP/10/1390), v ktorej predloží ďalšie cielené iniciatívy EÚ zamerané na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom bránia uplatňovať v plnej miere ich práva. Rok pred európskymi voľbami, ktoré sa uskutočnia v roku 2014, je zároveň vhodnou príležitosťou na začatie rozsiahlej diskusiu o budúcnosti.

V rámci prípravy Európskeho roka občanov uskutočnila Komisia v období od 9. mája do 9. septembra 2012 rozsiahle verejné konzultácie, pri príležitosti ktorých vyzvala občanov, aby uviedli, na aké problémy narážajú pri uplatňovaní svojich práv občanov EÚ (pozri IP/12/461). Príspevky občanov do uvedených konzultácií sa v súčasnosti analyzujú a budú začlenené do správy o občianstve, ktorá bude uverejnená 9. mája 2013.

V súvislosti s Európskym rokom občanov začali politici diskusie s občanmi priamo zamerané na budúcnosť Európy. Takéto diskusie sa budú v roku 2013 uskutočňovať v celej Únii. Zapojiť sa do nich môže každý: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_en.htm. Prvé diskusie sa už uskutočnili v Španielsku, Rakúsku a v Nemecku a za nimi bude nasledovať mnoho ďalších.

Európsky rok občanov sa oficiálne začne diskusiou s občanmi v Dubline 10. januára 2013 pri príležitosti začatia írskeho predsedníctva Rady.

Súvislosti

Rozhodnutie o vyhlásení roku 2013 za Európsky rok občanov, ktoré bolo dnes uverejnené v Úradnom vestníku EÚ – zbierke právnych predpisov EÚ –, nadväzuje na prijatie návrhu Komisie z augusta 2011 Európskym parlamentom a Radou (pozri IP/11/959).

Týmto rozhodnutím sa stanovuje rozpočet na Európsky rok občanov vo výške 1 mil. EUR. Konečná výška rozpočtových prostriedkov vyčlenených na Európsky rok občanov sa stanoví na základe v súčasnosti prebiehajúcich rokovaní o rozpočte EÚ na rok 2013.

Pri komunikačnej kampani v súvislosti s európskym rokom sa čo najlepšie využijú existujúce nástroje a materiály (napríklad webové stránky, portály, videá, brožúry, podujatia atď.). Cieľom tejto kampane bude zvýšiť informovanosť o existujúcich viacjazyčných informačných a participatívnych nástrojoch (medzi ktoré patrí napr. Europe Direct, Vaša Európa, SOLVIT, interaktívna tvorba politík, európska iniciatíva občanov, petície) a podporovať ich využívanie. V konečnom dôsledku ide o riešenie starostí občanov a o vnesenie skutočnej zmeny do ich každodenného života. Na účel dosiahnutia tohto cieľa Komisia úzko spolupracuje s ostatnými inštitúciami EÚ, s orgánmi členských štátov (na národnej, regionálnej a miestnej úrovni) a s organizáciami občianskej spoločnosti.

Výslovne v záujme spolupráce s Komisiou na Európskom roku občanov bolo ustanovené celoeurópske združenie organizácií občianskej spoločnosti. Táto Aliancia pre Európsky rok občanov (European Year of Citizens Alliance, http://ey2013-alliance.eu/) je kľúčovým strategickým partnerom, ktorý zastupuje občiansku spoločnosť.

Ďalšie informácie

Zapojte sa do rozsiahlej európskej diskusie:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_en.htm

Webová stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Webová stránka Európskeho roka občanov:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vyhlasuje Európsky rok občanov:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Vaša Európa – Pomoc a poradenstvo pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sk.htm

Správa o občianstve EÚ za rok 2010 (ktorá vyzvala k vyhláseniu Európskeho roka občanov):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_sk.pdf

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)


Side Bar