Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 23 listopada 2012 r.

„Chodzi o Europę. Chodzi o Was. Włączcie się do debaty.” – 2013 r. „Europejskim Rokiem Obywateli”

Rok 2013 został oficjalnie ogłoszony „Europejskim Rokiem Obywateli”. Po 20 latach od wprowadzenia obywatelstwa UE obchody Europejskiego Roku Obywateli skupią się zarówno na tym, co już dotychczas udało się dla obywateli osiągnąć, jak i na zaspokojeniu ich oczekiwań na przyszłość. Podjęta na wniosek Komisji Europejskiej decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady została dziś opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Zaplanowane na cały rok imprezy poświęcone będą wyjaśnianiu, w jaki sposób obywatele mogą bezpośrednio korzystać ze swoich praw w UE, a także informowaniu o związanych z tym zagadnieniem politykach i programach. Obchody Europejskiego Roku Obywateli zachęcą również do ogólnounijnej debaty z udziałem obywateli na temat tego, jak Unia Europejska powinna wyglądać w przyszłości i jakie reformy potrzebne są dla poprawy ich codziennego życia.

„Mija dwadzieścia lat od wprowadzenia obywatelstwa UE. Wiele udało się w tym czasie osiągnąć. Nadszedł czas, by zastanowić się nad obecną sytuacją i nad tym, co niesie nam przyszłość”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości i obywatelstwa. „Ludzie oczekują od Europy konkretnych rezultatów, takich jak tańsze opłaty roamingowe, więcej praw dla ofiar przestępstw oraz łatwiejsze zakupy internetowe dla konsumentów – i właśnie to im dajemy. Chcemy, aby obywatele stale mogli korzystać ze swoich praw i dlatego poświęcamy cały rok tym, którzy w europejskim projekcie są najważniejsi – naszym obywatelom. Europejski Rok Obywateli jest dla nas okazją, aby Was wysłuchać i dowiedzieć się, jakie macie pragnienia i w jaki sposób możemy razem budować Unię Europejską przyszłości.”

Europejski Rok Obywateli zbiega się z 20. rocznicą wprowadzenia obywatelstwa UE w chwili wejścia w życie Traktatu z Maastricht w 1993 r. Rok 2013 będzie również rokiem przyjęcia przez Komisję kolejnego sprawozdania na temat obywatelstwa UE (zob. sprawozdanie z 2010 r.: IP/10/1390). Przedstawi ono kolejne planowane inicjatywy UE mające na celu usunięcie istniejących wciąż przeszkód utrudniających obywatelom pełne korzystanie ze swoich praw. Rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. to również właściwy moment do prowadzenia szerokiej debaty na temat przyszłości.

W ramach przygotowań do Europejskiego Roku Obywateli, Komisja przeprowadziła w okresie od 9 maja do 9 września 2012 r. szeroko zakrojoną konsultację społeczną, pytając obywateli UE, jakie problemy napotykają w korzystaniu z przysługujących im jako obywatelom unijnym praw (zob. IP/12/461). Odpowiedzi, które są obecnie analizowane, zostaną uwzględnione w sprawozdaniu na temat obywatelstwa, które opublikowane zostanie w dniu 9 maja 2013 r.

W ramach Europejskiego Roku Obywateli politycy rozpoczęli prowadzenie bezpośrednich debat z obywatelami na temat przyszłości Europy. W 2013 r. debaty takie będą się odbywały w całej Unii. Każdy będzie mógł wziąć w nich udział: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_pl.htm. Pierwsze debaty odbyły się już w Hiszpanii, Austrii i Niemczech, a wiele innych jeszcze przed nami.

Europejski Rok Obywateli zostanie oficjalnie zainicjowany debatą z obywatelami, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2013 r. w Dublinie. Zbiegnie się to z rozpoczęciem prezydencji irlandzkiej w Radzie.

Kontekst

Dzisiejsza publikacja decyzji o ustanowieniu roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli w Dzienniku Urzędowym UE, unijnym dzienniku ustaw, jest wynikiem przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę wniosku Komisji z sierpnia 2011 r. (zob. IP/11/959).

Decyzja ta wyznacza budżet dla Europejskiego Roku Obywateli w wysokości 1 mln EUR. Ostateczny poziom tego budżetu jest obecnie negocjowany w ramach budżetu UE na 2013 r.

W kampanii informacyjnej Europejskiego Roku Obywateli wykorzystane zostaną możliwie najlepiej dostępne narzędzia i materiały (takie jak strony internetowe, portale, nagrania wideo, broszury, imprezy itp.). Będzie to miało na celu informowanie o dostępnych wielojęzycznych narzędziach służących informacji i czynnemu uczestnictwu (w tym Europe Direct, Your Europe, SOLVIT, interaktywne kształtowanie polityki, europejska inicjatywa obywatelska, petycje) oraz promowanie korzystania z nich, tak aby zająć się problemami nurtującymi obywateli i odczuwalnie poprawić ich codzienne życie. Aby osiągnąć ten cel, Komisja ściśle współpracuje z innymi instytucjami UE, organami państw członkowskich (na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym) i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Aby współpracować z Komisją przy organizowaniu Europejskiego Roku Obywateli, organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Unii zawarły specjalne przymierze. To „Przymierze na rzecz Europejskiego Roku Obywateli” (European Year of Citizens Alliance, EYCA, http://ey2013-alliance.eu/) jest kluczowym partnerem strategicznym reprezentującym społeczeństwo obywatelskie.

Dodatkowe informacje

Włącz się do wielkiej debaty europejskiej:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_pl.htm.

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Strona Europejskiego Roku Obywateli:

http://www.europa.en/citizens-2013

Oficjalna decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca Europejski Rok Obywateli:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Twoja Europa – Pomoc i porady dla obywateli UE i ich rodzin:

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm

Sprawozdanie w sprawie obywatelstwa UE z 2010 r.(w którym wezwano do ustanowienia Europejskiego Roku Obywateli):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_pl.pdf

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar