Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. november 2012

2013. aasta on Euroopa kodanike aasta. Löö kaasa arutelus oma õiguste ja Euroopa tuleviku teemal!

2013. aasta on nimetatud ametlikult Euroopa kodanike aastaks. Kuna ELi kodakondsuse kehtestamisest möödub 20 aastat, keskendutakse 2013. aastal nii kodanike jaoks juba saavutatule kui ka nende ootuste täitmisele tulevikus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta avaldati täna Euroopa Liidu Teatajas. Kogu aasta vältel toimuvatel üritustel jagatakse selgitusi selle kohta, kuidas inimesed oma ELi õigustest kasu saaksid ja millised strateegiad ja programmid on selleks olemas. Euroopa aastal edendatakse ka kogu Euroopa Liidus kodanikega toimuvat arutelu selle üle, milline peaks Euroopa Liit tulevikus olema ja milliseid reforme oleks vaja inimeste igapäevaelu edendamiseks.

„20 aasta jooksul pärast Euroopa kodakondsuse loomist on palju saavutatud. Nüüd on aeg vaadata, kus me oleme ja mida tulevik võiks tuua”, ütles Euroopa Komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Inimesed ootavad Euroopalt konkreetseid tulemusi ning väiksemate rändlustasude, kuriteoohvrite õiguste parema kaitse ja tarbijate jaoks lihtsama veebikaubanduse näol me neile seda pakumegi. Me tahame jätkata kodanike õiguste tagamist ja oleme otsustanud pühendada terve aasta neile, kes on kogu Euroopa projekti keskmes – meie kodanikele. Euroopa kodanike aasta on meie jaoks võimalus kuulata teid ja saada teada, millised on teie soovid ja kuidas me saaksime Euroopa Liitu ühiselt kujundada.”

Euroopa kodanike aasta langeb kokku ELi kodakondsuse kehtestamise 20. aastapäevaga, sest just 1993. aastal jõustus Maastrichti leping. 2013. aastal võtab komisjon vastu ka järgmise ELi kodakondsust käsitleva aruande (vt 2010. aasta aruanne IP/10/1390), kus esitatakse täiendavad sihipärased ELi algatused selliste järelejäänud takistuste kõrvaldamiseks, mis ei lase kodanikel oma õigusi täielikult kasutada. Aasta enne Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimisi on ühtlasi sobiv hetk laiaulatuslikuks aruteluks tuleviku teemal.

Euroopa aastat ette valmistades korraldas komisjon 9. maist kuni 9. septembrini 2012 laiaulatusliku avaliku arutelu ja küsis kodanikelt, milliseid probleeme on neil esinenud, rakendades oma õigusi ELi kodanikena (vt IP/12/461). Vastuste tulemused, mida praegu analüüsitakse, lisatakse 9. mail 2013 avaldatavasse ELi kodakondsust käsitleva aruandesse.

Kavandatava aasta raames on poliitikud hakanud korraldama kodanikega vahetuid arutelusid Euroopa tuleviku üle. Sellised arutelud hakkavad toimuma üle terve liidu kogu 2013. aasta vältel. Igaüks on teretulnud neil osalema http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_et.htm. Esimesed arutelud on juba toimunud Hispaanias, Austrias ja Saksamaal ning mitu on kohe toimumas.

Euroopa kodanike aasta avaürituseks on 10. jaanuaril 2013 Dublinis kodanikega peetav mõttevahetus, mis langeb ühtlasi kokku Iirimaa eesistumisperioodi algusega Euroopa Liidu Nõukogus.

Taust

Pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni poolt 2011. aasta augustis tehtud ettepaneku (vt IP/11/959) vastu võtsid, avaldati täna ELi õigusaktide kogumikus Euroopa Liidu Teataja otsus 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks nimetamise kohta.

Käesoleva otsusega nähakse Euroopa aasta eelarveks ette 1 miljon eurot. Euroopa aastaks eraldatava eelarve lõplik suurus otsustatakse käimasolevatel läbirääkimistel ELi 2013. aasta eelarve üle.

Selleks et kodanike muredega tegeleda ja nende igapäevaelu tõepoolest paremaks muuta, võetakse Euroopa aasta teavituskampaanias kasutusele kõik olemasolevad vahendid ja materjalid (näiteks veebisaidid, portaalid, videod, brošüürid, sündmused jne), aidates nii suurendada vastavateemalist teadlikkust ja edendada nende kasutamist, samuti kasutatakse ära olemasolevad mitmekeelsed teabe- ja osalusvahendid (sealhulgas Europe Direct, Sinu Euroopa, SOLVIT, interaktiivne poliitikakujundamine, Euroopa kodanikualgatus, petitsioonid). Korraldustöös teeb komisjon tihedat koostööd teiste ELi institutsioonide, liikmesriikide ametiasutuste (riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil) ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Kodanikuühiskonna organisatsioonide ELi ülene liit on väljendanud selget soovi teha komisjoniga Euroopa aastal koostööd. See kodanike ühendus nimega European Year of Citizens Alliance (EYCA, http://ey2013-alliance.eu/) on peamine kodanikuühiskonda esindav partner.

Lisateave

Ühine suure euroopateemalise aruteluga:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_et.htm.

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Euroopa kodanike aasta veebisait:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ametlik otsus Euroopa kodanike aasta kohta:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Teie Euroopa – praktiline teave ELi kodanikele ja nende peredele:

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_et.htm

ELi kodakondsust käsitlev 2010. aasta aruanne (milles tehti üleskutse kuulutada välja Euroopa kodanike aasta):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_et.pdf

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar