Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

EU-kommissionen föreslår europeisk strategi för hållbar bioekonomi

Bryssel den 13 februari 2012 – EU-kommissionen antar i dag en strategi för att styra den europeiska ekonomin i riktning mot en större och mer hållbar användning av förnybara resurser. Befolkningen i världen närmar sig nio miljarder, och naturresurserna är ändliga. Europa behöver därför förnybara ekologiska resurser som ger säkra och hälsosamma livsmedel, djurfoder, material, energi och andra produkter. I EU-kommissionens handlingsplan Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe presenteras en enhetlig strategi för olika sektorer och discipliner. Målet är ett innovativare och utsläppssnålare samhälle med hållbart jordbruk och fiske, livsmedelstrygghet och hållbar användning av förnybara biologiska resurser i industrin som samtidigt garanterar biologisk mångfald och miljöskydd. Planen är därför inriktad på tre huvuddelar: utveckla nya tekniker och processer för bioekonomin, utveckla marknaderna och konkurrenskraften i bioekonomisektorer och uppmana beslutsfattare och berörda parter att fördjupa samarbetet.

–Europa måste gå över till en ekonomi som inte längre är beroende av olja, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. En ökad användning av förnybara resurser är inte längre ett alternativ, det är en nödvändighet. Vi måste driva på övergången från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle med forskning och innovation som motor. Det är bra för miljön, för livsmedels- och energitryggheten och för Europas framtida konkurrenskraft.

Termen bioekonomi innebär en ekonomi där man använder biologiska resurser från mark och hav, liksom avfall, som råvaror för livsmedel, djurfoder, industri och energiproduktion. Det omfattar även användning av biobaserade processer för hållbara industrier. Bioavfall har exempelvis en stor potential som ett alternativ till kemiskt gödsel eller för en övergång till bioenergi, och kan bidra till 2 % av EU:s mål för förnybar energi.

EU:s bioekonomi omsätter redan nästan 2 biljoner euro och ger över 22 miljoner jobb, 9 % av den totala sysselsättningen i EU. Den omfattar jordbruk, skogsbruk, fiske, livsmedelsproduktion, massa- och pappersproduktion liksom delar av kemi-, bioteknik- och energiindustrin. Varje krona som investeras i EU-finansierad forskning och innovation inom bioekonomi beräknas generera tio gånger pengarna i bioekonomisektorerna fram till 2025.

Bakgrund

Strategin har tre huvudpelare:

1) Investeringar i forskning, innovation och kompetens för bioekonomin, däribland EU-finansiering, nationell finansiering, privata investeringar och större samverkan med annan politik.

2) Utveckling av bioekonomisektorernas marknader och konkurrenskraft genom hållbar intensifiering av primärproduktionen, omvandling av avfallsflöden till förädlade produkter och ömsesidiga mekanismer för lärande för att öka produktionen och resurseffektiviteten. Till exempel kostar det de europeiska skattebetalarna mellan 55 och 90 euro att hantera ett ton livsmedelsavfall, och det genererar 170 miljoner ton koldioxid. Detta avfall skulle kunna omvandlas till bioenergi eller andra biobaserade produkter och skapa jobb och tillväxt.

3) Förstärkt politisk samordning och medverkan av berörda parter genom inrättande av en bioekonomipanel, ett observationsorgan för bioekonomi och regelbundna konferenser med berörda parter.

Syftet med strategin är att skapa samverkan med och komplement till andra politikområden, instrument och finansieringskällor som har samma mål, till exempel Sammanhållningsfonden, den gemensamma jordbruks- och fiskepolitiken, den integrerade havspolitiken samt miljö-, industri-, sysselsättnings-, energi- och hälsovårdspolitiken. Arbetet med strategin leddes av EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn med stöd av fyra andra kommissionärer: Antonio Tajani, Dacian Cioloş, Maria Damanaki och Janez Potočnik. I strategins centrum finns forskning och innovation, och den kommer först att läggas fram för EU-länderna vid konkurrensrådets möte den 21 februari 2012.

Vissa EU-länder, däribland Danmark, Finland, Tyskland, Irland och Nederländerna har redan infört bioekonomistrategier. Även Kanada, Kina, Sydafrika och USA har infört eller planerar egna ambitiösa strategier.

Kommissionens förslag tillhör flaggskeppsinitiativen Innovationsunionen och Ett resurseffektivt Europa i EU:s 2020-strategi. Behovet av att öka den offentliga finansieringen av forskning och innovation inom bioekonomi har lyfts fram i kommissionens forskningsprogram Horisont 2020. Man har föreslagit att 4,7 miljarder euro ska gå till livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, havs- och sjöfartsforskning och bioekonomi, med kompletterande stöd på andra Horisont 2020-­områden.

Mer information finns i MEMO/12/97.

Horisont 2020: www.ec.europa.eu/research/horizon2020.

Innovationsunionen: http://ec.europa.eu/innovation-union.

Ett resurseffektivt Europa:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_sv.htm.

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm.

Kontaktpersoner:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar