Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia navrhuje stratégiu pre udržateľné biohospodárstvo v Európe

Brusel 13. februára 2012 – Európska komisia dnes prijala stratégiu prechodu európskeho hospodárstva na rozsiahlejšie a udržateľnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov. Vzhľadom na to, že veľkosť celosvetovej populácie dosiahne v roku 2050 takmer 9 miliárd ľudí a prírodné zdroje sú obmedzené, Európa potrebuje obnoviteľné biologické zdroje pre bezpečné a zdravé potraviny a krmivo, ako aj pre materiály, energiu a iné produkty. V stratégii a akčnom pláne Komisie „Inovácie pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu“ sa načrtáva jednotný medzisektorový a medziodborový prístup k tejto otázke. Cieľom je inovatívnejšie hospodárstvo s nižším množstvom emisií, v rámci ktorého budú zosúladené potreby udržateľného poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, potravinovej bezpečnosti a udržateľného využívania obnoviteľných biologických zdrojov na priemyselné účely, pričom sa zabezpečí ochrana biodiverzity a životného prostredia. Plán sa preto zameriava na tri kľúčové aspekty: vývoj nových technológií a procesov v oblasti biohospodárstva; rozvoj trhov a konkurencieschopnosti v sektoroch biohospodárstva a presadzovanie užšej spolupráce tvorcov politiky a zainteresovaných strán.

„Európa sa musí pretransformovať na ekonomiku v období po skončení ropnej éry. Väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov už nie je iba jednou z možností, ale nevyhnutnosťou. Výskum a inovácie musia byť našou hnacou silou prechodu spoločnosti založenej na fosílnych zdrojoch na biologickú spoločnosť. Prospeje to nášmu životnému prostrediu, potravinovej a energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti Európy v budúcnosti“, uviedla komisárka pre výskum, inovácie a vedu Geoghegan-Quinnová.

Pojem „biohospodárstvo“ znamená hospodárstvo využívajúce biologické zdroje nachádzajúce sa na pevnine alebo v mori, ako aj odpad ako vstupný materiál pre výrobu potravín a krmiva, priemyselnú výrobu a výrobu energie. Vzťahuje sa aj na využívanie biologických procesov v udržateľných odvetviach. Biologický odpad má napríklad značný potenciál ako alternatíva chemických hnojív alebo na pretransformovanie na bioenergiu a môže predstavovať 2 % cieľa EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Obrat biohospodárstva EÚ už dnes dosahuje výšku takmer 2 bilióny EUR a je v ňom zamestnaných viac ako 22 miliónov ľudí, čo predstavuje 9 % celkovej zamestnanosti v EÚ. Zahŕňa to poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybné hospodárstvo, výrobu potravín, buničiny a papiera, ako aj časti chemického, biotechnologického a energetického odvetvia. Od každého eura investovaného do výskumu a inovácií v oblasti biohospodárstva financovaných EÚ sa očakáva, že do roku 2025 prinesie v sektoroch biohospodárstva 10 EUR pridanej hodnoty.

Súvislosti

Stratégia má tri hlavné piliere:

1) Investovanie do výskumu, inovácií a kvalifikácie v záujme biohospodárstva. Malo by to zahŕňať financovanie EÚ, vnútroštátne financovanie, súkromné investície a posilňovanie synergií s inými politickými iniciatívami.

2) Rozvoj trhov a zvyšovanie konkurencieschopnosti sektorov biohospodárstva prostredníctvom udržateľného zintenzívňovania prvovýroby, transformácie tokov odpadu na produkty s pridanou hodnotou, ako aj mechanizmov vzájomného získavania poznatkov na účely zvýšenia efektívnosti výroby a využívania zdrojov. Zneškodnenie jednej tony potravinového odpadu napríklad stojí európskeho daňovníka 55 až 90 EUR a takýto odpad je zdrojom 170 miliónov ton CO2. Tento odpad by sa mohol pretransformovať na bioenergiu alebo iné biologické produkty a zároveň by sa tak mohli vytvoriť nové pracovné miesta a zabezpečiť rast.

3) Posilnená politická spolupráca a intenzívnejšia účasť zainteresovaných strán prostredníctvom zriadenia Panela pre biohospodárstvo, monitorovacieho strediska pre biohospodárstvo a organizovania pravidelných konferencií zainteresovaných strán.

Cieľom stratégie je dosiahnuť synergie a komplementárnosť s ostatnými oblasťami politiky, nástrojmi a zdrojmi financovania, ktoré s nimi zdieľajú a plnia rovnaké ciele. Ide napríklad o Kohézny fond, spoločnú poľnohospodársku politiku a spoločnú politiku v oblasti rybného hospodárstva (SPP a SRP), integrovanú námornú politiku (INP), environmentálnu a priemyselnú politiku a politiku v oblasti zamestnanosti, energetiky a zdravia. Prípravu stratégie viedla komisárka Geoghegan-Quinnová za podpory štyroch členov Komisie: podpredsedu Tajaniho a komisára Cioloşa, komisárky Damanakiovej a komisára Potočnika. Táto stratégia, ktorej ťažiskom sú výskum a inovácie, bude po prvý raz predstavená členským štátom EÚ na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť, ktoré by sa malo konať 21. februára 2012.

Členské štáty EÚ, medzi ktoré patria Dánsko, Fínsko, Nemecko, Írsko a Holandsko, už prijali stratégie pre biohospodárstvo. V medzinárodnom meradle Kanada, Čína, Južná Afrika a USA už majú alebo plánujú svoje vlastné ambiciózne stratégie.

Návrh Komisie predstavuje jeden z operačných návrhov v rámci hlavných iniciatív Inovácia v Únii a Európa efektívne využívajúca zdroje stratégie Európa 2020. Potreba zvýšiť financovanie výskumu a inovácií v oblasti biohospodárstva z verejných zdrojov sa uznala v rámci budúceho programu Komisie pre výskum Horizont 2020. Pre výzvu „Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum a biohospodárstvo“ sa navrhlo 4,7 miliardy EUR a ďalším oblastiam Horizontu 2020 bude poskytnuté doplnkové financovanie.

Ďalšie informácie nájdete v MEMO/12/97.

Horizont 2020: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Inovácia v Únii: http://ec.europa.eu/innovation-union

Európa efektívne využívajúca zdroje:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_sk.htm

Európa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm

Kontaktné osoby:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar