Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon esitas ettepaneku Euroopa biomajanduse jätkusuutliku strateegia kohta

Brüssel, 13. veebruar 2012 – Euroopa Komisjon võttis täna vastu strateegia selleks, et suunata Euroopa majandust taastuvate loodusvarade ulatuslikuma ja jätkusuutlikuma kasutamise poole. Kuna Maa elanikkond suureneb 2050. aastaks 9 miljardini ja loodusvarade hulk on piiratud, vajab Euroopa tervisliku toidu ja sööda ning materjalide, energia jt kaupade tootmiseks taastuvaid bioloogilisi varusid. Komisjoni strateegias ja tegevuskavas „Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus” on esitatud selle küsimuse käsitlemiseks kooskõlaline, eri sektoreid ja valdkondi hõlmav lähenemisviis. Tegevuskava eesmärk on välja jõuda innovatiivsema, vähem CO2-heidet tekitava majanduseni, milles jätkusuutlik põllumajandus ja kalandus ning toiduga kindlustatus on ühitatud taastuvate loodusvarade jätkusuutliku tööstusliku kasutamisega ja tagatud on nii elurikkus kui ka keskkonna kaitse. Seepärast keskendutakse kavas kolmele olulisemale küsimusele: uute tehnoloogiasuundade ja tootmisprotsesside väljatöötamine biomajanduse valdkonnas; turgude ja konkurentsivõime arendamine biomajanduse eri sektorites ning poliitikakujundajate ja sidusrühmade koostöö tihendamine.

„Euroopa peab alustama üleminekut naftajärgsele majandusele. Taastuvate loodusvarade üha suurem kasutuselevõtt ei ole enam pelgalt valikuvõimalus, see on vajadus. Fossiilkütusel põhinevalt majanduselt biomajandusele üle minna aitavad meil teadusuuringud ja innovatsioon. See on kasulik meie keskkonnale, suurendab toidu ja energiaga kindlustatust ning Euroopa konkurentsivõimet tulevikus,” märkis teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn.

Termin „biomajandus” hõlmab tootmisharusid, milles toidu- ja sööda- ning tööstus- ja energiatootmise sisendina kasutatakse maa ja mere bioloogilisi varusid ning ka jäätmeid. See termin hõlmab ka bioprotsesside kasutamist säästvates tööstusharudes. Näiteks biojäätmed on arvestatav alternatiiv keemilistele väetistele ja sobivad ka bioenergia tooraineks, nendega saab katta 2% ELi taastuvenergia eesmärgist.

ELi biomajanduse käive on juba praegu ligikaudu 2 triljonit eurot ning sektor pakub tööd rohkem kui 22 miljonile inimesele, mis moodustab 9% ELi töötajaskonnast. Biomajandus hõlmab põllumajandust, metsandust, kalandust, toidu ning paberimassi ja paberi tootmist, samuti teatavat osa keemiatööstusest ning biotehnoloogia-ja energeetikasektorist. Prognooside kohaselt peaks iga ELi eelarvest biomajandusalastesse teadusuuringutesse ning innovatsiooni investeeritud euro tõstma biomajandussektori lisandväärtust 2025. aastaks 10 euro võrra.

Taust

Strateegia rajaneb kolmel põhialusel:

1) Investeerimine teadusuuringutesse, innovatsiooni ja biomajandusega seotud oskustesse. Selleks tuleks kasutada ELi rahastamist, liikmesriikide rahalisi vahendeid, erainvesteeringuid ning poliitikaalgatuste vastastikusest koosmõjust tekkivat sünergiat.

2) Turgude ja konkurentsivõime arendamine biomajanduse eri sektorites, mis saavutatakse esmatootmise jätkusuutliku intensiivistamisega, jäätmevoogude muutmisega lisandväärtusega toodeteks ning üksteiselt õppimisega, kuidas suurendada tootlikkust ja ressursitõhusust. Nii näiteks tekib toidujäätmetest 170 miljonit tonni CO2 ning ühe tonni toidujäätmete kõrvaldamiseks peab Euroopa maksumaksja kergendama oma rahakotti 55–90 euro võrra. Samas on võimalik muuta need jäätmed bioenergiaks või muudeks biotoodeteks, luua sellega uusi töökohti ja edendada majanduskasvu.

3) Poliitikasuundade parem kooskõlastamine ja huvirühmade osaluse suurendamine biomajanduse eksperdirühma ja biomajanduse vaatluspunkti loomise ning sidusrühmade korrapäraste konverentside kaudu.

Strateegia eesmärk on luua sünergiat muude, samadele eesmärkidele suunatud poliitikavaldkondade, vahendite ja rahastamisallikatega, nagu Ühtekuuluvusfond, ühine põllumajanduspoliitika ja kalanduspoliitika, integreeritud merenduspoliitika ning keskkonna-, tööstus-, tööhõive-, energeetika- ja tervishoiumeetmed ning tagada, et need üksteist paremini täiendaksid. Strateegia ettevalmistamist juhtis volinik Geoghegan-Quinn, keda abistasid veel neli komisjoni liiget: komisjoni asepresident Tajani ning volinikud Cioloş, Damanaki ja Potočnik. Kõnealust teadusuuringutel ja innovatsioonil põhinevat strateegiat kavatsetakse ELi liikmesriikidele esmakordselt tutvustada konkurentsinõukogu koosolekul 21. veebruaril 2012.

Mõned ELi liikmesriigid, nagu Iirimaa, Madalmaad, Saksamaa, Soome ja Taani, on oma biomajanduse strateegia juba kasutusele võtnud. Rahvusvahelises ulatuses on Kanada, Hiina, Lõuna-Aafrika ja USA oma kaugeleulatuva strateegia juba välja töötanud või tegelevad selle kavandamisega.

Komisjoni ettepanek kuulub strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuste „Innovatiivne liit" ja „Ressursitõhus Euroopa” raames esitatavate konkreetsete ettepanekute hulka. Vajadust suurendada avaliku sektori osa biomajandusalaste teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamises tunnistatakse ka komisjoni tulevases teadusuuringute rahastamise programmis „Horisont 2020”, mille raames tehakse ettepanek eraldada 4,7 miljardit eurot toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku põllumajanduse, mere- ja merendusuuringute ning biomajanduse probleemide lahendamiseks. Täiendavaid vahendeid on ette nähtud ka muude programmiga „Horisont 2020” seotud valdkondade rahastamiseks.

Lisateabe saamiseks vt MEMO/12/97

Programm „Horisont 2020”: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Innovatiivne liit: http://ec.europa.eu/innovation-union

Ressursitõhus Euroopa:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_et.htm

Strateegia „Euroopa 2020”: http://ec.europa.eu/europe2020/index_et.htm

Kontaktisikud:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar