Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår strategi for bæredygtig bioøkonomi i Europa

Bruxelles, den 13. februar 2012 – EU-Kommissionen har i dag vedtaget en strategi, der indebærer et skifte i den europæiske økonomi mod større og mere bæredygtig brug af fornybare ressourcer. Med en verdensbefolkning, der nærmer sig 9 milliarder i 2050, og begrænsede naturressourcer har Europa behov for fornybare biologiske ressourcer, som kan anvendes til sikre og sunde fødevarer og foderstoffer, til materialer, energi og andre produkter. Kommissionens strategi og handlingsplan "Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa" beskriver en sammenhængende, tværsektoriel og tværfaglig tilgang til problemstillingen. Målet er en mere innovativ økonomi med begrænset emission, som forener kravene om bæredygtigt landbrug og fiskeri, fødevaresikkerhed og bæredygtig brug af fornybare biologiske ressourcer, samtidig med at biodiversitet og miljøbeskyttelse sikres. Planen fokuserer derfor på tre hovedaspekter: at udvikle nye teknologier og processer til bioøkonomien, at udvikle markeder og konkurrenceevne i bioøkonomiske sektorer og at presse politikere og interessenter til at arbejde tættere sammen.

"Det er nødvendigt, at Europa foretager overgangen til en økonomi, der ikke er afhængig af olie. Øget brug af fornybare ressourcer er ikke længere blot en mulighed, det er en nødvendighed. Forskning og innovation skal være motoren, der driver denne overgang fra et samfund, der er baseret på fossile brændstoffer, til et, der er biobaseret. Det er godt for vores miljø, vores fødevare- og energisikkerhed og Europas konkurrencedygtighed i fremtiden", sagde kommissær for forskning, innovation og videnskab Máire Geoghegan-Quinn.

Udtrykket "Bioøkonomi" betyder en økonomi, der gør brug af biologiske ressourcer fra land, vand og affald i produktionen af fødevarer og foder og i industri- og energiproduktionen. Det dækker også brugen af biobaserede processer i bæredygtige industrier. Bioaffald har for eksempel et betydeligt potentiale som alternativ til kemiske gødningsstoffer eller for konvertering til bioenergi og kan bidrage med 2 % i forhold til EU's målsætning for vedvarende energi.

EU's bioøkonomi har allerede en omsætning på næsten 2 billioner EUR og beskæftiger mere end 22 millioner mennesker, hvilket er 9 % af den samlede beskæftigelse i EU. Bioøkonomien omfatter landbrug, skovbrug, fiskeri, produktion af fødevarer, papir og papirmasse samt dele af den kemiske industri, biotekindustrien og energiindustrien. Hver euro, der investeres i den EU-finansierede bioøkonomiske forskning og innovation, vurderes at kunne give 10 EUR værditilvækst i de bioøkonomiske sektorer i 2025.

Baggrund:

Strategien har tre hovedelementer:

1) Investering i forskning, innovation og færdigheder inden for bioøkonomien. Dette indebærer EU-finansiering, national finansiering, private investeringer og en styrkelse af samspillet med andre politikinitiativer.

2) Udvikling af markeder og konkurrenceevne inden for bioøkonomiske sektorer gennem en bæredygtig intensivering af den primære produktion, omdannelse af affald til produkter med merværdi og gensidige læringsmekanismer, så der opnås forbedringer inden for produktion og ressourceudnyttelse. For eksempel koster bortskaffelsen af fødevareaffald den europæiske skatteborger mellem 55 og 90 EUR pr. ton og producerer 170 ton CO2. Dette affald kunne anvendes til bioenergi eller andre biobaserede produkter og derved skabe job og vækst.

3) Styrket koordinering af politikken og inddragelse af interessenter via nedsættelsen af et bioøkonomipanel, et observationsorgan for bioøkonomien og jævnlige konferencer for de relevante parter.

Strategien tilstræber samspil og komplementaritet med andre politikområder, instrumenter og finansieringskilder, som arbejder med de samme målsætninger, f.eks. samhørighedsfonden, den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, den integrerede havpolitik samt miljø-, industri-, beskæftigelses-, energi- og sundhedspolitikkerne. Udformningen af strategien er foregået under ledelse af kommissær Máire Geoghegan-Quinn med støtte fra fire andre kommissærer: næstformand Tajani og kommissær Cioloş, Damanaki og Potočnik. Forskning og innovation er kernen i strategien, som vil blive præsenteret første gang for EU-medlemsstaterne ved samlingen i Rådet (konkurrenceevne) den 21. februar 2012.

EU-medlemsstater som Danmark, Finland, Holland, Irland og Tyskland har allerede bioøkonomiske strategier. Internationalt har lande som Canada, Kina, Sydafrika og USA enten færdige strategier eller strategier under udarbejdelse.

Kommissionens forslag er et af de operationelle forslag under EU 2020-strategiens flagskibe "Innovation i EU" og "Et ressourceeffektivt Europa". Behovet for at øge offentlig finansiering af bioøkonomisk forskning og innovation anerkendes i Kommissionens nye forskningsrammeprogram "Horisont 2020": 4,7 mia. EUR foreslås afsat til udfordringen "Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og bioøkonomi" med supplerende finansiering fra andre områder i Horisont 2020.

Der findes yderligere oplysninger i MEMO/12/97.

Horisont 2020: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Innovation i EU: http://ec.europa.eu/innovation-union

Et ressourceeffektivt Europa:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_da.htm.

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_da.htm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar