Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise navrhuje strategii pro udržitelné biohospodářství v Evropě

Brusel 13. února 2012 – Evropská komise dnes přijala strategii, která má evropskou ekonomiku posunout směrem k rozsáhlejšímu a udržitelnějšímu využívání obnovitelných zdrojů. Počet lidí na Zemi se do roku 2050 přiblíží 9 miliardám a přírodní zdroje jsou omezené. Evropa potřebuje obnovitelné biologické zdroje pro bezpečné a zdravé potraviny a krmiva, jakož i pro materiály, energii a další produkty. Strategie a akční plán Komise „Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu“ představuje soudržný, meziodvětvový a mezioborový přístup k této otázce. Cílem je inovativnější hospodářství produkující méně emisí, v němž budou sladěny požadavky na udržitelné zemědělství a rybolov, zabezpečení potravin a udržitelné využívání obnovitelných biologických zdrojů pro průmyslové účely a ve kterém bude zajištěna biologická rozmanitost a ochrana životního prostředí. Akční plán se proto zaměřuje na tři klíčové aspekty: vývoj nových technologií a procesů pro biohospodářství, rozvoj trhů a konkurenceschopnosti v odvětvích biohospodářství a snahu přimět tvůrce politiky a zúčastněné strany k užší spolupráci.

„Evropská ekonomika se musí přestat spoléhat výhradně na ropu. Větší využívání obnovitelných zdrojů již nepředstavuje možnost, ale nutnost. Musíme provést přechod ze společnosti založené na fosilních zdrojích na společnost založenou na biologických zdrojích, jehož hnací silou bude výzkum a inovace. Je to dobré pro naše životní prostředí, zabezpečení našich potravin a dodávek energie, a pro budoucí konkurenceschopnost Evropy,“ uvedla komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn.

Pojem „biohospodářství“ označuje ekonomiku využívající biologické pozemní a mořské zdroje a odpady jako vstupy pro výrobu potravin a krmiv, průmysl a výrobu energie. Zahrnuje rovněž využití biologických procesů pro udržitelná odvětví. Například biologický odpad má značný potenciál jako alternativa k chemickým hnojivům nebo pro přeměnu na bioenergii a může dosáhnout cíle 2% podílu obnovitelné energie v EU.

Biohospodářství Evropské unie již dosahuje obratu téměř 2 bilionů EUR a zaměstnává více než 22 milionů lidí – 9 % celkové zaměstnanosti v EU. Jedná se o odvětví zemědělství, lesnictví, rybolovu, výrobu potravin, papíru a celulózy a některé části chemického, biotechnologického a energetického průmyslu. Odhaduje se, že každé euro investované z prostředků EU do výzkumu a inovací v oblasti biohospodářství vytvoří v odvětvích biohospodářství do roku 2025 přidanou hodnotu ve výši 10 EUR.

Souvislosti

Strategie má tři hlavní pilíře:

1) Investice do výzkumu, inovací a dovedností pro biohospodářství. Tento pilíř by měl zahrnovat financování z prostředků EU i členských států, soukromé investice a posílení synergií s dalšími koncepčními iniciativami.

2) Rozvoj trhů a konkurenceschopnosti v odvětvích biohospodářství díky udržitelné intenzifikaci primární produkce, přeměně odpadů na produkty s přidanou hodnotou, i díky mechanismům vzájemného vzdělávání pro zlepšení efektivity výroby a využívání zdrojů. Například likvidace potravinářského odpadu stojí evropské daňové poplatníky 55 až 90 EUR za tunu a produkuje 170 milionů tun CO2. Tento odpad by mohl být přeměněn na bioenergii nebo jiné biologické produkty, což by vedlo k vytváření pracovních míst a k růstu.

3) Posílená koordinace politik a zapojení zúčastněných stran, a to vytvořením panelu pro biohospodářství, observatoře pro biohospodářství a pravidelných konferencí zúčastněných stran.

Strategie usiluje o vytváření synergií a doplňkových vztahů s jinými oblastmi politiky, nástroji a zdroji financování, jež s ní sdílejí a řeší stejné cíle. Patří sem například fondy soudržnosti, společná zemědělská politika a společná rybářská politika (SZP a SRP), integrovaná námořní politika, jakož i environmentální a průmyslová politika a politika v oblasti zaměstnanosti, energetiky a zdraví. Strategie byla připravena pod vedením komisařky Geoghegan-Quinn. Podporovali ji čtyři další členové Komise: místopředseda Komise Tajani, komisaři Cioloş a Potočnik a komisařka Damanaki. Strategie, jejímž jádrem jsou výzkum a inovace, bude poprvé předložena členským státům EU na zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 21. února 2012.

Z členských států již přijaly své strategie pro biohospodářství Dánsko, Finsko, Irsko, Německo a Nizozemsko.Na mezinárodní scéně své vlastní ambiciózní strategie již přijaly nebo plánují Kanada, Čína, Jihoafrická republika a USA.

Tento návrh Komise je jedním z operačních návrhů stěžejních iniciativ Unie inovací a Evropa účinněji využívající zdroje v rámci strategie Evropa 2020. Potřeba zvýšit financování výzkumu a inovací v oblasti biohospodářství z veřejných zdrojů byla uznána v rámci programu Horizont 2020: pro oblast „zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum a biohospodářství“ bylo navrženo 4,7 miliardy EUR, přičemž jiné oblasti programu Horizont 2020 poskytují doplňkové financování.

Další informace viz MEMO/12/97

Horizont 2020: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Unie inovací: http://ec.europa.eu/innovation-union

Evropa účinně využívající zdroje:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_cs.htm

Evropa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings +32 22963388

Monika Wcislo +32 22955604


Side Bar