Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията предлага стратегия за устойчива биоикономика в Европа

Брюксел, 13 февруари 2012 г. Европейската комисия днес прие стратегия за насочване на европейската икономика към по-интензивно и по-устойчиво използване на възобновяеми ресурси. Като се има предвид, че до 2050 г. населението на планетата ще се увеличи до 9 милиарда души и че природните ресурси са ограничени, Европа се нуждае от възобновяеми биологични ресурси за продоволствена сигурност, здравословна храна и фуражи, както и от материали, енергия и други продукти. Стратегията на Комисията, озаглавена „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“, и планът за действие към нея очертават последователен, междусекторен и интердисциплинарен подход към този проблем. Целта е да се изгради по-новаторска икономика с ниски емисии, която съчетава стремежа към продоволствена сигурност, устойчиво селско стопанство и рибарство с използването на възобновяеми биологични ресурси за целите на промишлеността, като се гарантират биологичното разнообразие и опазването на околната среда. По тази причина планът е насочен към три основни въпроса: разработване на нови технологии и процеси за биоикономиката, развиване на пазари и конкурентоспособност в този сектор и насърчаване на по-тясно сътрудничество между създателите на политиките и заинтересованите страни.

„Европа трябва да се премине към постпетролна икономика. По-интензивното използване на възобновяеми ресурси вече не е избор, а необходимост. Трябва да стимулираме прехода от общество, основано на изкопаеми горива, към биообщество, като двигател на този преход бъдат научноизследователската дейност и иновациите. От това ще спечелят нашата околна среда, продоволствената и енергийната ни сигурност, както и конкурентоспособността на Европа в бъдеще“, призова еврокомисарят, отговарящ за изследователската дейност, иновациите и науката, Мойра Гейгън-Куин.

Понятието „биоикономика“ означава икономика, използваща земни и морски биологични ресурси и отпадъци като суровини за производството на храни, фураж, промишлени стоки и енергия, както и употребата на биологични процеси за изграждане на устойчива промишленост. Биологичните отпадъци имат значителен потенциал като заместители на химичните торове и за преобразуване в биоенергия и с тяхна помощ могат да се постигнат 2 % от целта на ЕС за възобновяема енергия.

Биоикономиката на ЕС вече има оборот от почти 2 трилиона евро и осигурява работа на над 22 милиона души, което представлява 9 % от общата заетост в ЕС. Тя включва селско и горско стопанство, рибарство, производство на храни, пулп и хартия, както и някои аспекти на химическата, биотехнологичната и енергийната промишленост. Смята се, че всяко евро, инвестирано във финансираните от ЕС научноизследователски дейности и иновации в биоикономиката, ще генерира 10 евро добавена стойност в секторите на биоикономиката до 2025 г.

Контекст

Стратегията се основава на три главни стълба:

1) Инвестиции в научноизследователска дейност, иновации и умения в секторите на биоикономиката. Те включват финансиране от ЕС, национално финансиране, частни инвестиции и увеличаване на взаимодействието с други инициативи на политиката.

2) Разработване на пазари и развиване на конкурентоспособността в секторите на биоикономиката чрез устойчиво интензифициране на първичното производство, превръщане на отпадъчния поток в продукти с добавена стойност, както и чрез механизми за обмен на знания за подобряване на производството и ефективността на ресурсите. Депонирането на хранителни отпадъци например струва на европейския данъкоплатец между 55 и 90 евро/тон и се отделят 170 милиона тона въглероден диоксид. Тези отпадъци могат да се превърнат в биоенергия или други продукти на биологична основа, като спомогнат за създаването на работни места и растеж.

3) Засилена координация на политиките и участие на заинтересованите страни чрез създаване на работна група по биоикономика, Център за наблюдение по въпросите на биоикономиката и редовни конференции на заинтересованите страни.

Стратегията има за задача постигането на полезно взаимодействие и допълване с други области на политика и с различни инструменти и източници на финансиране, насочени към същите цели, като например общата селскостопанска политика, общата политика в областта на рибарството, интегрираната морска политика, както и политиките по отношение на промишлеността, енергетиката, заетостта, здравеопазването и опазването на околната среда. Подготовката на стратегията се ръководи от комисар Гейгън-Куин с подкрепата на четирима други комисари: заместник-председателя Таяни и комисарите Чолош, Даманаки и Поточник. В основата на стратегията са залегнали научноизследователската дейност и иновациите, а нейното първо представяне пред държавите-членки на ЕС ще се извърши в рамките на Съвета по въпросите на конкурентоспособността, който ще се проведе на 21 февруари 2012 г.

Стратегии за биоикономика вече са в сила в няколко държави-членки на ЕС, сред които Дания, Финландия, Германия, Ирландия и Нидерландия. На международната сцена държавите, които са въвели или планират въвеждането на подобни амбициозни стратегии, са Канада, Китай, Южна Африка и САЩ.

Предложението на Комисията е едно от оперативните предложения по водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“ — „Съюз за иновации“ и „Европа за ефективно използване на ресурсите“. Необходимостта от увеличаване на публичното финансиране на научноизследователската дейност и иновациите в биоикономиката е отчетена в бъдещата програма на Комисията за научни изследвания „Хоризонт 2020“. За инициативата „Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, морски изследвания и биоикономика“ са предложени 4,7 милиарда евро с допълнително финансиране в други области на „Хоризонт 2020“.

За повече информация вж. MEMO/12/97

„Хоризонт 2020“: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

„Съюз за иновации“: http://ec.europa.eu/innovation-union

„Европа за ефективно използване на ресурсите“:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_bg.htm

„Европа 2020“: http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm

За контакти:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar