Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 november 2012

Elektronisch geld: Commissie vraagt Hof van Justitie om België te beboeten wegens niet-uitvoering van EU-regels

De Europese Commissie heeft besloten om België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens het niet-uitvoeren van de richtlijn betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld. De Commissie heeft eveneens besloten het Hof te vragen België een dwangsom op te leggen voor elke dag dat de richtlijn niet volledig is uitgevoerd.

Richtlijn 2009/110/EG is in september 2009 aangenomen en alle EU-lidstaten hadden uiterlijk tot 30 april 2011 de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. De meeste lidstaten hebben uitvoeringswetgeving goedgekeurd. België heeft echter nog geen nationale maatregelen tot uitvoering van de richtlijn aangemeld bij de Commissie. De Commissie heeft België in april een met redenen omkleed advies toegezonden (zie IP/12/418).

Indien de richtlijn niet in alle lidstaten volledig ten uitvoer wordt gelegd, is het bedrijfsleven niet in staat de vruchten te plukken van een duidelijk rechtskader dat erop gericht is de interne markt te versterken en tegelijkertijd een adequaat prudentieel toezicht te garanderen.

De Commissie stelt voor om per dag een dwangsom op te leggen van 59.212,80 EUR, te betalen met ingang van de dag van de uitspraak van het Hof tot het moment waarop België de Commissie heeft meegedeeld dat het land de regels volledig in nationaal recht heeft omgezet.

De Commissie stelt deze geldboetes voor op grond van het Verdrag van Lissabon, rekening houdend met de duur en de ernst van de inbreuk en de grootte van de lidstaat. De definitieve beslissing over de dwangsommen berust bij het Hof.

Achtergrond

Met Richtlijn 2009/110/EG wordt het volgende beoogd:

  • de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve en veilige e-gelddiensten mogelijk maken;

  • nieuwe ondernemingen markttoegang bieden;

  • echte en effectieve concurrentie tussen alle marktdeelnemers bevorderen.

Dit alles moet consumenten, ondernemingen en de Europese economie als geheel ten goede komen.

In de richtlijn staat de modernisering van de EU-voorschriften betreffende elektronisch geld centraal, en meer in het bijzonder het gelijktrekken van de op instellingen voor elektronisch geld toepasselijke prudentiële regeling met de voor betalingsinstellingen geldende vereisten die zijn vastgelegd in de richtlijn betalingsdiensten (Richtlijn 2007/64/EG).

Elektronisch geld is een digitaal equivalent van contant geld dat is opgeslagen op een elektronische drager of op afstand op een server. Eén van de meest gebruikelijke soorten e-geld is de "elektronische portemonnee", waarbij gebruikers vrij geringe geldbedragen op hun betaalkaart of op een andere chipkaart opslaan voor het doen van kleine betalingen. E-geld kan echter ook worden opgeslagen op (en gebruikt via) mobiele telefoons of een rekening op internet.

Nadere informatie:

Elektronisch geld:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/index_en.htm

Stand van zaken met betrekking tot de omzetting van Richtlijn 2009/110/EG voor alle lidstaten:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72009L0110:NL:NOT

Het laatste nieuws over inbreukprocedures tegen alle lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Zie voor nadere informatie over de besluiten inzake inbreuken van deze maand MEMO/12/876 en voor algemene inbreukprocedures MEMO/12/12

Contact:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar