Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 listopada 2012 r.

Pomoc państwa: zdaniem Komisji sprzedaż spółek zależnych LOT-u nie stanowiła pomocy państwa

Komisja Europejska stwierdziła, że sprzedaż LOT Services, LOT Catering oraz LOT Aircraft Maintenance Services, spółek zależnych LOT-u, została przeprowadzona na warunkach rynkowych i w związku z tym nie zawierała elementu pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE.

Od 2009 r. LOT jest w trakcie restrukturyzacji. Spółka próbuje poprawić swoją sytuację finansową poprzez sprzedaż spółek zależnych i skoncentrowanie się na swojej głównej działalności gospodarczej – transporcie pasażerskim i towarowym.

Postępowanie wszczęte przez Komisję dotyczyło sprzedaży LOT Services (świadczącej usługi obsługi naziemnej), LOT Catering i LOT Aircraft Maintenance Services (świadczącej usługi obsługi technicznej samolotów). Spółki te zostały nabyte przez podmioty państwowe z pominięciem procedury otwartego i przejrzystego przetargu. Komisja musiała zatem upewnić się, że sprzedaż nie zawierała ukrytych dotacji na rzecz LOT-u.

Komisja zbadała warunki transakcji, w szczególności cenę zakupu oraz wyceny spółek sporządzone przed transakcją. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że sprzedaży dokonano zgodnie z warunkami, jakie zaakceptowałby prywatny podmiot działający na warunkach rynkowych (test prywatnego inwestora - TPI). Sprzedaż nie zawierała więc elementu pomocy państwa.

Informacje dodatkowe

Interwencje publiczne w przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą mogą zostać uznane za wolne od pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE, gdy są one przeprowadzane na warunkach, jakie zaakceptowałby prywatny podmiot działający na warunkach rynkowych (test prywatnego inwestora - TPI).

W przypadku gdy nie są spełnione warunki TPI, interwencja publiczna stanowi pomoc państwa, ponieważ przynosi beneficjentowi dodatkowe korzyści ekonomiczne, których nie mają jego konkurenci. Komisja przystępuje wówczas do oceny, czy pomoc taką można uznać za zgodną ze wspólnymi zasadami UE, które dopuszczają niektóre rodzaje pomocy.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.33337 w Rejestrze pomocy państwa na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji po wyjaśnieniu kwestii poufności. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w biuletynie State Aid Weekly e-News.

Kontakt :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar