Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 21 listopada 2012 r.

Wewnętrzny rynek energii: Komisja pozywa Polskę i Finlandię do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska pozywa Polskę i Finlandię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących wewnętrznego rynku energii. Do chwili obecnej Polska dokonała jedynie częściowej transpozycji dyrektywy w sprawie gazu do prawa krajowego. Finlandia nie dokonała natomiast ani pełnej transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej, ani dyrektywy dotyczącej gazu. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tych dyrektyw do dnia 3 marca 2011 r.

„Wykonywanie przepisów dotyczących wewnętrznego rynku energii jest niezbędne dla zakończenia procesu kształtowania się jednolitego rynku” – powiedział Günther Oettinger, europejski komisarz ds. energii. „Dzisiejsze wnioski w sprawie naruszeń są następstwem komunikatu z ubiegłego tygodnia w sprawie wewnętrznego rynku energii. Przepisy te będą podstawą dobrze funkcjonującego rynku; mamy zamiar osiągnąć ten cel w całej Unii Europejskiej. Dopiero wtedy konsumenci będą mogli w pełni odczuć korzyści wynikające z istnienia konkurencyjnego rynku.”

W przypadku Polski Komisja wnioskuje o karę pieniężną w wysokości 88 819,2 euro dziennie. W przypadku Finlandii Komisja proponuje karę pieniężną o dziennej stawce 32 140,8 euro za brak transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej oraz 28 569,6 euro dziennie za brak transpozycji dyrektywy dotyczącej gazu. Polska i Finlandia podlegałyby karze za każdy dzień od daty orzeczenia Trybunału potwierdzającego zarzuty Komisji aż do momentu, w którym powiadomią one Komisję, że w pełni wdrożyły przepisy do prawa krajowego.

Komisja może proponować tego rodzaju kary finansowe na mocy traktatu lizbońskiego, uwzględniając czas trwania i wagę naruszenia oraz wielkość państwa członkowskiego. Ostateczna decyzja w sprawie kary należy do Trybunału.

Komisja poruszyła kwestię niedokonania pełnej transpozycji dyrektyw w Finlandii i Polsce, wystosowując do tych dwóch państw wezwania do usunięcia uchybienia, odpowiednio we wrześniu i listopadzie 2011 r. Uzasadnione opinie przesłano Polsce w czerwcu 2012 r., a Finlandii w kwietniu 2012 r. Pomimo tych działań państwa te nadal nie dokonały pełnej transpozycji.

Dzisiejsze wnioski są uzupełnieniem wniosków dotyczących wniesienia spraw do Trybunału, które przyjęto w październiku (IP/12/1139). Komisja analizuje również sytuację w pozostałych państwach członkowskich, do których skierowała uzasadnione opinie dotyczące niedokonania pełnej transpozycji dyrektyw dotyczących energii elektrycznej i gazu.

Kontekst

W lutym 2011 r. szefowie państw i rządów UE zadeklarowali potrzebę zakończenia procesu tworzenia wewnętrznego rynku energii do 2014 r. Do tego celu niezbędna jest terminowa i pełna transpozycja do prawa krajowego przepisów UE dotyczących jednolitego rynku gazu i energii elektrycznej. Trzeci pakiet dotyczący wewnętrznego rynku energii zawiera podstawowe przepisy służące zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynków energii, w tym nowe zasady rozdzielania sieci od działalności dystrybucyjnej i handlowej, przepisy służące zwiększeniu niezależności i uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz przepisy dotyczące poprawy funkcjonowania rynków detalicznych z korzyścią dla konsumentów.

W zakres trzeciego pakietu dotyczącego wewnętrznego rynku energii wchodzą następujące dyrektywy:

  • dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (2009/73/WE)

  • dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (2009/72/WE)

Na mocy traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2009 r., w przypadku gdy państwa członkowskie nie dokonają transpozycji prawodawstwa UE do prawa krajowego w wymaganym terminie, Komisja może zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych w pierwszym postępowaniu.

Więcej informacji

Dyrektywa dotycząca energii elektrycznej (2009/72/WE) oraz dyrektywa dotycząca gazu (2009/73/WE) znajdują się tutaj.

Strona internetowa Komisji dotycząca wewnętrznego rynku energii:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Aktualne dane na temat naruszeń przepisów UE można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm.

Z listopadowym pakietem decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego można zapoznać się w NOTATCE/12/876.

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera NOTATKA/12/12.

Kontakt:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar