Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE PL

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21.11.2012

Komissio haastaa Suomen ja Puolan oikeuteen energiamarkkinasääntöjen puutteellisesta täytäntöönpanosta

Euroopan komissio nostaa kanteen Suomea ja Puolaa vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa, koska ne ovat saattaneet EU:n energian sisämarkkinoita koskevat säännöt puutteellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Suomi ei ole sisällyttänyt sähkö- eikä maakaasudirektiiviä kokonaisuudessaan kansalliseen lainsäädäntöönsä. Puola on puolestaan vienyt kaasudirektiivin säännökset vain osittain kansalliseen lainsäädäntöönsä. Jäsenvaltioiden oli saatettava nämä direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 3. maaliskuuta 2011.

Energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön täytäntöönpano on olennaisen tärkeää sisämarkkinoiden toteutumisen kannalta”, totesi EU:n energiakomissaari Günther Oettinger. ”Tämänpäiväiset toimet Suomea ja Puolaa vastaan ovat jatkoa komission viime viikolla antamalle energian sisämarkkinoita koskevalle tiedonannolle. Lainsäädäntö luo perustan toimiville sisämarkkinoille, ja komissio pyrkii määrätietoisesti varmistamaan sisämarkkinoiden toteutumisen kaikkialla EU:ssa, jotta kuluttajat voivat saada täyden hyödyn kilpailusta markkinoilla.”

Komissio vaatii kanteessaan Suomea maksamaan 32 140,80 euron suuruisen päiväsakon puutteellisesti täytäntöön pannusta sähködirektiivistä ja 28 569,60 euron päiväsakon puutteellisesti täytäntöön pannusta maakaasudirektiivistä. Puolalle komissio vaatii 88 819,20 euron suuruista päiväsakkoa. Päiväsakot tulevat maksettaviksi siitä päivästä alkaen, jona tuomioistuin on vahvistanut ne, kunnes Suomi ja Puola ovat ilmoittaneet komissiolle, että ne ovat saattaneet kyseiset EU-säännöt täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Komissio ehdottaa näitä sakkorangaistuksia Lissabonin sopimuksen nojalla ja ottaa sakkoa määrittäessään huomioon jäsenvaltion koon, sääntöjen rikkomisen keston ja sen, kuinka vakavasta rikkomisesta on kyse. Tuomioistuimella on lopullinen päätösvalta sakkojen suhteen.

Tätä aikaisemmin komissio on huomauttanut Suomelle ja Puolalle direktiivien puutteellisesta täytäntöönpanosta lähettämällä asiasta virallisen ilmoituksen Suomelle syyskuussa 2011 ja Puolalle marraskuussa 2011. Seuraavana toimenpiteenä komissio lähetti perustellun lausunnon Suomelle huhtikuussa 2012 ja Puolalle kesäkuussa 2012. Näistä toimista huolimatta kyseiset jäsenvaltiot eivät ole vieläkään saattaneet sääntöjä täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Tämänpäiväiset kanteet täydentävät komission lokakuussa nostamia kanteita (IP/12/1139). Komissio tarkastelee tilannetta myös muissa jäsenvaltioissa, joille se on lähettänyt sähkö- ja maakaasudirektiivien puutteellisesta täytäntöönpanosta perustellun lausunnon.

Taustatietoa

EU:n jäsenvaltioiden päämiehet ilmoittivat helmikuussa 2011, että energian sisämarkkinat on toteutettava vuoteen 2014 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on erittäin tärkeää, että kolmas energian sisämarkkinapaketti eli sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita koskevat EU:n direktiivit saatetaan osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Säädöspaketti sisältää keskeisiä säännöksiä energiamarkkinoiden moitteettomasta toiminnasta, kuten uusia sääntöjä, jotka koskevat verkkojen eriyttämistä, sääntöjä, joilla vahvistetaan kansallisten sääntelyelinten riippumattomuutta ja toimivaltaa, sekä sääntöjä, joilla parannetaan vähittäismarkkinoiden toimintaa kuluttajien eduksi.

Kolmas energian sisämarkkinapaketti käsittää seuraavat direktiivit:

  • Direktiivi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (2009/72/EY)

  • Direktiivi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (2009/73/EY)

Jos jäsenvaltiot eivät saata EU:n lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään vaadittuun määräaikaan mennessä, komissio voi 1. tammikuuta 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen nojalla pyytää tuomioistuinta määräämään jäsenvaltiolle taloudellisia seuraamuksia, kun asiaa käsitellään tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa.

Lisätietoja

Lisätietoja sähködirektiivistä (2009/72/EY) ja maakaasudirektiivistä (2009/73/EY) on saatavilla täältä.

Energian sisämarkkinoita koskeva komission verkkosivu: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Ajantasaisia tilastotietoja rikkomuksista yleisesti: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm.

Lisätietoja marraskuun rikkomusmenettelypakettiin liittyvistä päätöksistä: MEMO/12/876.

Yleistä tietoa rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12.

Yhteyshenkilöt:

Marlene Holzner (+32-2) 296 01 96

Nicole Bockstaller (+32-2) 295 25 89


Side Bar