Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 listopada 2012 r.

Połączenia przedsiębiorstw: Komisja zgadza się na wspólne przejęcie HDI w Polsce przez Talanx i Meiji Yasuda Life Insurance

Komisja Europejska zatwierdziła na podstawie rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw proponowane przejęcie wspólnej kontroli nad dwiema polskimi firmami ubezpieczeniowymi – HDI Asekuracja S.A. i HDI-Gerling Życie S.A. – przez firmy ubezpieczeniowe Talanx International AG z Niemiec i Meiji Yasuda Life Insurance z Japonii. Przejmowane firmy są obecnie kontrolowane wyłącznie przez Talanx. Komisja stwierdziła, że transakcja ta nie spowoduje problemów w zakresie konkurencji, jako że na rynku nadal obecni będą silni konkurenci.

Przedmiotowa transakcja dotyczy wyłącznie polskiego rynku ubezpieczeniowego. Komisja zbadała wpływ proponowanego przejęcia na konkurencję na rynkach ubezpieczeń na życie i innych produktów ubezpieczeniowych, na których działalność zainteresowanych spółek nakłada się na siebie. Jako że obie spółki dominujące działają na rynku reasekuracji, w wyniku omawianej transakcji powstałoby również powiązanie pionowe.

Komisja stwierdziła również, że transakcja ta nie spowoduje problemów w zakresie konkurencji, jako że łączny udział spółek w rynku jest niewielki i nie wzrośnie w wyniku transakcji. Ponadto na przedmiotowym rynku działać będzie wystarczająca liczba silnych konkurentów.

Komisja zbadała ostatnio sytuację na omawianych rynkach w kwietniu 2011 r., kiedy to Talanx i Meiji Yasuda Life Insurance Company przejęły wspólną kontrolę nad Wartą (zob. sprawa M.6521). Warunki w zakresie konkurencji na tych rynkach nie zmieniły się istotnie od czasu tego przejęcia.

Komisja uznała zatem, że proponowana transakcja nie utrudni znacząco skutecznej konkurencji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego1 (EOG) ani żadnej znacznej jego części.

Transakcję zgłoszono Komisji w dniu 17 października 2012 r.

Spółki i produkty

Talanx International AG jest spółką zależną Talanx AG, która jest z kolei spółką zależną niemieckiej spółki ubezpieczeń wzajemnych HDI V.a.G. Prowadzi ona działalność na całym świecie na rynkach ubezpieczeń na życie i innych produktów ubezpieczeniowych, a także na rynkach reasekuracji.

Meiji Yasuda Life Insurance Company jest japońską spółką ubezpieczeniową, oferującą usługi związane z ubezpieczeniami na życie i innymi produktami ubezpieczeniowymi oraz – w znacznie mniejszym zakresie – reasekurację. Działalność tej spółki w Polsce ogranicza się do udziałów w Warcie (zarówno w części związanej z ubezpieczeniami na życie, jak i w tej oferującej inne produkty ubezpieczeniowe) oraz w TU Europa, kontrolowanych wspólnie z Talanx.

HDI-Gerling Życie S.A. i HDI Asekuracja S.A. są polskimi spółkami, z których pierwsza oferuje usługi związane z ubezpieczeniami na życie i reasekuracją, a druga – usługi w zakresie innych produktów ubezpieczeniowych.

Przepisy i procedury dotyczące kontroli łączenia przedsiębiorstw

Komisja ma obowiązek przeprowadzania oceny połączeń i przejęć przedsiębiorstw, w których wysokość obrotów przekracza pewien określony próg (zob. art. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), a także zapobiegania koncentracjom, które mogłyby znacznie utrudniać skuteczną konkurencję na terenie EOG lub na jego znacznej części.

Zdecydowana większość zgłaszanych połączeń przedsiębiorstw nie stwarza problemów, jeśli chodzi o ewentualne zakłócenie konkurencji i – po rutynowej kontroli – jest zatwierdzana. Komisja ma na ogół 25 dni roboczych – od momentu zgłoszenia transakcji – na podjęcie decyzji o zezwoleniu (etap I) lub o wszczęciu szczegółowego postępowania wyjaśniającego (etap II).

Więcej informacji na temat wspomnianej sprawy można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6743

Kontakt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar