Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel/Strasbourg den 20 november 2012

Kommissionen presenterar den nya strategin En ny syn på utbildning

Ungdomsarbetslösheten är nära 23 % i hela Europa men samtidigt finns det mer än 2 miljoner lediga jobb. Europa måste tänka om beträffande utbildningssystemen ska kunna tillgodose arbetsmarknadens behov. Det är en svår utmaning i skenet av de senaste tidens åtstramningar och nedskärningar i utbildningsbudgetar. I dag lanserar Europeiska kommissionen en ny strategi kallad En ny syn på utbildning som uppmanar EU-länderna att omedelbart vidta åtgärder för att ungdomar ska kunna utveckla den kompetens som krävs av arbetsmarknaden och på så sätt nå sina jobbmål.

– En ny syn på utbildning är inte bara en fråga om pengar, säger utbildningskommissionären Androulla Vassiliou. Vi måste självklart investera mer i utbildning, men det är också tydligt att utbildningssystemen behöver moderniseras och bli mer flexibla för att motsvara behoven i dagens samhälle. Europas hållbara tillväxt är beroende av välutbildade och mångsidiga människor som kan bidra till innovation och entreprenörskap. För detta krävs effektiva och välriktade investeringar, men vi kommer inte att uppnå våra mål genom att minska utbildningsbudgetarna.

Strategin En ny syn på utbildning efterlyser en genomgripande förändring av utbildning med mer fokus på lärandets resultat, dvs. elevernas kunskaper, färdigheter och kompetens. Det räcker inte längre att bara ha en utbildning. Det är dessutom viktigt att förbättra grundläggande läskunnighet och matematikkunskaper och samtidigt utveckla elevernas entreprenörskunskap och initiativförmåga (se IP/12/1224 om större fokus på nya kunskaper i skolan).

Bedömningsmetoder måste anpassas och moderniseras för att säkerställa att utbildningen är relevant för elevernas och arbetsmarknadens behov. IT-användning och användning av öppna utbildningsresurser borde användas mer i alla lärosammanhang. Lärare måste dessutom uppdatera sina egna kunskaper genom regelbunden fortbildning. Strategin uppmanar också EU-länderna att stärka förhållandet mellan utbildning och arbetsgivare för att skapa en länk mellan företagen och klassrummen och ge unga människor en bild av arbetslivet genom ökat arbetsbaserat lärande. EU:s utbildningsministrar uppmanas också att utöka sitt samarbete kring arbetsbaserat lärande på nationell och europeisk nivå.

Andra föreslagna åtgärder innefattar ett nytt riktmärke för språkinlärning och riktlinjer för bedömning och utveckling av entreprenörskapsutbildning. Ett annat förslag är en konsekvensanalys på EU-nivå för att undersöka hur IT och öppna utbildningsresurser kan användas för att bana väg för nya initiativ under 2013 med öppna utbildningssystem med målet att maximera potentialen av IT för lärande.

Bakgrund

Kompetens är nyckeln till produktivitet och Europa måste svara på den ökade utbildningskvaliteten och tillgången på kompetens runtom i världen. Prognoser visar att mer än en tredjedel av jobben i EU kommer att kräva eftergymnasial utbildning 2020 och att endast 18 % av jobben förväntas vara lågkvalificerade.

För närvarande har 73 miljoner européer, runt 25 % av de vuxna, en låg utbildningsgrad. Nästan 20 % av femtonåringarna saknar godkänd läskunnighet, och i fem länder är mer än 25 % lågpresterande i läsförmåga (Bulgarien 41 %, Rumänien 40 %, Malta 36 %, Österrike 27,50 % och Luxemburg 26 %). Andelen ungdomar som lämnar skolan i förtid är fortfarande på oaccebtabelt höga nivåer i flera medlemsländer. I Spanien är det 26,5 % och i Portugal 23,2 % i jämförelse med EU:s mål på under 10 %. Mindre än 9 % av de vuxna deltar i livslångt lärande medan EU:s mål är 15 %.

Rekommendationerna som anges i En ny syn på utbildning baseras på uppgifter från 2012 års utbildningsöversikt, en ny årlig studie från kommissionen som sammanfattar kompetensen på arbetsmarknaden i EU-länderna.

En ny syn på utbildning i korthet:

  • Det behövs ett mycket starkare fokus på att utveckla grundläggande och övergripande färdigheter på alla nivåer. Detta gäller särskilt för entreprenörs- och IT-kunskaper.

  • Det finns ett nytt riktmärke för andraspråksinlärning. År 2020 ska minst 50 % av femtonåringarna kunna ett första främmande språk (42 % i dag) i dag och minst 75 % ska studera ett andra främmande språk (61 % i dag).

  • Det behövs investeringar för att etablera yrkesutbildningar i världsklass och öka nivån av arbetsbaserat lärande.

  • EU-länderna måste förbättra erkännandet av meriter och kompetens, inklusive dem som har införskaffats utanför det formella utbildningssystemet.

  • Teknik i allmänhet och internet i synnerhet måste utnyttjas till fullo. Skolor, universitet och yrkesutbildningar måste öka tillgängligheten till utbildning via öppna utbildningsresurser.

  • Reformerna måste stödjas av välutbildade, motiverade och entreprenörsinriktade lärare.

  • Finansieringen måste riktas för att maximera investeringarnas lönsamhet. Det behövs mer debatt på både nationell nivå och EU-nivå utbildningars finansiering – speciellt för yrkesutbildningar och högre utbildningar.

  • Det är viktigt att ha en partnerskapsmodell. Både offentlig och privat finansiering behövs för att gynna innovation och öka idéutbyte mellan den akademiska världen och företag.

Erasmus för alla är kommissionens föreslagna program på 19 miljarder euro för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet vill dubbla antalet personer som får stipendier till kompetenshöjande insatser för studier, utbildning och volontärarbete utomlands till upp till 5 miljoner personer 2014–2020. Mer än två tredjedelar av programmets budget planeras gå till den här sortens rörlighet i utbildningssyfte, medan återstående medel ska vikas för projekt som fokuserar på samarbete för innovation, reformer och utbyte av bästa praxis.

Den 5 december presenterar kommissionen ett meddelande om ett ungdomssysselsättningspaket som även innefattar en föreslagen ungdomsgaranti. Det skulle innebära att EU-länderna måste ge varje ung person ett erbjudande om arbete, fortsatta studier eller fortbildning inom fyra månader från det att han eller hon avslutar sina studier eller blir arbetslös. Förslaget skulle innehålla riktlinjer som säkerställer ett lyckat och snabbt genomförande av garantin och skulle finansieras av EU-medel och i synnerhet av medel från Europeiska socialfonden.

Mer information

En ny syn på utbildning – strategi och bilagor

Europeiska kommissionen: Utbildning och fortbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar