Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli/Štrasburgu 20. novembra 2012

Komisia predkladá novú stratégiu prehodnotenia vzdelávania

Miera nezamestnanosti mládeže sa v Európskej únii blíži k 23 % a pritom je voľných viac ako 2 milióny pracovných miest, ktoré nemožno obsadiť. Európa musí radikálne prehodnotiť, ako môžu systémy vzdelávania a odbornej prípravy vybaviť absolventov takými zručnosťami, aké pracovný trh potrebuje. Ide o najnáročnejšiu výzvu v kontexte rozsiahlych úsporných opatrení a škrtov v rozpočtoch na vzdelávanie. Európska komisia dnes spúšťa novú stratégiu pod názvom „Prehodnotenie vzdelávania“, aby vyzvala členské štáty k prijatiu okamžitých opatrení, ktorými zabezpečia, že mladí ľudia si budú rozvíjať také zručnosti a kompetencie, aké sú na pracovnom trhu potrebné, a ktoré im zabezpečia dosiahnutie ich cieľov zameraných na rast a pracovné miesta.

Androulla Vassiliou, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Prehodnotenie vzdelávania nie je len otázkou peňazí: hoci je pravda, že do vzdelávania a odbornej prípravy musíme viac investovať, je zrejmé aj to, že systémy vzdelávania sa musia modernizovať a byť flexibilnejšie v spôsobe svojho fungovania, aby dokázali reagovať na reálne potreby dnešnej spoločnosti. Európa obnoví udržateľný rast len vtedy, ak bude produkovať vysokokvalifikovaných a pružných ľudí, ktorí dokážu prispieť k inováciám a podnikaniu. Základom je účinná a cielená investícia, no naše ciele nie je možno dosiahnuť škrtmi v rozpočte na vzdelávanie.“

Stratégia nazvaná „Prehodnotenie vzdelávania“ vyzýva k zásadnému posunu vo vzdelávaní s väčším zameraním sa na „výsledky vzdelávania“, čiže vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré študenti získavajú. Samotné absolvovanie štúdia už nestačí. Okrem toho je naďalej potrebné výrazne zlepšovať aj základné zručnosti ako čítanie, písanie a počítanie, ako aj podnikateľské zručnosti, a takisto sa musí rozvinúť či posilniť zmysel pre iniciatívnosť (pozri IP/12/1224 o väčšom dôraze na nové zručnosti v školách).

Ak chceme zabezpečiť, aby bolo vzdelávanie pre potreby študentov a pracovný trh relevantnejšie, musia sa upraviť a modernizovať metódy hodnotenia. Vo všetkých vzdelávacích kontextoch by sa malo rozšíriť používanie informačných a komunikačných technológií a otvorených vzdelávacích zdrojov. Je potrebné, aby si pedagógovia aktualizovali svoje vlastné zručnosti pomocou pravidelnej odbornej prípravy. Stratégia takisto vyzýva členské štáty k tomu, aby posilnili spojenia medzi vzdelávaním a zamestnávateľmi, vniesli podnikateľské vzdelávanie do škôl a poskytli mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si pracovný svet prostredníctvom praktickej výučby. Na ministrov zodpovedných za vzdelávanie v krajinách EÚ sa takisto apeluje, aby zintenzívnili spoluprácu v oblasti praktickej výučby, tak na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni.

Ďalšie navrhované opatrenia zahŕňajú nové kritériá týkajúce sa štúdia jazyka, usmernenia k hodnoteniu a rozvoju vzdelávania v oblasti podnikania a analýzu vplyvu využívania informačných a komunikačných technológií a otvorených vzdelávacích zdrojov vo vzdelávaní na úrovni EÚ, ktorá má v roku 2013 pripraviť cestu novej iniciatíve v oblasti sprístupňovania vzdelávania zameranej na zvýšenie potenciálu informačných a komunikačných technológií pre vzdelávanie na maximum.

Súvislosti

Zručnosti sú kľúčom k produktivite a je potrebné, aby Európa reagovala na celosvetové zvyšovanie kvality vzdelávania a ponuky zručností. Podľa predpovedí bude v roku 2020 viac ako tretina pracovných miest v EÚ vyžadovať kvalifikácie terciárneho stupňa a nízkokvalifikované pracovné sily budú potrebné len pri 18 % pracovných miest.

V súčasnosti má 73 miliónov Európanov, t. j. asi 25 % dospelých osôb, ukončené vzdelanie na nízkej úrovni. Takmer 20 % osôb vo veku 15 rokov nevie dobre čítať a písať a v piatich krajinách žije viac ako 25 % osôb, ktoré majú problémy s čítaním (Bulharsko 41 %, Rumunsko 40 %, Malta 36 %, Rakúsko 27,5 % a Luxembursko 26 %). V niektorých členských štátoch je stále neprijateľná miera predčasného ukončenia školskej dochádzky: v Španielsku 26,5 % a v Portugalsku 23,2 % (cieľ EÚ predstavuje menej ako 10 %). Na celoživotnom vzdelávaní sa zúčastňuje menej ako 9 % dospelých osôb (cieľ EÚ predstavuje 15 %).

Odporúčania uvedené v dokumente o prehodnotení vzdelávania sú založené na zisteniach „Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy“ za rok 2012, nového ročného prieskumu Komisie, ktorý ponúka prehľad ponúkaných zručností v členských štátoch.

Prehodnotenie vzdelávania v skratke:

  • Je potrebné klásť oveľa väčší dôraz na rozvoj prierezových zručností a základných zručností na všetkých úrovniach. Ide najmä o podnikateľské zručnosti a zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií.

  • Nové kritériá týkajúce sa štúdia cudzích jazykov: do roku 2020 by malo mať aspoň 50 % osôb vo veku 15 rokov znalosti prvého cudzieho jazyka (dnes 42 %) a aspoň 75 % osôb by sa malo učiť druhý cudzí jazyk (dnes 61 %).

  • Je potrebné investovať do budovania systémov vzdelávania a odbornej prípravy na svetovej úrovni a zvýšiť podiel praktickej výučby vo vzdelávaní.

  • Je potrebné, aby členské štáty zlepšili uznávanie kvalifikácií a zručností vrátane kvalifikácií a zručností nadobudnutých mimo systému formálneho vzdelávania a odbornej prípravy.

  • Je nutné v plnej miere využívať technológie, a najmä internet. Školy, univerzity a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy musia rozšíriť prístup ku vzdelávaniu prostredníctvom otvorených vzdelávacích zdrojov.

  • Tieto reformy musia podporiť kvalitne vyškolení a motivovaní pedagógovia so znalosťami v oblasti podnikania.

  • Financovanie musí byť cielené, aby sa investície vrátili v maximálnej možnej miere. Je potrebné, aby diskusie o financovaní vzdelávania, najmä odborného a vysokoškolského vzdelávania, prebehli na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EÚ.

  • Rozhodujúci je prístup založený na partnerstve. Na podporu inovácií a zintenzívnenie výmeny skúseností medzi akademickou obcou a podnikateľským svetom sú potrebné financie tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore.

Erasmus pre všetkých, program, ktorý navrhla Komisia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu s rozpočtom vo výške 19 miliárd EUR, by sa mal zamerať na dosiahnutie dvojnásobného počtu osôb, ktorým bude udelený grant na zvyšovanie zručností v rámci štúdia, odbornej prípravy a dobrovoľníckej práce v zahraničí, a v období rokov 2014 – 2020 by mal tento počet osôb predstavovať 5 miliónov. Viac ako dve tretiny rozpočtu tohto programu by bolo venovaných na vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov a zvyšok prostriedkov pridelených na tento program by sa mal sústrediť na spoluprácu s cieľom podporiť inovácie, reformy v príslušných politikách a spoločné využívanie osvedčených postupov.

5. decembra by mala Komisia predložiť balík opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí vrátane navrhovanej „ochrany mládeže“. Na základe neho by sa od členských štátov vyžadovalo prijatie takých opatrení, ktorými sa zabezpečí, aby každá mladá osoba dostala do štyroch mesiacov od ukončenia školy alebo od straty zamestnania serióznu ponuku zamestnania alebo odbornej prípravy alebo ďalšieho vzdelávania. V návrhu by sa počítalo s plným využitím finančných prostriedkov EÚ, najmä Európskeho sociálneho fondu.

Viac informácií možno nájsť na stránkach

Stratégia „Prehodnotenie vzdelávania“ a prílohy

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliou

Sledujte Androullu Vassiliou na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)


Side Bar