Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel/Straatsburg, 20 november 2012

Commissie presenteert nieuwe strategie "Een andere kijk op onderwijs"

De jeugdwerkloosheid bedraagt bijna 23% in heel de Europese Unie; toch zijn er tegelijkertijd meer dan 2 miljoen vacatures die niet ingevuld kunnen worden. Europa moet grondig herbekijken hoe onderwijs- en opleidingsstelsels voor de vaardigheden kunnen zorgen die de arbeidsmarkt nodig heeft. De uitdaging zou niet groter kunnen zijn in de context van wijdverbreide bezuinigingsmaatregelen en bezuinigingen in onderwijsbegrotingen. Vandaag lanceert de Europese Commissie een nieuwe strategie, "Een andere kijk op onderwijs", om lidstaten aan te moedigen onmiddellijk actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat jongeren de vaardigheden en competenties ontwikkelen die de arbeidsmarkt nodig heeft en om hun doelstellingen voor groei en banen te verwezenlijken.

Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, zei hierover: "Een andere kijk op onderwijs is niet gewoon een kwestie van geld: hoewel we meer in onderwijs en opleiding moeten investeren, is het duidelijk dat onderwijsstelsels ook moeten moderniseren en flexibeler te werk moeten gaan om te beantwoorden aan de werkelijke behoeften van de huidige samenleving. Europa kan pas duurzaam groeien door voor hoogopgeleide en veelzijdige mensen te zorgen die kunnen bijdragen tot innovatie en ondernemerschap. Efficiënte en goed gerichte investeringen zijn essentieel hiervoor, maar we zullen onze doelstellingen niet verwezenlijken door onderwijsbegrotingen te verkleinen."

Een andere kijk op onderwijs vraagt om een ingrijpende verandering in onderwijs, met meer aandacht voor leerresultaten: de kennis, vaardigheden en competenties die studenten aanleren. Onderwijs genoten hebben is op zich niet langer voldoende. Verder moeten elementaire taal- en rekenvaardigheden nog altijd aanzienlijk verbeterd worden, en ondernemersvaardigheden en initiatief moeten nog ontwikkeld en versterkt worden (zie IP/12/1224 over de oproep naar meer aandacht op nieuwe vaardigheden in scholen).

Om ervoor te zorgen dat onderwijs beter inspeelt op de behoeften van studenten en de arbeidsmarkt, moeten beoordelingsmethoden aangepast en gemoderniseerd worden. Het gebruik van ICT en open onderwijsmiddelen (OER's) moet grootschaliger worden in alle leeromgevingen. Leraren moeten hun eigen vaardigheden onderhouden door regelmatige bijscholing. Met de strategie worden lidstaten ook verzocht om de banden tussen onderwijs en werkgevers aan te halen, het ondernemerschap de klas binnen te brengen en jongeren te laten proeven van het werkzame leven door meer opleiding op de werkplek. De ministers van Onderwijs van de EU worden ook aangemoedigd om hun samenwerking te vergroten inzake opleiding op de werkplek op nationaal en Europees niveau.

Andere voorgestelde maatregelen zijn onder meer een nieuw ijkpunt voor taalverwerving, richtlijnen voor de beoordeling en ontwikkeling van onderwijs van ondernemerschap en een analyse van het effect op EU-niveau van het gebruik van ICT en OER's in onderwijs om de weg vrij te maken voor een nieuw initiatief in 2013 over "Het openstellen van onderwijs" met als doel het potentieel van ICT voor onderwijs ten volle te benutten.

Achtergrond

Vaardigheden zijn cruciaal voor de productiviteit en Europa moet reageren op de wereldwijde toename van de kwaliteit van onderwijs en het aanbod aan vaardigheden. Uit prognoses blijkt dat er in 2020 voor meer dan een derde van de banen in de EU tertiaire kwalificaties nodig zullen zijn en dat naar verwachting slechts 18% van de banen voor laaggeschoolden zal zijn.

Momenteel zijn 73 miljoen Europeanen, ongeveer 25% van de volwassenen, laagopgeleid. Bijna 20% van 15-jarigen hebben onvoldoende taalvaardigheden, en in vijf landen heeft meer dan 25% beperkte leesvaardigheden (Bulgarije 41%, Roemenië 40%, Malta 36%, Oostenrijk 27,5%, en Luxemburg 26%). Het aantal vroegtijdige schoolverlaters blijft in verscheidene lidstaten onaanvaardbaar hoog: in Spanje bedraagt dit 26,5% en in Portugal 23,2% (de doelstelling van de EU ligt onder 10%). Minder dan 9% van de volwassenen neemt deel aan een leven lang leren (de doelstelling van de EU is 15%).

De aanbevelingen die in "Een andere kijk op onderwijs" beschreven zijn, zijn gebaseerd op de bevindingen van de Onderwijs- en opleidingenmonitor van 2012, een nieuw jaarlijks onderzoek van de Commissie waarin het aanbod aan vaardigheden in de lidstaten beschreven is.

"Een andere kijk op onderwijs" in het kort:

  • Er moet veel meer aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van transversale en basisvaardigheden op alle niveaus. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemers- en IT-vaardigheden.

  • Een nieuw ijkpunt voor vreemde-taalverwerving: tegen 2020 moet minstens 50% van 15-jarigen een eerste vreemde taal kennen (momenteel is dat 42%) en moet minstens 75% een tweede vreemde taal studeren (momenteel 61%).

  • Investeringen zijn nodig om stelsels van wereldklasse voor beroepsonderwijs en -opleiding op te bouwen en om het niveau van opleiding op de werkplek te verhogen.

  • Lidstaten moeten de erkenning van kwalificaties en vaardigheden verbeteren, waaronder die welke aangeleerd zijn buiten het formele onderwijs- en opleidingsstelsel.

  • Technologie, in het bijzonder het internet, moet ten volle benut worden. Scholen, universiteiten en beroeps- en opleidingsinstellingen moeten de toegang tot onderwijs vergroten door open onderwijsmiddelen.

  • Deze hervormingen moeten ondersteund worden door goed opgeleide, gemotiveerde en ondernemende leerkrachten.

  • Er moet gefocust op financiering om de investeringen zo goed mogelijk te laten renderen. Overleg over de financiering van onderwijs is nodig op zowel nationaal niveau als dat van de EU – in het bijzonder voor beroeps- en hoger onderwijs.

  • Een partnerschapsbenadering is cruciaal. Zowel openbare als particuliere financiering is nodig om innovatie te bevorderen en kruisbestuiving tussen universiteiten en ondernemingen te laten toenemen.

Het doel van Erasmus voor iedereen - het door de Commissie voorgestelde programma van 19 miljard euro voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport – is de verdubbeling tot 5 miljoen in 2014-2020 van het aantal personen die beurzen krijgen om hun vaardigheden aan te scherpen via onderwijs, opleiding of vrijwilligerswerk in het buitenland. Meer dan twee derde van de begroting van het programma is bedoeld voor deze individuele leermobiliteit, terwijl de rest naar projecten gaat die gericht zijn op samenwerking met het oog op innovatie, beleidshervorming en het delen van goede werkwijzen.

Op 5 december presenteert de Commissie een werkgelegenheidspakket voor jongeren, met een voorstel voor een jeugdgarantie. Deze houdt in dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat elke jongere binnen vier maanden nadat hij of zij de school heeft verlaten of werkloos is geworden, een degelijke aanbieding krijgt van werk, opleiding of bijkomend onderwijs. Het voorstel voorziet in het vrije gebruik van EU-financiering en in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Meer informatie

Strategie "Een andere kijk op onderwijs" en bijlagen (Engels)

Europese Commissie: Onderwijs en Opleiding (Engels)

Website van Androulla Vassiliou (Engels)

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar