Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel/Štrasburk 20. listopadu 2012

Komise představuje přehodnocený přístup v oblasti vzdělávání

Míra nezaměstnanosti mladých lidí dosahuje téměř 23 % v celé Evropské unii – zároveň však existuje přes 2 miliony volných pracovních míst, jež nelze obsadit. Evropa potřebuje učinit radikální kroky a popřemýšlet o tom, jak systémy vzdělávání a odborné přípravy mohou zajistit dovednosti odpovídající potřebám trhu práce. Řešení tohoto problému se zdá být nanejvýš obtížné v kontextu rozsáhlých úsporných opatření a škrtů v rozpočtu v oblasti vzdělávání. Evropská komise dnes zahajuje novou strategii nazvanou přehodnocení vzdělávání, aby povzbudila členské státy k přijetí okamžitých opatření, jež zajistí, že mladí lidé budou rozvíjet dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné na trhu práce a díky nimž členské státy dosáhnou svých cílů růstu a zaměstnanosti.

Komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou k tomu uvedla: „Přehodnocení přístupu ke vzdělávání není jen otázkou peněz: i když je pravda, že je nutné více investovat do vzdělávání a odborné přípravy, je zřejmé, že je rovněž třeba, aby vzdělávací systémy byly modernizovány a pružněji reagovaly na skutečné potřeby dnešní společnosti. Evropa dosáhne obnovy udržitelného růstu, jen pokud zajistí vysoce kvalifikované pracovníky, kteří mohou přispět k inovaci a podnikání. K tomu jsou nezbytné efektivní a správně zacílené investice. Snížením rozpočtu v oblasti vzdělávání však těchto našich cílů nedosáhneme.“

Přehodnocení vzdělávání vyzývá k zásadnímu posunu paradigmatu v oblasti vzdělávání s důraznějším zaměřením se na „studijní výsledky“ – tj. znalosti, dovednosti a schopnosti, které studenti získají. Již nestačí, aby si student svá studia za daný čas pouze odseděl. Kromě toho je třeba podstatně zlepšit základní znalosti v oblasti gramotnosti a počtů a rozvinout nebo posílit podnikatelské dovednosti a smysl pro vlastní iniciativu (viz IP/12/1224 o výzvě k většímu důrazu na nové dovednosti ve školách).

Aby se zajistilo, že vzdělávání více odpovídá potřebám studentů a trhu práce, je třeba adaptovat a modernizovat metody hodnocení. Ve všech vzdělávacích kontextech by se mělo rozšířit využívání informačních a komunikačních technologií a otevřených vzdělávacích zdrojů. Je nutné, aby učitelé zlepšovali své dovednosti prostřednictvím pravidelných školení. Strategie rovněž vyzývá členské státy, aby posílily vazby mezi vzděláváním a zaměstnavateli, zapojily podnikatelskou sféru přímo do výuky a umožnily mladým lidem, aby se prostřednictvím výuky, která bude důrazněji zaměřena na pracovní činnosti, seznámili se životem v zaměstnání. Rovněž se vyzývají ministři školství států EU, aby urychlili spolupráci v oblasti učení založeného na pracovní činnosti na vnitrostátní a evropské úrovni.

Ostatní navrhovaná opatření zahrnují novou referenční úroveň týkající se studia jazyků, pokyny pro posuzování a rozvoj podnikatelského vzdělávání a posouzení dopadů na úrovni EU s ohledem na využívání informačních a komunikačních technologií a otevřených vzdělávacích zdrojů v oblasti vzdělávání. Cílem těchto opatření je připravit základy pro novou iniciativu v roce 2013, která se týká otevření vzdělávacích systémů za účelem maximalizace potenciálu informačních a komunikačních technologií pro učení.

Souvislosti

Dovednosti mají zásadní význam pro produktivitu práce a Evropa musí reagovat na celosvětové zvýšení kvality vzdělávání a nabídky dovedností. Z prognóz vyplývá, že více než třetina pracovních míst v EU bude v roce 2020 vyžadovat vysokoškolskou kvalifikaci a že pouze u 18 % pracovních míst se očekává nízká kvalifikace.

V současnosti má 73 milionů Evropanů (přibližně 25 % dospělých) nízkou úroveň vzdělání. Téměř 20 % patnáctiletých nedisponuje dostatečnými dovednostmi v oblasti gramotnosti a pět zemí má více než 25 % studentů, kteří mají problémy s porozuměním psanému textu (Bulharsko 41 %, Rumunsko 40 %, Malta 36 %, Rakousko 27,5 % a Lucembursko 26 %). Předčasné ukončování školní docházky je stále na nepřijatelně vysoké úrovni v několika členských státech: ve Španělsku činí 26,5 % a v Portugalsku 23,2 % (cílem EU je méně než 10 %). Méně než 9 % dospělých se účastní celoživotního učení (cílem EU je 15 %).

Doporučení uvedená v přehodnocení strategie v oblasti vzdělávání vycházejí z tzv. „monitoru vzdělávání a odborné přípravy za rok 2012“, nového každoročního průzkumu Komise, který nabízí přehled o nabídce dovedností v členských státech.

Stručné informace o přehodnocení vzdělávání:

  • Je nutné klást větší důraz na rozvoj průřezových dovedností a základních dovedností na všech úrovních. To se týká zejména podnikatelských dovedností a dovedností v oblasti informačních technologií.

  • Nová referenční úroveň týkající se studia jazyků: do roku 2020 by alespoň 50 % patnáctiletých mělo ovládat první cizí jazyk (oproti současným 42 %) a nejméně 75 % by mělo studovat druhý cizí jazyk (v současnosti 61 %).

  • Jsou nutné investice k vybudování systémů odborného vzdělávání a přípravy světové úrovně a ke zvýšení podílu učení založeného na pracovní činnosti.

  • Členské státy musí zlepšit uznávání kvalifikací a dovedností včetně dovedností získaných mimo formální systém vzdělávání a odborné přípravy.

  • Je třeba plně využívat technologie, zejména internet. Školy, univerzity a instituce odborného vzdělávání a přípravy musí rozšířit možnosti pro přístup ke vzdělávání prostřednictvím otevřených vzdělávacích zdrojů.

  • Oporou těchto reforem musí být dobře vyškolení, motivovaní učitelé s podnikatelským duchem.

  • Financování je třeba zacílit na co nejvyšší návratnost investic. Je nezbytná diskuse o financování vzdělávání jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU – zejména v oblasti odborného a vysokoškolského vzdělávání.

  • Rozhodující je přístup založený na partnerství. Je nutné financování z veřejných i soukromých zdrojů na podporu inovací a k posílení vzájemného obohacování mezi vysokými školami a podnikatelskou sférou.

Erasmus pro všechny, program navržený Komisí v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání, mládeže a sportu s rozpočtem ve výši 19 miliard EUR, si klade za cíl zdvojnásobit počet jednotlivců, kteří získají stipendium za účelem zlepšení dovedností v rámci studia, odborné přípravy a výkonu dobrovolnické činnosti v zahraničí, až na 5 milionů osob v období 2014–2020. Více než dvě třetiny rozpočtu programu by měly podporovat individuální mobilitu ve vzdělávání tohoto druhu a zbývající část by měla být vyhrazena na projekty zaměřené na spolupráci týkající se inovací, reformy politiky a sdílení osvědčených postupů.

Dne 5. prosince má Komise předložit balíček týkající se zaměstnanosti mladých lidí, jehož součástí je návrh záruky pro mladé lidi. Ten by měl požadovat, aby členské státy zajistily, že každý mladý člověk dostane kvalitní nabídku zaměstnání nebo odborné přípravy či dalšího vzdělávání do čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stal nezaměstnaným, nebo od ukončení školní docházky. Návrh by měl předpokládat plné využití finančních prostředků EU, zejména Evropského sociálního fondu.

Další informace

Strategie přehodnoceného přístupu v oblasti vzdělávání a přílohy

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar