Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел/Страсбург, 20 ноември 2012 г.

Комисията представя нова стратегия за преосмисляне на образованието

Безработицата сред младите хора в ЕС е близо 23 %, а в същото време над 2 милиона работни места не могат да бъдат запълнени. Европа трябва коренно да преосмисли начина, по който системите за образование и обучение могат да осигурят необходимите умения на пазара на труда. Едва ли има по-тежък момент за това на фона на повсеместните финансови ограничения и съкращенията в бюджетите за образование. Днес Европейската комисия представя стратегия за нов поглед към образованието, чиято цел е да стимулира държавите членки да предприемат незабавни действия, за да осигурят на младите хора необходимите умения и знания за пазара на труда, както и за да се постигнат целите за растеж и заетост.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: Преосмислянето на образованието не е просто въпрос на пари вярно е, че трябва да отделяме повече средства за образование и обучение, но също така е ясно, че образователните системи трябва да станат по-модерни и да работят по-гъвкаво, за да успеят да посрещнат реалните потребности на днешното общество. Европа ще съумее да възобнови устойчивия растеж само ако изгражда висококвалифицирани динамични личности, които могат да дадат реален принос за създаването на иновации и разгръщането на предприемачеството. За тази цел е от съществено значение да бъдат направени ефективни и целенасочени инвестиции, но няма да постигнем целите си, като съкращаваме бюджетите за образование“.

В стратегията за преосмисляне на образованието се отправя призив за цялостна промяна в образованието и за поставяне на ударението върху резултатите от учебния процес, т.е. върху усвоените знания, умения и способности. Преминаването на определен етап на образованието вече не е достатъчно. Дори при основните умения за четене, писане и смятане има поле за подобрения, а предприемаческите умения и инициативността трябва да се развиват или усъвършенстват (вж. IP/12/1224 относно необходимостта в училище да се придобиват нови умения).

За да се гарантира, че образованието отговаря по-добре на потребностите както на учащите, така и на пазара на труда, начинът на оценяване трябва да бъде адаптиран и осъвременен. Използването на ИКТ и на образователните ресурси със свободен достъп (ОРСД) трябва да бъде застъпено по-широко на всички равнища на учебната дейност. Необходимо е учителите да преминават редовно обучение, за да поддържат уменията си актуални. В стратегията към държавите членки се отправя призив също така да затвърдят връзките между образованието и работодателите, по-тясно да обвържат обучението със стопанската дейност и да изградят у младите хора представа за трудова реализация чрез засилено провеждане на практически обучения. Министрите на образованието в ЕС също се приканват да задълбочат сътрудничеството в областта на практическото обучение както на национално, така и на европейско равнище.

Предлагат се и мерки за въвеждането на нов критерий за езиково обучение, насоки относно оценяването и разработване на обучение по предприемачество, както и анализ на въздействието на равнището на ЕС относно приложението на ИКТ и образователните ресурси със свободен достъп в образованието. Анализът е част от подготовката за новата инициатива за отваряне на образованието, която ще бъде представена през 2013 г. с цел максимално да се оползотвори потенциалът на ИКТ за нуждите на обучението.

Контекст

Уменията са основата за постигане на производителност и Европа трябва да отговори на по-високото качество на образованието и предлаганите умения в световен мащаб. Според прогнозите през 2020 г. за повече от една трета от работните места в ЕС ще се изисква диплома за висше образование, докато нискоквалифицираните работни места ще бъдат едва 18 %.

В момента 73 милиона европейци, или около 25 % от възрастните в Европа, са с ниско образователно равнище. Близо 20 % от юношите на 15 години нямат достатъчно добри основни умения, а в пет държави над 25 % от представителите на тази възрастова група не могат да четат достатъчно добре (41 % в България, 40 % в Румъния, 36 % в Малта, 27,5 % в Австрия и 26 % в Люксембург). Делът на преждевременно напускащите училище остава неприемливо висок в няколко държави членки: 26,5 % в Испания и 23,2 % в Португалия (целта е в ЕС този дял да бъде под 10 %). По-малко от 9 % от възрастните участват в програми за обучение през целия живот (при цел от 15 % за ЕС).

Препоръките, очертани в стратегията за преосмисляне на образованието, се основават на изложените констатации в Обзора на образованието и обучението за 2012 г. — ново проучване, което Комисията ще извършва всяка година, за да проследява равнището на предлаганите умения в държавите членки.

Стратегията накратко:

  • Необходим е по-силен акцент върху изграждането на универсални и основни умения на всички нива. Това важи в най-голяма степен за предприемаческите умения и уменията в областта на информационните технологии.

  • Въвежда се нов критерий за чуждоезиковото обучение: до 2020 г. поне 50 % от юношите на 15 години трябва да владеят един чужд език (сега това могат 42 % от тях), а най-малко 75 % от лицата на тази възраст трябва да изучават втори чужд език (в момента делът им е 61 %).

  • Необходими са средства, за да се изградят системи за професионално образование и обучение на световно равнище и за да се застъпи по-силно практическото обучение.

  • Държавите членки трябва да подобрят системите за признаване на квалификациите и уменията, включително придобитите извън задължителните системи за образование и обучение.

  • Потенциалът на технологиите и най-вече на интернет трябва да бъде оползотворен в пълна степен. Училищата, университетите и институциите за професионално образование и обучение трябва да осигурят по-добър достъп до образование чрез използването на образователни ресурси със свободен достъп.

  • За осъществяването на тези реформи е необходима подкрепата на добре подготвени и мотивирани учители с предприемачески дух.

  • Финансирането трябва да бъде насочено така, че да гарантира максимално висока възвращаемост от инвестициите. Както на национално равнище, така и на равнището на ЕС е необходимо да се проведе дебат относно финансирането на образованието, по-специално на професионалното и висшето образование.

  • Решаващо значение има прилагането на подходи, основани на партньорството. За стимулиране на иновациите и повишаване на ползотворния обмен между сектора на образованието и стопанския сектор е необходимо както публично, така и частно финансиране.

Еразъм за всички“ е програма с бюджет от 19 милиона евро, която бе предложена от Комисията в областта на образованието, обучението, младежта и спорта с цел да се удвои броят на лицата, които получават стипендии, за да могат да учат или да участват в доброволческа дейност в чужбина. Целта е за периода 2014 — 2020 г. броят им да достигне 5 милиона души. Над две трети от бюджета на програмата ще бъде използван за подпомагане на индивидуалните възможности за обучение в друга държава, а останалата част ще бъде изразходвана за проекти, насочени към сътрудничество за иновации, реформи в областта на политиката и обмен на добри практики.

На 5 декември Комисията трябва да представи Пакета за младежка заетост, както и Гаранцията за младежта, която е част от него. Чрез нея държавите членки ще трябва да гарантират, че до четири месеца след като завърши училище или остане безработен, всеки млад човек ще получи качествено предложение за работа, обучение или продължаване на образованието. За целта се предвижда пълноценно използване на средствата от ЕС, по-специално по линия на Европейския социален фонд.

За повече информация

Стратегия за преосмисляне на образованието и приложения към нея

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Съобщенията на г-жа Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес: @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar