Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 listopada 2012 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego: obywatele będą mogli teraz łatwiej kandydować w innym państwie członkowskim UE

W wyniku dzisiejszego głosowania w sprawie wniosku Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim obywatele UE zamieszkujący w innym państwie członkowskim uzyskają możliwość łatwiejszego kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli ten wniosek na sesji plenarnej w dniu dzisiejszym zdecydowaną większością głosów (618 głosów za, 23 głosów przeciw, 14 posłów wstrzymało się od głosu). Omawiany projekt legislacyjny ma na celu uproszczenie procedur kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE niebędących obywatelami danego państwa w drodze zmiany istniejących przepisów (dyrektywa 93/109/WE). Jest to jedna z inicjatyw Komisji, których celem jest wspieranie i ułatwianie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po zatwierdzeniu wniosku przez Parlament Europejski oczekuje się przyjęcia go przez Radę jeszcze przed końcem 2012 r.

„Uczestniczenie w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest jednym z najważniejszych sposobów wyrażania poglądów przez obywateli w UE”, stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Każdy obywatel UE posiada czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego, niezależnie od tego, czy mieszka on w swoim kraju pochodzenia, czy w innym państwie członkowskim UE. Zaproponowaliśmy tę reformę, by umożliwić obywatelom UE korzystającym z prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania na terenie całej Unii korzystanie również z demokratycznych praw w wyborach do Parlamentu Europejskiego”.

W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE – 2010 r. Komisja poruszyła kwestię ciągłego spadku frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz podkreśliła potrzebę ułatwienia udziału obywateli UE w wyborach (IP/10/1390). Uproszczenie procedur kandydowania w wyborach w państwie członkowskim miejsca zamieszkania przez obywateli UE będących obywatelami innego państwa członkowskiego jest jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu.

Komisja współpracuje również z państwami członkowskimi, by zapewnić obywatelom UE, mieszkającym w państwie członkowskim innym niż ich własne, uczestniczenie w wyborach do Parlamentu Europejskiego na takich samych warunkach, jak obywatele danego państwa, zgodnie z prawem UE (działanie 18 w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE).

Kontekst

Dyrektywa 93/109/WE określa zasady umożliwiające obywatelom UE wykonywanie prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim zamieszkania. W 2006 r. Komisja Europejska zaproponowała zmianę tej dyrektywy w celu uproszczenia procedury dla kandydatów startujących w wyborach w innym państwie członkowskim niż ich własne, oraz w celu zreformowania mechanizmu zapobiegania przypadkom podwójnego głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ponieważ państwa członkowskie nie były w stanie osiągnąć jednomyślności co do ustaleń dotyczących podwójnego głosowania, negocjacje w sprawie wniosku zostały w 2008 r. zawieszone.

Z inicjatywy Komisji w październiku 2011 r. podjęto ponownie dyskusję, która koncentrowała się wokół głównego aspektu wniosku, tzn. uproszczenia procedur w zakresie biernego prawa wyborczego dla obywateli UE będących obywatelami innego państwa członkowskiego. W szczególności kandydaci nie będą już zobowiązani do powrotu do swojego rodzimego państwa członkowskiego w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego, że nie zostali oni pozbawieni biernego prawa wyborczego. Zamiast tego, składając wniosek o kandydowanie w wyborach w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, będą oni musieli jedynie złożyć oświadczenie o tej treści, zaś ciężar dowodu przejdzie na organ wyborczy państwa członkowskiego miejsca zamieszkania.

Osiągnięto już porozumienie w Radzie (na szczeblu Komitetu Stałych Przedstawicieli), a obecnie trwają ponowne konsultacje z Parlamentem Europejskim (po konsultacjach, jakie odbyły się w sprawie pierwotnego wniosku w 2007 r.).

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska – obywatelstwo UE

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_pl.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar