Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. marraskuuta 2012

Europarlamenttivaalit: ehdokkaaksi asettuminen toisessa EU-valtiossa helpottuu

Euroopan parlamentti äänesti tänään komission säädösehdotuksesta, jolla helpotetaan muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU-kansalaisten asettumista ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vuoden 2014 vaaleissa. Parlamentin jäsenet hyväksyivät ehdotuksen tämänpäiväisessä täysistunnossa suurella äänten enemmistöllä (618 ääntä puolesta, 23 ääntä vastaan ja 14 jäsentä pidättyi äänestämästä). Säädösehdotuksella helpotetaan menettelyä, jolla muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuva EU-kansalainen voi asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa (Direktiivi 93/109/EY). Tämä on yksi komission aloitteista, joilla edistetään ja helpotetaan osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin. Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen neuvoston arvioidaan antavan säädöksen ennen vuoden 2012 loppua.

”Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla kansalaiset voivat saada äänensä kuuluville EU:ssa”, oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi. ”Kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa riippumatta siitä, asuvatko he kotimaassaan vai toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Ehdottamamme uudistus helpottaa niiden EU-kansalaisten, jotka käyttävät oikeuttaan asua missä tahansa unionin alueella, mahdollisuuksia käyttää demokraattisia oikeuksiaan myös Euroopan parlamentin vaaleissa”.

Komissio toteaa asiakirjassa ”Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010”, että äänestysprosentti Euroopan parlamentin vaaleissa on laskenut jatkuvasti. Komission mielestä onkin tärkeää, että EU:n kansalaiset voivat helpommin osallistua vaaleihin (IP/10/1390). Muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU-kansalaisten ehdokkaaksi asettumisen helpottaminen on yksi tapa lievittää tätä ongelmaa.

Lisäksi komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen, että muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvat EU-kansalaiset voivat osallistua EU-lainsäädännön mukaisesti Euroopan parlamentin vaaleihin samoin edellytyksin kuin kyseisen maan kansalaiset (EU:n kansalaisuutta koskevan katsauksen tavoite nro 18).

Tausta

Direktiivissä 93/109/EY vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti unionin kansalaiset voivat käyttää äänioikeuttaan ja olla vaalikelpoisia Euroopan parlamentin vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa asuvat. Euroopan komissio antoi vuonna 2006 ehdotuksen tämän direktiivin muuttamisesta, jotta EU-kansalaisten olisi helpompi asettua ehdokkaaksi muussa kuin kotijäsenvaltiossaan. Samalla oli tarkoitus uudistaa mekanismi, jolla estetään kahteen kertaan äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa. Koska jäsenvaltiot eivät päässeet yksimielisyyteen kahteen kertaan äänestämisen estämistä koskevista järjestelyistä, neuvottelut ehdotuksesta keskeytettiin vuonna 2008.

Komission aloitteesta neuvottelut aloitettiin uudestaan lokakuussa 2011. Niissä keskityttiin ehdotuksen tärkeimpään osaan eli niiden menettelyjen yksinkertaistamiseen, joiden mukaisesti muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvat EU-kansalaiset voivat asettua ehdokkaaksi. Ehdotuksen mukaan ehdokkaiden ei enää jatkossa tarvitse palata kotijäsenvaltioonsa hankkimaan todistusta, joka osoittaa heidän vaalikelpoisuutensa. Asuinjäsenvaltiossaan ehdokkaaksi haluavan olisi sen sijaan annettava asiaa koskeva ilmoitus, ja todistustaakka olisi asuinjäsenvaltion vaaliviranomaisilla.

Neuvostossa (Coreper) on saavutettu yksimielisyys, ja Euroopan parlamenttia on nyt kuultu uudelleen (parlamentti käsitteli asiaa jo alkuperäisestä ehdotuksesta vuonna 2007 antamassaan päätöslauselmassa).

Lisätietoja

Euroopan komissio – EU-kansalaisuus

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56


Side Bar